apestaartje 21 brieven Legenda
updateIn het Woord is de Heere zelf (aan) het Woord.
 
Tijdlijn gelieŽrd aan de Bijbel
God is ...
'Ik Ben'
Heer Jezus is ...
Gods Geest is ...
het Woord is ...
de mens is ...
pentagram, teken van satan.   satan is ...
vette woorden geven een flip-over
bijbelboekof bijbelboek = Bijbelboek (45 stuks + 2 apocriefe
 gevangenis brief = brief o.a. aan: Joab, Joram, ,
brief = gevangenis brief uit Rome
brief = brieven ook aan onbesnedenen
21 brieven aan gelovigen en 7 aan 7 gemeentenbetekent ..
betekent .. = betekent: ...,   zoon van = zoon van ... , 
 lied van = lied van ... ,  strijd oorlog met ... = in strijd met ...
= geloofsgetuige,  moord = vermoord, .. v.C.= voor Christus


 
 
 
 
tab
tijdlijn
genesis
genesis vs openbaring bijbelboekGenesis 1-11; de schepping, de vloed, de toren van Babel
A.M.   1. De schepping, 1e Adam zoon van God en Heva naar Zijn Beeld
  5. Enoch wandelde 300 jaren met God en is gestorven
    6. Noach de prediker (met 500 jaar de opdracht met 600 de vloed)berg Aratat
2410 v.C.   7. de Vloed (13x);  7, 40, 150, 77, 40, 7, 7 en 57 dagen, 1 jaar en 10 dagen
  10. Beschrijving 70 volken uit Noachs zonen:
  Sem (26...) Cham (30...) en Jafeth (14 (klein)zonen)
Verdeling Aarde 
11. de toren van Babel
dood van Noach 
Terah, Abram en Lot naar Haran
2130 v.C. Genesis 12-26 Abram  uit  Ur  geroepen,   1e knecht
14. Melchizťdekbetekent .. Koning van Salem en priester ontmoet Abraham
beloofd 19. Sodom en Gamorra, voorbeeld voor goddelozen
2030 v.C.
dood van Abraham 
21. Izak geofferd, bij gelijkenis weer gekregen (Rom 4)
1970 v.C.
put  christipedia
25. Ezau en JakobGeloofsgetuigetab    2e knecht
  bijbelboekGenesis 26-50; Jakob & Jozef
33. Ezau ~ Edom Jakob's oudere tweelingbroer woonde in Seir
dood van Sem 
37. Jozef verkocht uit HebreŽn land, psalm
1840 v.C. 46. Jakob, Jakob met zijn kinderen naar Egypte af     (70)

430 jaar
50. IsraŽl begraven, Jozef gekist, na Ī 400 jaar ook in Machpela

     3e knecht     
Job 1-42 
Mozes 4e knecht werd machtig in Rahab
1410 v.C. Uittocht, gekliefde zee en woestijn-reis in 4 boeken

2 jaar
38 jaar
Exodus 1- 40 de 10 plagen, 10 geboden  lied van en het Manna
Leviticus 1- 27taken Priesters  en  wet en ~
Numeri 1- 36  ligging verspieden en 38 jaar zwerven
Deuteronomium 1- 34 het 40e jaar, de 2e wet en het lied van
  1370 v.C.  Einde Thora / Pentateuch tabBijbelboeken
5 jaar Jozua 1-24 (Hosea zoon van Nun, 5e knecht) trekt Kanašn in 
Na zege op 31 koningen en 7 volken in de 1e rust
1365 v.C.
Richteren 1- 21 12 rechters en 1profetes Ī 450 jaar beloofd
    1. Juda/Simeon strijd oorlog met ... Kanašnieten 
    2. Engel sprak te Bochim externe link het berouwde de HEERE
40 jaar
8 jaar  
  3. OthniŽl ruimde Bašls  strijd oorlog met ... SyriŽrs (MesopotamiŽ)
80 jaar
18 jaar  
Ehud, kleinzoon van Jemini strijd oorlog met ... 10.000 Moabieten
? Samgar sloeg 600 Filistijnen met een ossenstok
1230 v.C. Ruth 1- 4  tab boeken in de Tenach
 
20 jaar  
  4. Barak strijd oorlog met ... Kanašnieten, Sisera moord met tentpin   slaap
40 jaar   5. lied van van Deborabetekent .. o.a. over de strijd bij Megiddobetekent .. (Armageddon)
40 jaar
7 jaar  
  6. Gideon enorme strijd oorlog met ... Midian en Ambadlek bij Beth-bara
3 jaren   9. Abimelech zoon van Gideon strijd oorlog met ... Gaal te Sichem   bij Thebez
45 jaar
18 jaar  
10. Thola en JaÔr had 30 zonen
  6 jaar 11. Jeftha Gileadiet strijd oorlog met ... zonen van Ammbadn  300 jaar te Hesbon
  7 jaar 12. Ebzan uit Bethlehem ook 30 zonen en Elon de Zebuloniet
  8 jaar Abdon de Pirhathoniet had 40 zonen en 30 kleinzonen
20 jaar 13. Simson een Daniet en NazireŽr met enorme kracht
 
40 jaar  
16. begon strijd oorlog met ... Filistijnen die heersten over IsraŽl
21. de bijna vernietiging en herstel van Benjamin
sam


Jeruzalem embleem
  1 SamuŽl 1- 31 (SamuŽl en Saul)   van Dan tot Ber-seba
40 jaar   4. Eli de priester, dwarslaesie op z'n 98ste bij de tent te Silo
 
20 jaar  
  5. SamuŽl de ziener strijd oorlog met ... Filistijnen en woonde te Rama
 
Gad
10. Saul, koning te Gibea,  Israel wou een koning
Einde Richt.
dood van  SamuŽl    
16. David gez1lfd en vermetel tegen Goliath
40 jaar 31. Saul Jonathan stierven te Gilboa
  2 SamuŽl 1- 12 & 1 Kronieken 10- 20 (David)
Nathan & Asaf
  2. Isbůseth zoon van Saul koning te Mahanaim
  7Ĺ jaar Koning David eerst over Juda gez1lfd te Hebron
Sion  5. David gez1lfd over heel IsraŽl      6e knecht
  10e eeuw v.C. Bloeitijd van heel IsraŽl 
  voorgangers: David en Salomo, beeld van rijkdom, macht en wijsheid
33 jaar 11. Bathseba, dood van Uria brief       
 
boekboek2 SamuŽl 13- 24 & 1 Kronieken 21
Psalmen
  22. Danklied van David   (Ps 18) 
  24. De zonde van de volkstelling onderzoek Gods Woord
boekboek1 Koningen 1 & 1 Kronieken 22- 29 (Salomo)
  22. De voorbereidingen tempelbouw
  29. dankgebed en dood van Davidbeloofd
 
1 Koningen 1- 11 & 2 Kronieken 1- 9
Spreuken
40 jaar   1. Salomo koning (verkoren)
  4. grootheid en wijsheid van Salomo
Prediker  
  10. koningin van Scheba
 
11. vrouwen, afgoderij, vijanden en Salbadmo
Hooglied


926-722 v.C.   IsraŽlbetekent .. noordelijke rijk, hoofdstad: Sichem
19 koningen (9 geslachten) en 9 profeten in een periode van 204 jaar
1 Koningen 11- 22
22 jaar
Ahia
11. JerobeamĻ zoon van Nebat, Salomo's knecht kreeg 10 stammen
  2 jaar
14. Nadab zoon van JerobeamĻ maakte  Thirza  hoofdstad
24 jaar
Jehu
15. BaŽsa zoon van Ahia moord hele huis Jerobeam  strijd oorlog met ... Asa om Rama
  2 jaar 16. Ela zoon van BaŽsa
7 dagen Zimri, knecht van Ela moord hele huis BaŽsa en pleegde zelfmoord
12 jaar
MichaĻ
Omri, overste, maakte  Samaria    hoofdstad
22 jaar
Elia  
Achbadb zoon van Omri bid Bašl van vrouw/tovenares Jzbadbelbetekent ..
  2 jaar 22. AhaziaĻ zoon van Achab was krank en wou naar BeŽlzebulbetekent ..
 
2Kon 3,9- 17  |  2Kon 1-9,13-Elisa   Moab valt van IsraŽl af  
12 jaar   3. JoramĻ zoon van Achab + Josafat strijd oorlog met ... Moab,  strijd oorlog met ... SyriŽ werd krank
28 jaar   8. Jehu zoon van Nimsi ruimde Bašl, moord Ahazia≤, Izebel en hele huis Achab
17 jaar 13. JoahazĻ zoon van Jehu  strijd oorlog met ... SyriŽ
16 jaar
Hosea
Joas≤ zoon van JoahazĻ  strijd oorlog met ... SyriŽ  strijd oorlog met ... Juda en moord Amazia
41 jaar
14. Jerobeam≤ zoon van Joas≤
    Pul voerde het oostelijke deel weg   
 Ĺ jaar
Jona
15. Zacharia zoon van Jerobeam≤
1 maand Sallum zoon van Jabes moord Zacharia


Assyrische
heerschappij
over IsraŽl,
niet
over Juda
10 jaar
 Pul werd 50 sikkel p.p. betaald  
Menahem zoon van Gadi moord Sallum
  2 jaar
Oded≤
Pekahia zoon van Menahem  
20 jaar 16. Pekah zoon van Remalia moord Pekahia strijd oorlog met ... Rezin en enorme strijd oorlog met ... Achaz
  9 jaar 17. Hosebad zoon van Ela moord Pekah, scheidbrief IsraŽl, Juda nog getrouwd
   722 v.C.    Einde IsraŽl, wegvoering door AssyriŽrs onder koning Salmaneser V
vreemden uit Hamath, BABEL, van Chuta, Arpad, Sefarvaim wiki en
van Hena en Ivva  in de steden van Samaria zo zond de HEERE leeuwen
926-586 v.C.  Judabetekent .. zuidelijke rijk, hoofdstad: Jeruzalembetekent ..
20 koningen (1 geslacht), 1 koningin en 17 profeten,1 profetes  in 340 jaar
 


  1 Koningen 12- 15,22 & 2 Kronieken 10- 21
17 jaar
Semaja
12. Rehabeam zoon van Salomo Benjamin en Juda +Simeon strijd oorlog met ... Sisak
  3 jaar
Iddo
14. Abiam (Abia) zoon van Rehabeam, enorme strijd oorlog met ... JerobeamĻ
41 jaar
OdedĻ& Hanani
15. Asbad zoon van Abiam strijd oorlog met ... Zerah en strijd oorlog met ... BaŽsa om Rama
25 jaar
JoŽl
22. Josafbadt zoon van Asa bestraft door Jehu strijd oorlog met ... Moab
2 Koningen 6,8,11- 15 & 2 Kronieken 21- 26
  8 jaar   3. Joram≤ zoon van Josafat moordzijn broers  Edom valt van Juda af  
  1 jaar   8. Ahazia≤ zoon van Joram≤, schoonzoon van Achab, strijd oorlog met ... en door Jehu
  6 jaar
Amos
11. Athalia bijna het koninklijke zaad
40 jaar
ZachariaĻ
JoasĻ zoon van Ahazia≤ 7 jaar - afgoden, door knechten
29 jaar
   7e knecht    
14. Amazibad zoon van JoasĻ strijd oorlog met ... Seir en door Joas≤
52 jaar
Jesaja
15. AzariGood (Uzzia) zoon van Amazia,  strijd oorlog met ... Filistijnen
744 v.C.
    Pul voerde het oostelijke deel weg   
  2 Koningen 15- 20 & 2 Kronieken 27- 32
16 jaar
Oded≤
Jothbadm zoon van Azaria  strijd oorlog met ... zonen van Ammon
16 jaar
Micha≤
16. Achbadz zoon van Jotham enorme strijd oorlog met ... Pekah en strijd oorlog met ... Rezin
  500 van Simeon strijd oorlog met ... de overige Amalekieten, en zij woonden aldaar
29 jaar 18. Hizkibad (Jehizkia) zoon van Achaz +15 jr liet Babel de weelde zien lied van
722 v.C.
Einde IsraŽl Jeruzalem belegerd, engel strijd oorlog met ... 185.000 AssyriŽrs
   
Nahum
2 Koningen 21- 24 & 2 Kronieken 33- 36
  55 jaar
Baruch Hananjbad
21. Manbadsse zoon van Hizkia 12 jaar
Einde
Assyrische
heerschappij
  2 jaar Amon zoon van Manasse door knechten
Hulda  Jeremia
31 jaar
22. Josibad zoon van Amon 8 jaar lied van grootste Pascha! Zefanja
Egyptische
heerschappij
609 v.C.
strijd oorlog met ... Egypte bij Megiddo, einde Josia boog lied van  Habakuk
3 maand
23. Joahaz≤ zoon van Josia Farao Necho II haalt hem in Egypte, stelt Eljakim
  11 jaar
Obadja
Jojakim zoon van Josia (eertijds Eljakim) strijd oorlog met ... Babel
 


Babylonische
heerschappij
over Juda   

70 jaar
 

 
 
de diaspora
598 v.C. DaniŽl in balling door Nebukadnezar naar Sinear 
3 maand 24. Jojachia zoon van Jojakim, 8 (of 18) strijd oorlog met ... Babel
DaniŽl
  2 Koningen 25 & 2 Kronieken 36
11 jaar 25. Zedekia (Mattanja) zoon van Josia
EzechiŽl
  DaniŽl legt 1e droom uit en 3 jongens in de oven 
Einde en de tempel verwoest vandaar Jeremia's Klaagliederen  
586 v.C. Einde Juda   |    Babylonische ballingschap   verbanning   lied van
  DaniŽl legt 2e droom uit en het wandschrift feest Bťlsazar 


Medische
Perzische
heerschappij
Achaemeniden
Palestina
vrij
539 v.C.
Ezra 1- 10 structuur
537 v.C.
Nbadadja
Zerubbabel k.zoon van Jojakim leidt IsraŽl terug de 9e knecht
 
Herstart 2e tempel  
DaniŽl in leeuwenkuil bij Darius I 
513 v.C.
Haggai
Ezra bouwt de tempel af en eindigt vermenging
Esther 1- 10 Hadassa in PerziŽ, vrouw van Ahasveros
 
Zacharia≤
neef Mordechai, bijna genocide Jden door Haman
445 v.C. Nehemia 1- 13 de Hattirsatha herbouwt Jeruzalem
Einde
Maleachi
genoemde boeken
Septuaginta / Tenach
Griekse
heerschappij
Hellenisme
333 v.C. Alexander de Grote verovert het gebied,
na zijn dood wordt Palestina toegewezen aan de PtolemaeŽn
198 v.C. de macht van de PtolemeŽrs wordt gebroken, waarop Seleuciden
uit SyriŽ Palestina veroveren, Antiochos ontwijdt de tempel
MakkabeeŽn 164 v.C. Judas MakkabeŁs slaat de Seleuciden, deze Joodse 1 MakkabeeŽn 
  vrijheidsstrijd wordt in 2 apocriefen beschreven 2 MakkabeeŽn 

Romeinse
heerschappij
63 v.C. Pompejus neemt Jeruzalem in
37 v.C. Herodes de Grote bestuurd Judea
27 v.C.  Augustus keizer te Rome, geadopteerde zoon van Julius Caesar
Nieuwe
testament
  Johannes de doper zoon van Zacharias de priester en 6 maanden later
 
Anna
de Beloofde zoon van God en de begenadigde Maria
  vrouw van Jozef van Nazareth een timmerman
4 v.C. Antipas bestuurd Galilea en Perea / ArchelaŁs bestuurt Judea
A.D Bijbelboeken boeken in de Tenach
14 / 26 Tiberius keizer te Rome / Pilatus stadhouder van Judea
29 De stem des roependen in de woestijn , doopte bij Beth-Šbarabetekent ..
Heer Jezus woonde te Kapernaum, had halfbroers en zussen
MattheŁs ťťn van de 12 apostelen: oordeelt niet!
Marcus (Markus)
Lukas
Johannes + 3briefen Openbaring 'Ik Ben'
 3 dagen na door het bloed aan het kruis is Jezus opgestaan en
Handelingen   40 dagen gezien aan 500 uitverkoornen
50e dag


de 12
-------
Paulus
-------
Silas
       Titusbetekent ..
-------
Lukas
-------
TimotheŁsbetekent ..
-------
Silvanus

GajusAristarchusbetekent ..

Tychikusbetekent ..

Trofimusbetekent ..
 1e rede Petrusbetekent ..
  2. Uitstort van heiligen Geest, Vader 's belofte
 2e rede Petrus  
  3. kreupele (40j.) genezen, eendrachtelijk bij elkaar
 
 3e rede Petrus  
  4. voor den raad en gezamenlijk gebed
 4e rede Petrus  
  5. Ananias, wonderen  apostelen, uit gevang geleidt
  6. 7 diakenen, beschuldiging Stefanusbetekent ..
verwachting van Heer Jezus  7. pleitrede en steniging Stefanus, toen verstrooiing
  8. tovenaar Simon en Filippusbetekent .. in Samaria en bij de kamerling
37
  Caligula keizer te Rome
3 jaar
  9. Saulus gegrepen nabij Damascus, naar de Rechte
naar ArabiŽ en weer naar Damascus
15 dgn
Jeruzalem en zag Hem   de discipelen vreesden
41
Agrippa I over Galilea en Samaria / Claudius keizer te Rome
 
In Tarsus door: SyriŽ en CiliciŽ Petrus te Lydda & Joppe
vrede in Judea, Galilea en Samaria bij Tabitha/Dorkas
  10. Petrus bij Cornelius en heilige Geest te Cesarea    route
1 jaar
Saulus en Barnabas
te AntiochiŽ (Syr.) + Agabus
11. twist te Jeruzalem  
tabhet Woord alleen tot de Joden.
  12. Jakobus(1) door Agrippa I  |  Petrus in/uit de gevangenis
44
Jeruzalem     Agrippa II regeert de regio     

1e reis
Ī 2000 km
Niger,Lucius,Manahen  
13. AntiochiŽ(Syr.) 1e rede Saulus  
SeleuciŽ Cyprus, Pafos Perge, AntiochiŽ (Pis.)
14. Ikonium, Lystre, Derbe, Lystre, Ikonium
AntiochiŽ (Pis.), Perge, AttaliŽ AntiochiŽ (Petrus) (Syr.)
 
15. door FeniciŽ en Samaria/Ž
na 14 jr Jeruzalem het 'Apostelconvent', briefaan heidenen i.o.m. de pilaren


2e reis
Ī 3700 km


1Ĺ jaar


AntiochiŽ (Syr.)  SyriŽ en CiliciŽ  
16. Lystre, Ikonium, FrygiŽ, GalatiŽ,
MysiŽ, Troas Filippi   4e 1ex in MacedoniŽ
17. Tessalonika, Berea Athene
6 vs 11 7 Brieven in Handelingen: 
brief1 Thessalonicensen in MacedoniŽ over heiligmaking
brief2 Thessalonicenzen, dank om hun geloofsgroei
18. Korinthe KenchreeŽn 1x Efeze Cesarea (Syr.)
briefHebreeŽn (Abram's zaad) over betere dingen
briefGalaten (land) over " geloof↔hoop↔liefde" en uw naaste
onderzoek Gods Woord Jeruzalem
  naar SyriŽ, GalatiŽ en FrygiŽ, (Apollos in Efeze en Korinthe)
3 jaar
19. Klein AziŽ, 2ex Efeze     Illyrikum?  
52/54
  Antonius Felix wordt procurator / Nero keizer te Rome  
3e reis
Ī 4500 km
brief1 KorinthiŽrs, tempel Gods, Waakt en Jaagt! voor de toekomst verwachting van Heer Jezus
brief2 KorinthiŽrs, Griekse stad, de letter doodt, God zij dank
briefRomeinen (aan Joodbetekent .. en Heiden) oordeelt niet!
3 mdodennd 20. 2ex in MacedoniŽGriekenland, Filippi Troas, Assus
  Samos Milete, moest Rome zien
 
21. Kos, Rhodus, Patara Tyrus, Caesarea   Agabus
groei / was door Gods Woord Jeruzalem bij Jakobus(3) ze riepen: weg met hem
  22. rede Paulus op de trappen, tot het volk, in het Hebreeuws
  23. Paulus voor het Sanhedrin  -|-  SadduceŽn en FarizeŽnbetekent ..
de Heere: heb goede moed, complot Joden en naar Antipatris
2 jaar 24. in Cesarea voorspraak bij Felix  -|- Praetorium, Sanhedrin
  25. verdediging bij Festus    26. bijAgrippa II over zijn roeping
60
4e reis
Ī 2800 km
27. uit Caesarea Sidon Myra Schonehavens
28. Melite Syrakuse Regium Puteoli    via Appia  
Einde
Handelingen
2 jaar boeien Rome in huurwoning dankzij Filippi, Christus openbarende


   7 Brieven na Handelingen te Rome; vervult het Woord
gevangenis briefEfeze, hoofdstad Klein-AziŽ over onnaspeurlijke  rijkdom
gevangenis briefKolossensen over Griek Jood en de wil van God! boeien
gevangenis briefFilippensen, een kolonie van MacedoniŽ; wandel
gevangenis briefFilemon uit Kolosse, voorspraak Onesimus
5e reis
Ī 3600 km
brief1 TimotheŁs, ongeveinsde zoon van Griek en gelovige Joodse
o.a. Kreta Nikopolis Troas, .... weer in...... Rome
briefTitus (Griek) te Kreta, genade Gods aan alle mensen
Einde Paulus gevangenis brief2 TimotheŁs, 1ͤ rechtszaak gehad, afscheidsbrief
66 Joodse oorlog in Judea met Zeloten
 7 Brieven van 3 apostelen en 1 broer
briefJakobus(3) halfbroer (Pilaar) over dubbel hartigen!
Laatste dagen / tijdenbrief1 Petrus, apostel uit Babylonbetekent .. jaag o.a. de vrede na
brief2 Petrus over broederlijke liefde
68-69
Otho, Vitellius en Vespasianus keizers te Rome
Jeruzalem en Masada verwoest o.l.v. Titus (Jes 64:11; Mat 22:7;
Luk19:42Ef 2:14)
Titus en Domitianus keizers te Rome
70
79-81
brief1 Johannes, over kinderen Gods en de boze
brief2 Johannes apostel over de antichrist, blijf in de leer!verwachting van Heer Jezus
brief3 Johannes, brief aan Gajus; volgt het kwade niet na
  briefJudas, broer van Jakobus over foute engelenflip-h
   Openbaring
 
 1.   de openbaring
  7 geesten
  7 kandelaren
  7 sterren
    7 brieven
 2. briefEfeze
briefSmyrna
briefPergamus
briefThyatire
 3. briefSardis
briefPhiladelfia
briefLaodicencen


pentagram, teken van satan.

    Bijbelboeken  
  4.   bliksems Troon + 24 tronen, 7 lampen + 4 dieren ---

---
  5.   7 op boek, Lam + 7 horens + 7ogen + lied van
  6.   4 , het , 5-6e , dag des toorns
  7.   4 engelen op 4 hoeken, 1 met zegel Gods
de de12000 en de grote schare uit alle natie
  8. Openen van de 7e , stilte van een Ĺ uur
bliksems 7 engelen, 7 bazuinen - 1-4e bazuinen
  9. 5e bazuin, 1e wee en de 6e bazuin, 2e wee
10.   Johannesbetekent .. at een + 7 donderslagen
11.   2 getuigen kandelaarkandelaar gedood, beest uit afgrond
bliksems 7e bazuinhemel geopend met te۩۩pel
12.   Zwangere vrouw gered van de draak
strijd oorlog met ... MichaŽl in de hemel   
13.   Beest uit de zee, beest uit de aarde       666
14.   het + 144.000 op Sion en het  lied van
    het oordeel, de val van de grote stad Babylon
het op hun voorhoofd, de maaiers
 
Aarde,
wereld
en het land
15.   7 engelen, 7 laatste plagen, lied van van Mozes
    de toorn Gods  ↓Armageddon 
16. bliksems 7 engelen, 7 fiolen, beker der gramschap
17.   de grote hoer, die daar zit op vele wateren
Vrouw op scharlaken beest (7 kops+ 10 hoorns)
18.   Engel met grote macht, einde Babylon met
haar kooplui die volken met toverij verleiden
19.   Halleluja!betekent ..   lied van   en  de bruiloft
    wederkomst triomf beest en  vlse profeet
      1000 jaar 20.   De engel sluit satanbetekent .. 1e opstanding, (magog)
satan ontbonden, het oordeel, de 2e dood
Nieuwe Jeruzalem 21.

  Nieuwe hemel, aarde zonder te۩۩pel
geen tranen, dood, rouw of moeite meer
stroom van levend water en het hout des levens
  22.  
Einde Bijbel   De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met u allen.