21 brieven
Legenda Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5
logo wikipedia 1 Johannes 1:1 vette woorden geven een flip-over

hetgeen van den beginne was, Inleiding
hetgeen wij gehoord hebben,
hetgeen wij gezien hebben met onze ogen,
hetgeen wij aanschouwd hebben, en Griekse letters
onze handen getast hebben,
van het Woord des levens; [Joh. 1:1,2; 2Petr. 1:16; Luc. 24:39] - 2 Want
het Lleven is geopenbaard, en
wij hebben het gezien, en
wij getuigen, en
verkondigen ulieden dat eeuwige Lleven,
Hhetwelk bij den Vader was, en
ons is geopenbaard. 3
hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben,
dat verkondigen wij u,
opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben, en deze onze gemeenschap ook zij
met den Vader, en met Zijn Zoon Jezus Christus. 4 En
deze dingen schrijven wij u,
opdat uw blijdschap vervuld zij. 5 En
dit is de verkondiging,
die wij van Hem gehoord hebben, en wij u verkondigen, 
dat God is een Licht is, en gans geen duisternis is in Hem is.

1:6 Indien wij zeggen,
dat wij gemeenschap met Hem hebben, en wij in de duisternis wandelen,
zo liegen wij, en doen de waarheid niet. 7
maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is,
zo hebben wij gemeenschap met elkander,
en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. [Jes. 2:5; Hebr. 9:14]

1:8 Indien wij zeggen, 
dat wij geen zonde hebben,
zo verleiden wij ons zelven, en de waarheid is in ons niet.

1:9 Indien wij onze zonden belijden,
Hij is getrouw en rechtvaardig,
dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid. [Ps 32:5]

1:10 Indien wij zeggen,
dat wij niet gezondigd hebben,
zo maken wij Hem tot [een] leugenaar, en Zijn wWoord is niet in ons.

1 Johannes 2

2:1 Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen,
opdat gij niet zondigt. En
indien iemand gezondigd heeft,
wij hebben een Voorspraak bij den Vader, Jezus Christus, [den] Rechtvaardige; 2 En
Hij is [een] verzoening voor onze zonden; en  
niet alleen voor de onze, [Kol. 1:20; Joh. 1:29]
maar ook voor [de zonden] der gehele wereld. 3 En
hieraan kennen wij, dat wij Hem gekend hebben, zo wij Zijn geboden bewaren.4
die daar zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet bewaart, Griekse letters
die is een leugenaar, en in dien is de waarheid niet;

2:5 Maar zo wie Zijn Woord bewaart,
in dien is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden;
hieraan kennen wij, dat wij in Hem zijn. 6
die zegt, dat hij in Hem blijft,
die moet ook zelf alzo wandelen,
gelijk Hij gewandeld heeft.

2:7 Broeders
Ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod, dat gij van den beginne gehad hebt;
dit oud gebod is het wWoord, dat gij van den beginne gehoord hebt.

2:8 Wederom schrijf ik u een nieuw gebod:
hetgeen waarachtig is in Hem, zij ook in u waarachtig;
want de duisternis gaat voorbij, en het waarachtige licht schijnt nu.

2:9 Die zegt, dat hij in het licht is, en zijn broeder haat,
die is een leugenaar en in de duisternis tot nog toe.

2:10 Die zijn broeder liefheeft, blijft in het licht, en geen ergernis is in hem. 11  [Ps 119:165]
maar die zijn broeder haat, is in de duisternis, en wandelt in de duisternis, en
weet niet, waar hij henengaat;
want de duisternis heeft zijn ogen verblind. [Joh. 12:35; 13:34; Rom. 13:12]

note2:12 Ik schrijf u, kinderkens,
want de zonden zijn u vergeven om Zijns Naams wil. [Ps 25:11]
2:13 Ik schrijf u, vaders!
want gij hebt Hem bekend, Die van den beginne is.

noteIk schrijf u, jongelingen,
want gij hebt den boze overwonnen.

Ik schrijf u, kinderkens,
want gij hebt den Vader gekend.

note 2:14 Ik heb u geschreven, vaders,
want gij hebt Hem bekend, Die van den beginne is.

Ik heb u geschreven, jongelingen,
want gij zijt sterk, en het Woord Gods blijft in u, en
gij hebt den boze overwonnen.

2:15 Hebt de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is;  
zo iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem. 16
want al wat in de wereld is, [namelijk]:
1. de begeerlijkheid des vleses, en
2. de begeerlijkheid der ogen, en
3. de grootsheid des levens,
is niet uit den Vader,   [Pred. 1:8; Rom. 13:14; Jac. 4:16]
maar is uit de wereld. 17 En de wereld gaat voorbij, en haar begeerlijkheid;
maar die den wil van God doet, blijft in der eeuwigheid.

2:18 kinderkens, verwachting van Heer Jezushet is de laatste ure; en
gelijk gij gehoord hebt, dat de antichrist komt,
zo zijn ook nu vele antichristen geworden; [Matt 24:5]
waaruit wij kennen, dat het de laatste ure is. 19
zij zijn uit ons uitgegaan,
maar zij waren uit ons niet;
want indien zij uit ons geweest waren,
zo zouden zij met ons gebleven zijn;
maar dit is geschied,
opdat zij zouden openbaar worden, [Hand. 20:30; 1Kor. 11:19]
dat zij niet allen uit ons zijn. 20    
doch gij hebt de zalving van den Heilige, en gij weet alle dingen. [1Kor. 1:21; Joh. 16:13] [] 

2:21 Ik heb u niet geschreven,
omdat gij de waarheid niet weet, maar
omdat gij die weet, en
omdat geen leugen uit de waarheid is. 22
wie is de leugenaar, dan die loochent, dat Jezus is de Christus?

deze is de antichrist, die den Vader en den Zoon loochent.

2:23 Een iegelijk, die den Zoon loochent, heeft ook den Vader niet. [Joh 5:23]
wie den Zoon belijdt, die heeft ook den Vader.  

2:24 Hetgeen gijlieden dan van den beginne gehoord hebt, dat blijve in u.

Indien in u blijft, wat gij van den beginne gehoord hebt,
zo zult gij ook in den Zoon en in den Vader blijven. 25
en dit is de belofte, die Hij ons belooftd [heeft namelijk]; het eeuwige leven. [Joh 3:15]

2:26 Dit heb ik u geschreven van degenen, die u verleiden.

2:27 En de zalving, die gijlieden van Hem ontvangen hebt, blijft in u, en
gij hebt niet van node, dat iemand u lere;
maar gelijk dezelfde zalving u leert van alle dingen,
zo is zij ook waarachtig,
en is geen leugen;
en gelijk zij u geleerd heeft, [Joh. 14:26; 16:13]
zo zult gij in Hem blijven.

2:28 En nu, kinderkens, blijft in Hem;
opdat, wanneer Hij zal geopenbaard zijn,
wij vrijmoedigheid hebben, en
wij van Hem niet beschaamd gemaakt worden in Zijn toekomst.

2:29 Indien gij weet, dat Hij rechtvaardig is,
zo weet gij, dat een iegelijk, die de rechtvaardigheid doet, uit Hem geboren is.

1 Johannes 3

3:1 Ziet, hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft,
[namelijk] dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden.
daarom kent ons de wereld niet, omdat zij Hem niet kent. [Joh. 1:12,13; 16:3]

3:2 Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard,
wat wij zijn zullen.
maar wij weten, dat als Hij zal geopenbaard zijn,
wij Hem zullen gelijk wezen;
want... wij zullen Hem zien, gelijk Hij is. [2Kor 3:8 ] 3 En

een iegelijk, die deze hoop op Hem heeft,
die reinigt zichzelven, gelijk Hij rein is. [Matt 7:23]   4
een iegelijk, die de zonde doet,
die doet ook de ongerechtigheid; want de zonde is de ongerechtigheid.

3:5 En gij weet, dat Hij geopenbaard is, zonder zonde
opdat Hij onze zonden zou wegnemen; en
geen zonde is in Hem. [1Petr 2:24; Jes 53:9]  6

een iegelijk, die in Hem blijft, 
die zondigt niet;
een iegelijk, die zondigt,
die heeft Hem niet gezien, en heeft Hem niet gekend. [Rom 6:2,14]

3:7 Kinderkens, dat u niemand verleide.
die de rechtvaardigheid doet,
die is rechtvaardig, gelijk Hij rechtvaardig is. pentagram, teken van satan.8
die de zonde doet, is uit den duivel;
want de duivel zondigt van den beginne.
hiertoe is de Zoon van God geopenbaard,
opdat Hij de werken des duivels verbreken zou.  [Joh. 8:44] 9

een iegelijk,
die uit God geboren is,
die doet de zonde niet,
want Zijn zaad blijft in hem; en
hij kan niet zondigen,
want hij is uit God geboren.

3:10 Hierin zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels openbaar.
een iegelijk,
die de rechtvaardigheid niet doet,
die is niet uit God, en
die zijn broeder niet liefheeft, [Joh. 1:12,13] 11
want dit is de verkondiging, die gij van den beginne gehoord hebt,
dat wij elkander zouden liefhebben. 12
niet gelijk Kanbetekent .. [Gen. 4:8]
die uit den boze was, en zijn broeder doodsloeg;
en om wat oorzaak sloeg hij hem dood?
omdat zijn werken boos waren, en van zijn broeder rechtvaardig.

3:13 Verwondert u niet, mijn broeders, zo u de wereld haat. 14
wij weten, dat wij overgegaan zijn uit den dood in het leven,
dewijl wij de broeders liefhebben;
die zijn broeder niet liefheeft, blijft in den dood. 15
een iegelijk, die zijn broeder haat, is een doodslager; en
gij weet, dat geen doodslager het eeuwige leven heeft in zich blijvende. [Matt. 5:21,22]

3:16 Hieraan hebben wij de liefde gekend, dat Hij Zijn leven voor ons gesteld heeft;
en wij zijn schuldig voor de broeders het leven te stellen. 17
zo wie nu het goed der wereld heeft,
en ziet zijn broeder gebrek hebben,
en sluit zijn hart toe voor hem,
hoe blijft de liefde Gods in hem?

3:18 Mijn kinderkens,
laat ons niet liefhebben met den woorde, noch met de tong,
maar met de daad werk en waarheid. 19 En
hieraan kennen wij,
dat wij uit de waarheid zijn, [Joh. 18:37]
en wij zullen onze harten verzekeren voor Hem. 20
want indien ons hart ons veroordeelt,
God is meerder dan ons hart, en Hij kent alle dingen.

3:21 Geliefden!
Indien ons hart ons niet veroordeelt,
zo hebben wij vrijmoedigheid tot God; 22 En
zo wat wij bidden, ontvangen wij van Hem,
dewijl wij Zijn geboden bewaren, en doen, hetgeen behagelijk is voor Hem. 23 En
dit is Zijn gebod,
1. dat wij geloven in den Naam van Zijn Zoon Jezus Christus, en
2. elkander liefhebben,
gelijk Hij ons een gebod gegeven heeft. [Joh. 13:34]

3:24 En die Zijn geboden bewaart, blijft in Hem, en Hij in denzelven. En
hieraan kennen wij, dat Hij in ons blijft,
[namelijk] uit den Geest, Dien Hij ons gegeven heeft. [Rom. 8:9]

1 Johannes 4

4:1 Geliefden, gelooft niet een iegelijken geest,
maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn;
want vele vvalselse profeten zijn uitgegaan in de wereld. 2
hieraan kent gij den Geest van God:
alle geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is,
die is uit God; 3 En
alle geest, die niet belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is,
die is uit God niet;
pentagram, teken van satan.maar dit is de geest van den antichrist,
welken geest gij gehoord hebt, dat komen zal, en is nu alrede in de wereld.

4:4 Kinderkens, gij zijt uit God, en hebt hen overwonnen;
want Hij is meerder, Die in u is, [Rom. 8:37]
dan die in de wereld is. 5
zij zijn uit de wereld,
daarom spreken zij uit de wereld, en de wereld hoort hen. 6
wij zijn uit God.
die God kent,
hoort ons;
die uit God niet is,
hoort ons niet.
hieruit kennen wij den geest der waarheid, en den geest der dwaling.

4:7 Geliefden!
Laat ons elkander liefhebben,
want de liefde is uit God; en een iegelijk, die liefheeft,
is uit God geboren, en kent God; 8
die niet liefheeft,
die heeft God niet gekend;
want God is liefde. 9
hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard,
dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld
opdat wij zouden leven door Hem. 10
hierin is de liefde,
niet dat wij God liefgehad hebben,
maar dat Hij ons lief heeft gehad,  [Rom. 5:8,10; 1Joh. 2:2]
en Zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden.

4:11 Geliefden, indien God ons alzo lief heeft gehad,
zo zijn ook wij schuldig elkander lief te hebben.  [Matt. 18:33]  

4:12 Niemand heeft ooit God aanschouwd;

indien wij elkander liefhebben,
zo blijft God in ons, en Zijn liefde is in ons volmaakt.

4:13 Hieraan kennen wij, dat wij in Hem blijven, en Hij in ons,  [Rom. 8:9]
omdat Hij ons van Zijn Geest gegeven heeft. 14 En
wij hebben het aanschouwd, en getuigen,
dat de Vader Zijn Zoon gezonden heeft tot een Zaligmaker der wereld.

4:15 Zo wie beleden zal hebben, dat Jezus de Zoon van God is,
God blijft in hem, en hij in God. 16 En
wij hebben gekend en geloofd de liefde, die God tot ons heeft.
God is liefde; en die in de liefde blijft, blijft in God,  en God in hem.  Griekse letters

4:17 Hierin is de liefde bij ons volmaakt,
opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben in den dag des oordeels, namelijk
dat gelijk Hij is, wij ook zijn in deze wereld. 18
er is in de liefde geen vrees,
maar de volmaakte liefde drijft de vrees buiten;
want de vrees heeft pijn, en die vreest, is niet volmaakt in de liefde.

4:19 Wij hebben Hem lief,
omdat Hij ons eerst liefgehad heeft. 20
indien iemand zegt: ik heb God lief; en haat zijn broeder,
die is een leugenaar;
want die zijn broeder niet liefheeft, dien hij gezien heeft,
hoe kan hij God liefhebben, Dien hij niet gezien heeft? 

4:21 En dit gebod hebben wij van Hem, namelijk
dat die God liefheeft, ook zijn broeder liefhebbe.

1 Johannes 5

5:1 Een iegelijk, die gelooft, dat Jezus is de Christus,

die is uit God geboren; en

een iegelijk, die liefheeft Dengene, Die geboren heeft,
die heeft ook lief dengene, die uit Hem geboren is.

5:2 Hieraan kennen wij, dat wij de kinderen Gods liefhebben,
wanneer wij God liefhebben, en Zijn geboden bewaren. 3
want dit is de liefde Gods,
dat wij Zijn geboden bewaren; en Zijn geboden zijn niet zwaar. 4
want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en
dit is de overwinning, die de wereld overwint,
namelijk ons geloof. 5

wie is het, die de wereld overwint,
dan die gelooft, dat Jezus is de Zoon van God? 6
Deze is het, Die gekomen is door water en bloed en Geest, namelijk Jezus de Christus;
niet door het water alleen,
maar door het water n het bloed.  [Joh. 19:34; 15:26]
en de Geest is het, Die getuigt, dat de Geest de waarheid is.

5:7 Want Drie zijn er, Die getuigen in den hemel,
de Vader,
het Woord en
de Heilige Geest; en
deze Drie zijn En.

5:8 En drie zijn er, die getuigen op de aarde,
de Geest, en
het water, en
het bloed; en
die drie zijn tot n.

5:9 Indien wij de getuigenis der mensen aannemen,
de getuigenis van God is meerder;
want dit is de getuigenis van God,
welke Hij van Zijn Zoon getuigd heeft. 10
die in den Zoon van God gelooft,
heeft de getuigenis in zichzelven;
die God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt,
dewijl hij niet geloofd heeft de getuigenis,
die God getuigd heeft van Zijn Zoon. [Joh. 8:18]  

5:11 En dit is de getuigenis, namelijk
dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft; en ditzelve leven is in Zijn Zoon. 12  Griekse letters
die den Zoon heeft, die heeft het leven;
die den Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet.

5:13 Deze [dingen] heb ik u geschreven,
die gelooft in den Naam des Zoons van God;
opdat gij weet, dat gij het eeuwige leven hebt.
[en opdat gij gelooft in den Naam des Zoons van God.]

5:14 En dit is de vrijmoedigheid, die wij tot Hem hebben,
dat zo wij iets bidden naar Zijn wil, Hij ons verhoort.

5:15 En indien wij weten, dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden,
zo weten wij, dat wij de beden verkrijgen, die wij van Hem gebeden hebben.

5:16 Indien iemand zijn broeder ziet zondigen een zonde niet tot den dood,
die zal God bidden en Hij zal hem het leven geven, Griekse letters
dengenen, zeg ik, die zondigen niet tot den dood.
er is een zonde tot den 'dood';
voor dezelve zonde zeg ik niet, dat hij zal bidden. [Jer. 7:16]

5:17 Alle ongerechtigheid is zonde; en er is zonde niet tot den dood.

5:18 Wij weten, dat een iegelijk, die uit God geboren is, niet zondigt;
maar die uit God geboren is, bewaart zichzelven, [1Joh. 3:9] - [Joh. 17:15]
en de boze vat hem niet.

5:pentagram, teken van satan.19 Wij weten, dat wij uit God zijn, en dat de gehele wereld ligt in het boze.

5:20 Doch Wij weten
dat de Zoon van God gekomen is, en heeft ons het verstand gegeven,
dat wij den Waarachtige kennen; en
wij zijn in den Waarachtige, namelijk in Zijn Zoon Jezus Christus.
Deze is de waarachtige God, en het eeuwige Leven. [Joh. 17:3]

5:21 Kinderkens, bewaart uzelven van de afgoden.

Amen.