de12zonen de12zegeningende12verspiedersde12vaandelsde12verzegelden de12erfdelende12poorten
 Hebreen 11:20 - Door het geloof heeft Izak zijn zonen Jakob en Ezaubetekent .. gezegend aangaande toekomende dingen.
Door het geloof heeft Jakobbetekent .. stervende, een iegelijk der zonen van Jozefbetekent .. gezegend, en heeft aangebeden, leunende op het opperste van zijn staf.
1 Daarna riep Jakob zijn zonen, en hij zeide: Verzamelt u, en ik zal u verkondigen, hetgeen u in de navolgende dagen wedervaren zal.  
Jakobbetekent .. Genesis 49
Deborabetekent .. Richteren 5 Mozesbetekent .. Deuteronomium 33
3 (1-1e zoon) Ruben!betekent .. gij zijt mijn eerstgeborene, mijn kracht, en het begin mijner macht; de voortreffelijkste in hoogheid, en de voortreffelijkste in sterkte!
4 Snelle afloop als der wateren, gij zult de voortreffelijkste niet zijn! want gij hebt uws vaders leger beklommen; toen hebt gij het geschonden; hij heeft mijn bed beklommen!
15b. In Rubens gedeelten waren de inbeeldingen des harten groot.
16 Waarom bleeft gij zitten tussen de stallingen, om te horen het geblaat der kudden?
De gedeelten van Ruben hadden grote onderzoekingen des harten.
Dat Ruben leve, en niet sterve, en dat zijn lieden van getal zijn!
5  (2-3) Simeonbetekent .. en Levibetekent .. zijn gebroeders! hun handelingen zijn werktuigen van geweld!
6 Mijn ziel kome niet in hun verborgen raad; mijn eer worde niet verenigd met hun vergadering!
want in hun toorn hebben zij de mannen doodgeslagen, en in hun moedwil hebben zij de ossen weggerukt.
7 Vervloekt zij hun toorn, want hij is heftig; en hun verbolgenheid, want zij is hard!
ik zal hen verdelen onder Jakob,
en zal hen verstrooien onder Israel.
Num 13: geen verspieder uit Levi
 1. vd stam Ruben, Sammua, zoon van Zaccur.
 2. vd stam Simeon, Safat, zoon van Hori.
 3. vd stam Juda, Kaleb, zoon van Jefunne.
 4. vd stam Issaschar, Jigeal, zoon van Jozef.
 5. vd stam Efraim, Hosea, zoon van Nun.
 6. vd stam Benjamin, Palti, zoon van Rafu.
 7. vd stam Zebulon, Gaddiel, zoon van Sodi.
 8. vd stam Jozef, vd stam Manasse, Gaddi, zoon van Susi
 9. vd stam Dan, Ammiel, zoon van Gemalli.
 10. vd stam Aser, Sethur, zoon van Michael.
 11. vd stam Nafthali, Nachbi, zoon van Wofsi.
 12. vd stam Gad, Guel, zoon van Machi.
die een kwaad gerucht hadden,
stierven door een plaag
8 En van Levi zeide hij: Uw Thummim en Uw urim zijn aan den man, Uw gunstgenoot; dien Gij verzocht hebt in Massa, met welken Gij getwist hebt aan de wateren van Meriba.
9 Die tot zijn vader en tot zijn moeder zeide: Ik zie hem niet; en die zijn broederen niet kende, en zijn zonen niet achtte; want zij onderhielden Uw woord, en bewaarden Uw verbond.
10 Zij zullen Jakob Uw rechten leren, en Israel Uw wet; zij zullen reukwerk voor Uw neus leggen, en dat gans verteerd zal worden, op Uw altaar.
11 Zegen, HEERE! zijn vermogen, en laat U het werk zijner handen wel bevallen; versla de lenden dergenen, die tegen hem opstaan en hem haten, dat zij niet weder opstaan!
Jakobs 13 kinderen
8 (4) Juda!betekent .. gij zijt het, u zullen uw broeders loven; uw hand zal zijn op den nek uwer vijanden; voor u zullen zich uws vaders zonen nederbuigen.
9 Juda is een leeuwenwelp! gij zijt van den roof opgeklommen, mijn zoon! Hij kromt zich, hij legt zich neder als een leeuw,
en als een oude leeuw; wie zal hem doen opstaan?
10 De schepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silobetekent ..komt, en Denzelven zullen de volken gehoorzaam zijn.
11 Hij bindt zijn jongen ezel aan den wijnstok, en het veulen zijner ezelin aan den edelsten wijnstok; hij wast zijn kleed in den wijn, en zijn mantel in wijndruivenbloed.
12 Hij is roodachtig van ogen door den wijn, en wit van tanden door de melk.

Num 34:18 om het land ten erve uit te delen
 En dit zijn de namen dezer mannen:
 1. vd stam Juda, Kaleb, zoon van Jefunne
 2. vd stam Simeon, SemuŰl, zoon van Ammihud
 3. vd stam Benjamin, Elidad, zoon van Chislon
 4. vd stam Dan, de overste Bukki, zoon van Jogli
 5. vd stam Manasse, de overste Hanniel, zoon van Efod
 6. vd stam Efraim, de overste KemuŰl, zoon van Siftan
 7. vd stam Zebulon, de overste Elizafan, zoon van Parnach
 8. vd stam Issaschar, de overste Paltiel, zoon van Azzan
 9. vd stam Aser, de overste Achihud, zoon van Selomi
 10. vd stam Nafthali, de overste Pedael, zoon van Ammihud
  - Levi geen erfdeel, wel 48 waarvan 6 vrijsteden
  - Ruben, ŻManasse en Gad hadden al hun deel
7 En dit is van Juda, dat hij zeide:
Hoor, HEERE! de stem van Juda! en breng hem weder tot zijn volk; zijn handen moeten hem genoegzaam zijn,
en zijt Gij hem een Hulp tegen zijn vijanden!


Dan en Efra´m niet verzegeld!

 

13 (5-10e zoon) Zebulonbetekent .. zal aan de haven der zeeen wonen, en hij zal aan de haven der schepen wezen;
en zijn zijde zal zijn naar Sidon.
14b en uit Zebulon, trekkende door den staf des schrijvers.
18 Zebulon, het is een volk, dat zijn ziel versmaad heeft ter dood,
18 En van Zebulon zeide hij:
Verheug u, Zebulon! over uw uittocht,
14 (6-9e zoon) Issascharbetekent .. is een sterk gebeende ezel, nederliggende tussen twee pakken 15 Toen hij de rust zag, dat zij goed was, en het land, dat het lustig was, zo boog hij zijn schouder om te dragen, en was dienende onder cijns. 15 Ook waren de vorsten in Issaschar met Debora; en gelijk Issaschar, alzo was Barak; op zijn voeten werd hij gezonden in het dal. en Issaschar! over uw hutten.
16 (7-5e zoon) Danbetekent .. zal zijn volk richten, als een der stammen Israels.
17 Dan zal een slang zijn aan den weg,
            een adderslang (gehoornde adder, H8207, 1x)
nevens het pad, bijtende des paards verzenen, dat zijn rijder achterover valle.

18 Op uw zaligheid wacht ik, HEERE!
17b Dan, waarom onthield hij zich in schepen! 22 En van Dan zeide hij:
Dan is een jonge leeuw; hij zal als uit Bazan voortspringen.

Jeremia 8:16: Van Dan af wordt het gesnuif zijner paarden gehoord; het ganse land beeft van het geluid der briesingen zijner sterken; en zij komen daarhenen, dat zij het land opeten en diens volheid, de stad en die daarin wonen. Want ziet, Ik zend slangen, basilisken onder ulieden, tegen dewelke geen bezwering is; die zullen u bijten, spreekt de HEERE.

Joh 6:70
Heb Ik niet u 12 uitverkoren?
en 1 uit u is een duivel.

   uit Dan de antichrist?   

19 Aangaande (8-7e zoon) Gadbetekent .., een bende zal hem aanvallen; maar hij zal haar aanvallen in het einde. 17 Gilead bleef aan gene zijde van de Jordaan; 20 En van Gad zeide hij: Gezegend zij, die aan Gad ruimte maakt! hij woont als een oude leeuw, en verscheurt den arm, ja ook den schedel.
21 En hij heeft zich van het eerste voorzien, omdat hij aldaar in het deel des wetgevers bedekt was; daarom kwam hij met de hoofden des volks; hij verrichtte de gerechtigheid des HEEREN, en zijn gerichten met Israel.
20 Van (9-8e zoon) Aserbetekent .. zijn brood zal vet zijn; en hij zal koninklijke lekkernijen leveren. Aser zat aan de zeehaven, en bleef in zijn gescheurde plaatsen. 24 En van Aser zeide hij: Aser zij gezegend met zonen; hij zij zijn broederen aangenaam, en dope zijn voet in olie.
25 IJzer en koper zal onder uw schoen zijn; en uw sterkte gelijk uw dagen!
22 (10-6e zoon) Nafthalibetekent .. is een losgelaten hinde; hij geeft schone woorden. 18b insgelijks Nafthali, op de hoogten des velds.
19 De koningen kwamen, zij streden; toen streden de koningen van Kanańn, te Thaanach aan de wateren van Megiddo; zij brachten geen gewin des zilvers daarvan.
20 Van den hemel streden zij, de sterren uit haar loopplaatsen streden tegen Sisera.
23 En van Nafthali zeide hij: O Nafthali!
wees verzadigd van de goedgunstigheid,
en vol van den zegen des HEEREN;
bezit erfelijk het westen en het zuiden.

22 (11) Jozefbetekent .. is een vruchtbare tak zoon, een vruchtbare tak zoon aan een fontein; elk der takken dochters loopt over den muur.
23 De schutters hebben hem wel bitterheid aangedaan, en beschoten, en hem gehaat;
24 Maar zijn boog is in stijvigheid gebleven, en de armen zijner handen zijn gesterkt geworden, door de handen van den Machtige Jakobs; daarvan is hij een herder, een steen Israels;
25 Van uws vaders God, Die u zal helpen, en van den Almachtige, Die u zal zegenen, met zegeningen des hemels van boven, met zegeningen des afgronds, die daaronder ligt, met zegeningen der borsten en der baarmoeder!
26 De zegeningen uws vaders gaan te boven de zegeningen mijner voorvaderen, tot aan het einde van de eeuwige heuvelen; die zullen zijn op het hoofd van Jozef, en op den hoofdschedel des afgezonderden zijner broederen!

14 Uit Efraimbetekent ..was hun wortel tegen Amalek.

13 En van Jozef zeide hij: Zijn land zij gezegend van den HEERE, van het uitnemendste des hemels, van den dauw, en van de diepte, die beneden is liggende;
14 En van de uitnemendste inkomsten der zon, en van de uitnemendste voortzetting der maan;
15 En van het voornaamste der oude bergen, en van het uitnemendste der eeuwige heuvelen;
16 En van het uitnemendste der aarde en haar volheid, en van de goedgunstigheid Desgenen, Die in het braambos woonde, kome de zegening op het hoofd van Jozef, en op den schedel des afgezonderden van zijn broederen!
17 Hij heeft de heerlijkheid des eerstgeborenen zijns osses, en zijn hoornen zijn hoornen des eenhoorns; met dezelve zal hij de volken te zamen stoten tot aan de einden des lands. Dezen nu zijn de tien duizenden van Efraim, en dezen zijn de duizenden van Manasse!
19 Zij zullen de volken tot den berg roepen; daar zullen zij offeranden der gerechtigheid offeren; want zij zullen den overvloed der zeeen zuigen, en de bedekte verborgen dingen des zands.

Genesis 48:17 Toen Jozef zag, dat zijn vader zijn rechterhand op het hoofd van Efra´m leide, zo was het kwaad in zijn ogen, en hij ondervatte zijns vaders hand, om die van het hoofd van Efra´m op het hoofd van Manasse af te brengen. en Jozef zeide tot zijn vader: Niet alzo, mijn vader! want deze is de eerstgeborene; leg uw rechterhand op zijn hoofd. Maar zijn vader weigerde het, en zeide: Ik weet het, mijn zoon! ik weet het; hij zal ook tot ÚÚn volk worden, en hij zal ook groot worden; maar nochtans zal zijn kleinste broeder groter worden dan hij, en zijn zaad zal een volle menigte van volkeren worden. alzo zegende hij ze te dien dage, zeggende: In u zal IsraŰl zegenen, zeggende: God zette u als Efra´m en als Manasse! En hij zette Efra´m voor Manasse.

Ezechiel 47 :13: 2 snoeren van Jozef

27 (12) Benjaminbetekent .. zal als een wolf verscheuren;
des morgens zal hij roof eten,
en des avonds zal hij buit uitdelen.

14b Achter u was Benjamin onder uw volken.
Uit Machir zijn de wetgevers afgetogen, 

Jakobs 13 kinderen
12 En van Benjamin zeide hij:
De beminde des HEEREN, hij zal zeker bij Hem wonen.
Hij zal hem den gansen dag overdekken,
en tussen Zijn schouders zal hij wonen!
   
beloofd
 
    hieronder nog het overzicht van de verschillende volgorden en namen van de stammenlijst.
1 2 Jakobs 3 Mozesĺ 4 5 6 7 Kanańn 8 Lied 9 10 12 x 12
Geboorte zegen  zegen De telling Verspieders Oversten Verdeling Debora Erfdelen De poorten Verzegelden
  Gen. 29 .. Gen. 49 Deut. 33 Num. 1 Num. 13 Num. 34 Joz. 13-19 Rich 5 Eze 48 Eze 48, Op 21 Openb. 7
1.   Ruben Ruben Ruben Ruben Ruben Juda Ruben Efra´m Dan Ruben Juda
2. Simeon Simeon Juda Simeon Simeon Simeon Gad Benjamin Aser Juda Ruben
3.   Levi Levi Levi Juda Juda Benjamin Manasse Zebulon Naftali Levi Gad
4.   Juda Juda Benjamin Issaschar Issaschar Dan Juda Issaschar Manasse Jozef Aser
5. Dan Zebulon Jozef Zebulon Efra´m Manasse Efra´m Ruben   Efra´m Benjamin Naftali
6.   Naftali Issaschar Zebulon Efra´m Benjamin Efra´m Benjamin Dan Ruben Dan Manasse
7.   Gad Dan Issaschar Manasse Zebulon Zebulon Simeon Aser Juda Simeon Simeon
8.   Aser Gad Gad Benjamin Manasse Issaschar Zebulon Naftali Levi Issaschar Levi
9.   Issaschar Aser Dan Dan Dan Aser Issaschar Benjamin Zebulon Issaschar
10.   Zebulon Naftali Naftali Aser Aser Naftali Aser Simeon Gad Zebulon
11.   Jozef Jozef Aser Gad Naftali Naftali Issaschar Aser Jozef
12.   Benjamin Benjamin Naftali Gad Dan Zebulon Naftali Benjamin
  Gad
  niet: Simeon Levi Levi Ruben,
Levi,
en Gad
Levi Juda, Levi
Gad, Simeon,
en Manasse
Dan en Efra´m