apestaartje 21 brieven Legenda
updateIn het Woord is de Heere zelf (aan) het Woord.
 
Tijdlijn gelieŽrd aan de Bijbel
God is ...
'Ik Ben'
Heer Jezus is ...
Gods Geest is ...
het Woord is ...
de mens is ...
pentagram, teken van satan.   satan is ...
vette woorden geven een flip-over
of = Bijbelboek (45 stuks + 2 apocriefe
= brief o.a. aan: Joab, Joram, onbesnedenen,
= brief uit het gevang te Rome
21 brieven aan gelovigen en 7 aan 7 gemeenten
= betekent: ...,   = zoon van ... ,  lied van = lied van ... ,  = in strijd ...
= geloofsgetuige,  = vermoord, .. v.C.= voor Christus


 
 
 
 

  Genesis 1-11; de schepping, de vloed, de toren van Babel
A.M.   1. De schepping, 1e Adam God en Heva naar Zijn Beeld
  5. Enoch wandelde 300 jaren met God en is gestorven
    6. Noach de prediker (met 500 jaar de opdracht met 600 de vloed) ↓berg Aratat
2410 v.C.   7. de Vloed;  7, 40, 150, 77, 40, 7, 7 en 57 dagen, 1 jaar en 10 dagen
  10. Beschrijving 70 volken uit Noachs zonen:
Sem (26...) Cham (30...) en Jafeth (14 (klein)zonen)
Verdeling Aarde 
11. de toren van Babel
Noach 
Terah, Abram en Lot naar Haran
2130 v.C. Genesis 12-26 Abram  uit  Ur  geroepen,   1e knecht
14. Melchizťdek, Koning van Salem en priester ontmoet Abraham
19. Sodom en Gamorra, voorbeeld voor goddelozen
2030 v.C.
Abraham 
21. Izak geofferd, bij gelijkenis weer gekregen (Rom 4)
1970 v.C.
 
25. Ezau en Jakob    2e knecht
  Genesis 26-50; Jakob & Jozef
33. Ezau ~ Edom Jakob's oudere tweelingbroer woonde in Seir
Sem 
37. Jozef verkocht uit HebreŽn land, psalm
1840 v.C. 46. Jakob, Jakob met zijn kinderen naar Egypte af     (70)

430 jaar
50. IsraŽl begraven, Jozef gekist, na Ī 400 jaar ook in Machpela

     3e knecht     
Job 1-42 
Mozes 4e knecht werd machtig in Rahab
1410 v.C. Uittocht, gekliefde zee en woestijn-reis in 4 boeken

2 jaar
38 jaar
Exodus 1- 40 de 10 plagen, 10 geboden  lied van en het Manna
Leviticus 1- 27 over taken Priesters  en  , en ~
Numeri 1- 36  ligging verspieden en 38 jaar zwerven
Deuteronomium 1- 34 het 40e jaar, de wet/geboden en het lied van
  1370 v.C.  Einde Thora / Pentateuch Bijbelboeken
5 jaar Jozua 1-24 (Hosea Nun, 5e knecht) trekt Kanašn in 
Na zege op 31 koningen en 7 volken in de 1e rust
1365 v.C. Richteren 1- 21 12 rechters en 1profetes Ī 450 jaar
    1. Juda/Simeon Kanašnieten 
    2. Engel sprak te Bochim het berouwde de HEERE
40 jaar
8 jaar  
  3. OthniŽl ruimde Bašls  SyriŽrs (MesopotamiŽ)
80 jaar
18 jaar  
Ehud, klein Jemini 10.000 Moabieten
? Samgar sloeg 600 Filistijnen met een ossenstok
1230 v.C. Ruth 1- 4   boeken in de Tenach
 
20 jaar  
  4. Barak Kanašnieten, Sisera met tentpin  
40 jaar   5. lied van van Debora o.a. over de strijd bij Megiddo (Armageddon)
40 jaar
7 jaar  
  6. Gideon enorme Midian en Amlek bij Beth-bara
  9. Abimelech Gideon, zo'n 3 jaren koning Gaal te Sichem
45 jaar
18 jaar  
10. Thola en JaÔr had 30 zonen
  6 jaar 11. Jeftha Gileadiet zonen van Ammn  300 jaar te Hesbon
  7 jaar 12. Ebzan uit Bethlehem ook 30 zonen en Elon de Zebuloniet
  8 jaar Abdon de Pirhathoniet had 40 zonen en 30 kleinzonen
20 jaar 13. Simson een Daniet en NazireŽr met enorme kracht
 
40 jaar  
16. begon Filistijnen die heersten over IsraŽl
21. de bijna vernietiging en herstel van Benjamin
sam

  1 SamuŽl 1- 31 (SamuŽl en Saul)   van Dan tot Ber-seba
40 jaar   4. Eli de priester, dwarslaesie op z'n 98ste bij de tent te Silo
 
20 jaar  
  5. SamuŽl de ziener Filistijnen en woonde te Rama
Einde Richt.
Gad
10. Saul, koning te Gibea,  Israel wou een koning
 
 SamuŽl    
16. David gez1lfd en vermetel tegen Goliath
40 jaar 31. Saul en Jonathan stierven te Gilboa
  2 SamuŽl 1- 12 & 1 Kronieken 10- 20 (David)
Nathan & Asaf
  2. Isbůseth Saul koning te Mahanaim
  7Ĺ jaar Koning David eerst over Juda gez1lfd te Hebron
  5. David gez1lfd over heel IsraŽl 
  10e eeuw v.C. Bloeitijd van heel IsraŽl 
  voorgangers: David en Salomo, beeld van rijkdom, macht en wijsheid
33 jaar 11. Bathseba, dood van Uria             6e knecht
 
boekboek2 SamuŽl 13- 24 & 1 Kronieken 21
Psalmen
  22. Danklied van David   (Ps 18) 
  24. De zonde van de volkstelling
boekboek1 Koningen 1 & 1 Kronieken 22- 29 (Salomo)
  22. De voorbereidingen tempelbouw
  29. dankgebed en David
 
1 Koningen 1- 11 & 2 Kronieken 1- 9
Spreuken
40 jaar   1. Salomo koning (verkoren)
  4. grootheid en wijsheid van Salomo
Prediker  
  10. koningin van Scheba
 
11. vrouwen, afgoderij, vijanden en Salbadmo
Hooglied


926-722 v.C.   IsraŽl noordelijke rijk, hoofdstad: Sichem
19 koningen (9 geslachten) en 9 profeten in een periode van 204 jaar
1 Koningen 11- 22
22 jaar
Ahia
11. JerobeamĻ Nebat, Salomo's knecht kreeg 10 stammen
  2 jaar
14. Nadab JerobeamĻ maakte  Thirza  hoofdstad
24 jaar
Jehu
15. BaŽsa Ahia hele huis Jerobeam  Asa om Rama
  2 jaar 16. Ela BaŽsa
7 dagen Zimri, knecht van Ela hele huis BaŽsa en pleegde zelfmoord
12 jaar
Obadja
Omri, overste, maakte  Samaria    hoofdstad
22 jaar
Elia 
Achb Omri Bašl van vrouw/tovenares Jzbel
  2 jaar 22. AhaziaĻ Achab was krank en wou naar BeŽlzebul
 
2 Kon 3,9- 17  |  2 Kon 1- 9,13 - Elisa   Moab valt van IsraŽl af  
12 jaar   3. JoramĻ Achab + Josafat Moab,  SyriŽ werd krank
28 jaar   8. Jehu Nimsi ruimde Bašl, Ahazia≤, Izebel en hele huis Achab
17 jaar 13. JoahazĻ Jehu  SyriŽ
16 jaar
Hosea
Joas≤ JoahazĻ  SyriŽ  Juda en Amazia
41 jaar
14. Jerobeam≤ Joas≤ Pul voerde oostelijke deel weg  & Jona
 Ĺ jaar
Jona
15. Zacharia Jerobeam≤
1 maand Sallum Jabes Zacharia


Assyrische
heerschappij
over IsraŽl,
niet
over Juda
10 jaar
 Pul werd 50 sikkel p.p. betaald  
Menahem Gadi Sallum
  2 jaar
Oded≤
Pekahia Menahem  
20 jaar 16. Pekah Remalia Pekahia Rezin en enorme Achaz
  9 jaar 17. Hosebad Ela Pekah, scheidbrief IsraŽl, Juda nog getrouwd
   722 v.C.    Einde IsraŽl, wegvoering door AssyriŽrs onder koning Salmaneser V
vreemden uit Hamath, BABEL, van Chuta, Arpad, Sefarvaim en
van Hena en Ivva  in de steden van Samaria zo zond de HEERE leeuwen
926-586 v.C.  Juda zuidelijke rijk, hoofdstad: Jeruzalem
20 koningen (1 geslacht), 1 koningin en 17 profeten,1 profetes  in 340 jaar
 
  1 Koningen 12- 15,22 & 2 Kronieken 10- 20
17 jaar
Semaja
12. Rehabeam Salomo Benjamin en Juda +Simeon Sisak
  3 jaar
Iddo
14. Abiam (Abia) Rehabeam, enorme JerobeamĻ
41 jaar
OdedĻ Hanani
15. Asbad Abiam  Zerah en BaŽsa om Rama
25 jaar
JoŽl
22. Josafbadt Asa bestraft door Jehu Moab
MichaĻ
2 Koningen 3,6,8,11- 15 & 2 Kronieken 21- 26
  8 jaar   3. Joram≤ Josafat zijn broers   Edom valt van Juda af  
  1 jaar   8. Ahazia≤ Joram≤, schoon Achab, en door Jehu
  6 jaar
Amos
11. Athalia het koninklijke zaad bijna
40 jaar
ZachariaĻ
JoasĻ Ahazia≤ 7 jaar - afgoden, door knechten
29 jaar
   7e knecht    
14. Amazibad JoasĻ Seir en door Joas≤
52 jaar 15. AzariGood (Uzzia) Amazia,  Filistijnen
Jesaja
         Pul voerde het oostelijke deel weg     
  2 Koningen 15- 20 & 2 Kronieken 27- 32
16 jaar
Oded≤
Jothbadm Azaria  zonen van Ammon
16 jaar
Micha≤
16. Achbadz Jotham enorme Pekah en Rezin
  500 van Simeon de overige Amalekieten, en zij woonden aldaar
29 jaar 18. Hizkibad (Jehizkia) Achaz +15 jr liet Babel de weelde zien lied van
722 v.C.
Einde IsraŽl Jeruzalem belegerd, engel 185.000 AssyriŽrs
 
Nahum
2 Koningen 21- 24 & 2 Kronieken 33- 36
Einde
Assyrische
heerschappij
55 jaar
Baruch Hananjbad
21. Manbadsse Hizkia 12 jaar
  2 jaar Amon Manasse door knechten
Hulda  Jeremia
31 jaar
22. Josibad Amon 8 jaar lied van grootste Pascha! Zefanja
Egyptische
heerschappij
609 v.C.
Egypte bij Megiddo, einde Josia lied van  Habakuk
3 maand
23. Joahaz≤ Josia Farao Necho II haalt hem in Egypte, stelt Eljakim

Babylonische
heerschappij
over Juda

70 jaar
 

 
 
de diaspora
11 jaar Jojakim Josia (voorheen Eljakim) Babel 
598 v.C.
DaniŽl
DaniŽl in balling door Nebukadnezar naar Sinear 
3 maand 24. Jojachin Jojakim, 8 (of 18) jaar  Babel
  2 Koningen 25 & 2 Kronieken 36
EzechiŽl
11 jaar 25. Zedekia (Mattanja) Josia  
  DaniŽl legt 1e droom uit en 3 jongens in de oven 
Einde en de tempel verwoest vandaar Jeremia's Klaagliederen  
586 v.C. Einde Juda   |    Babylonische ballingschap   verbanning   lied van
  DaniŽl legt 2e droom uit en het wandschrift feest Bťlsazar 
 

Medische
Perzische
heerschappij
Achaemeniden
Palestina
vrij
539 v.C.
Ezra 1- 10
537 v.C.
Nbadadja
Zerubbabel klein Jojakim leidt terugkeer van IsraŽl
 
Herstart 2e tempel  
DaniŽl in leeuwenkuil bij Darius I 
513 v.C.
Haggai
Ezra bouwt de tempel af en eindigt vermenging
Esther 1- 10 Hadassa in PerziŽ, vrouw van Ahasveros
 
Zacharia
neef Mordechai, bijna genocide Jden door Haman
445 v.C. Nehemia 1- 13 de Hattirsatha herbouwt Jeruzalem
Einde  
Maleachi
genoemde boeken
Septuaginta / Tenach
Griekse
heerschappij
Hellenisme
333 v.C. Alexander de Grote verovert het gebied,
na zijn dood wordt Palestina toegewezen aan de PtolemaeŽn
198 v.C. de macht van de PtolemeŽrs wordt gebroken, waarop Seleuciden
uit SyriŽ Palestina veroveren, Antiochos ontwijdt de tempel
MakkabeeŽn 164 v.C. Judas MakkabeŁs slaat de Seleuciden, deze Joodse 1 MakkabeeŽn 
  vrijheidsstrijd wordt in 2 apocriefen beschreven 2 MakkabeeŽn 
Romeinse
heerschappij
63 v.C. Pompejus neemt Jeruzalem in
37 v.C. Herodes de Grte bestuurd Judea
27 v.C. keizer Augustus te Rome, geadopteerde zoon van Julius Caesar
Nieuwe
testament
  Johannes de doper Zacharias de priester en 6 maanden later
 
Anna
de Beloofde God en de begenadigde Maria
  vrouw van Jozef van Nazareth een timmerman
4 v.C. Antipas bestuurd Galilea en Perea / ArchelaŁs bestuurt Judea
A.D Bijbelboeken boeken in de Tenach
14 / 26 Tiberius keizer te Rome / Pilatus stadhouder van Judea
29 De stem des roependen in de woestijn , doopte bij Beth-Šbara
Heer Jezus woonde te Kapernaum, had halfbroers en zussen
MattheŁs ťťn van de 12 apostelen: oordeelt niet!
Marcus (Markus)
Lukas
3en Openbaring van Johannes'Ik Ben'
 3 dagen na is Jezus opgestaan en
Handelingen   40 dagen gezien aan 500 uitverkoornen
50e dag


de 12
-------
Paulus
-------
Silas
-------
Lukas
-------
Silvanus

GajusAristarchusbetekent ..

Tychikus
 1e rede Petrusbetekent ..
  2. Uitstort van heiligen Geest, Vader 's belofte
 2e rede Petrus  
  3. kreupele (40j.) genezen
 
 3e rede Petrus  
  4. voor den raad en gezamenlijk gebed
 4e rede Petrus  
  5. Ananias, wonderen  apostelen, uit gevang geleidt
  6. 7 diakenen, rede Stefanus gestenigd, toen verstrooiing
  8. tovenaar Simon en Filippus in Samaria en bij de kamerling
37
  Caligula keizer te Rome  
 
  9. Saulus gegrepen nabij Damascus, naar de Rechte
3 jaar naar ArabiŽ en weer naar Damascus
15 dgn
Jeruzalem en zag de Heere   de discipelen vreesden
41 Agrippa I bestuurd Galilea en Samaria / Claudius keizer te Rome
 
In Tarsus door: SyriŽ en CiliciŽ
vrede in Judea, Galilea en Samaria
Petrus te Lydda & Joppe
  10. Petrus bij Cornelius en heilige Geest te Cesarea
1 jaar
Saulus en Barnabas
te AntiochiŽ (Syr.) + Agabus
11. twist te Jeruzalem  
het Woord alleen tot de Joden.
  12. Jakobus(1) door Agrippa I  |  Petrus in/uit de gevangenis
44
Jeruzalem     Agrippa II regeert de regio     

1e reis
Ī 2000 km
Niger,Lucius,Manahen  
13. AntiochiŽ(Syr.) 1e rede Saulus  
SeleuciŽ Cyprus, Pafos Perge, AntiochiŽ (Pis.)
14. Ikonium, Lystre, Derbe, Lystre, Ikonium
AntiochiŽ (Pis.), Perge, AttaliŽ AntiochiŽ (Petrus) (Syr.)
 
15. door FeniciŽ en Samaria/Ž
na 14 jr Jeruzalem het 'Apostelconvent', aan heidenen i.o.m. de pilaren


2e reis
Ī 3700 km


1Ĺ jaar


AntiochiŽ (Syr.)  SyriŽ en CiliciŽ                  4e
16. Lystre, Ikonium, FrygiŽ, GalatiŽ, MysiŽ, Troas Filippi (MacedoniŽ)
17. Tessalonika, Berea Athene
 7 Brieven in Handelingen: 
1 Thessalonicensen in MacedoniŽ over heiligmaking
2 Thessalonicenzen, dank om hun geloofsgroei
18. Korinthe KenchreeŽn 1x Efeze Cesarea (Syr.)
HebreeŽn (Abram's zaad) over betere dingen
Galaten (land) over " geloof↔hoop↔liefde" en uw naaste
 Jeruzalem
  naar SyriŽ, GalatiŽ en FrygiŽ, (Apollos in Efeze en Korinthe)
3 jaar
19. Klein AziŽ, 2x Efeze     Illyrikum?  
52/54
  Antonius Felix wordt procurator / Nero keizer te Rome  
3e reis
Ī 4500 km
1 KorinthiŽrs, tempel Gods, Waakt en Jaagt! voor de toekomst verwachting van Heer Jezus
2 KorinthiŽrs, Griekse stad, de letter doodt, God zij dank
Romeinen (aan Joodbetekent .. en Heiden) oordeelt niet!
3 mdodennd 20. MacedoniŽGriekenland, Filippi Troas, Assus
  Samos Milete, moest Rome zien
  21. Kos, Rhodus, Patara Tyrus, Caesarea  
Jeruzalem bij Jakobus(3) ze riepen: weg met hem
  22. rede Paulus op de trappen, tot het volk, in het Hebreeuws
  23. Paulus voor het Sanhedrin  -|-  SadduceŽn en FarizeŽn
de Heere: heb goeden moed, samenzwering Joden en naar Antipatris
2 jaar 24. in Cesarea voorspraak bij Felix  -|- Praetorium, Sanhedrin
  25. verdediging bij Festus     26. bij Agrippa II over zijn roeping
4e reis 27. uit Caesarea Sidon Myra Schonehavens
Ī 2800 km 28. Melite Syrakuse Regium Puteoli    via Appia  
Einde
Handelingen
2 jaar Rome in huurwoning dankzij giften Filippi, Christus openbarende


   7 Brieven na Handelingen, gevangen te Rome; vervult het Woord
Efeze, hoofdstad Klein-AziŽ over onnaspeurlijke  rijkdom
Kolossensen over Griek Jood en de wil van God!
Filippensen, een kolonie van MacedoniŽ; wandel
Filemon uit Kolosse, voorspraak Onesimus
5e reis
3600 km
1 TimotheŁs, ongeveinsde Griek en gelovige Joodse
o.a. Kreta Nikopolis Troas, .... weer in...... Rome
Titus (Griek) te Kreta, genade Gods aan alle mensen
Einde Paulus 2 TimotheŁs, 1ͤ rechtszaak gehad, afscheidsbrief
66 Joodse oorlog in Judea met Zeloten
 7 Brieven van 3 apostelen en 1 broer
Jakobus(3) halfbroer (Pilaar) over dubbel hartigen!
Laatste dagen / tijden1 Petrus, apostel uit Babylon jaag o.a. de vrede na
2 Petrus over broederlijke liefde
68-69
Otho, Vitellius en Vespasianus keizers te Rome
Jeruzalem en Masada verwoest o.l.v. Titus (Jes 64:11; Mat 22:7;
Luk19:42Ef 2:14)
Titus en Domitianus keizers te Rome
70
79-81
1 Johannes, over kinderen Gods en de boze
2 Johannes apostel over de antichrist, blijf in de leer!verwachting van Heer Jezus
3 Johannes, brief aan Gajus; volgt het kwade niet na
  Judas, broer van Jakobus over foute engelenflip-h
   Openbaring
   
 1.   de openbaring
  7 geesten
  7 kandelaren
  7 sterren
    7 brieven
 2. Efeze
Smyrna
Pergamus
Thyatire
 3. Sardis
Philadelfia
Laodicencen


pentagram, teken van satan.
    Bijbelboeken  
  4.   bliksems Troon met 24 tronen, 7 lampen en 4 dieren ---

---
  5.   7 op boek, Lam + 7 horens + 7ogen + lied van
  6.   4 , het Lam, 5-6e , dag des toorns
  7.   4 engelen op 4 hoeken, 1 engel met zegel Gods
de 144.000 en de grote schare uit alle natie
  8.   Openen van de 7e , stilte van een Ĺ uur
bliksems 7 engelen, 7 bazuinen - 1-4e bazuinen
  9.   5e bazuin, 1e wee en de 6e bazuin, 2e wee
10.   Johannes at een + 7 donderslagen
11.   2 getuigen gedood, beest uit afgrond
bliksems 7e bazuinhemel geopend met te۩۩pel
12.   Zwangere vrouw gered van de draak
in de hemel  
13.   Beest uit de zee, beest uit de aarde       666
14.   het Lam + 144.000 op en het  lied van
    het oordeel, de val van de grote stad Babylon,
het op hun voorhoofd, de maaiers
 
Aarde,
wreld
en het land
15.   7 engelen, 7 laatste plagen,lied van   ↓Armageddon
16. bliksems 7 engelen, 7 fiolen beker der gramschap
17.   Vrouw op scharlaken beest (7 kops+ 10 hoorns)
18.   Engel met grote macht, einde Babylon met
haar kooplui die volken met toverij verleiden
19.   Halleluja!   lied van   en  de bruiloft
    wederkomst triomf beest en  vlse profeet
      1000 jaar 20.   De engel sluit satan 1e opstanding, (magog)
satan ontbonden, het oordeel, de 2e dood
Nieuwe Jeruzalem 21.

  Nieuwe hemel, aarde zonder te۩۩pel
geen tranen, dood, rouw of moeite meer
 
  22.   stroom van levend water en de boom des levens  
Einde Bijbel   De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met u allen.