21 brieven
Legenda Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5
logo wikipedia 1 Petrus (Engels: Peter)
1:1 Petrusbetekent .. een apostel van Jezus Christus,
aan de vreemdelingen, Griekse letters
verstrooid in Pontus, Galatië, Kappadocië, Azië en Bithynië, 2

den uitverkorenen naar de voorkennis van God den Vader,
in de heiligmaking des Geestes,
tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus;
genade en vrede zij u vermenigvuldigd. [Rom. 8:29; 2Thess. 2:13; Hebr. 12:24; Judas 2]

1:3 'Geloofd zij' de God en Vader van onzen Heere Jezusbetekent .. Christus,
Die naar Zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren, tot een levende hoop, zalige hoop
door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. [Ef 1:3] 4
tot een onverderfelijke,
en onbevlekkelijke,
en onverwelkelijke erfenis,door het geloof
die in de hemelen bewaard is voor u. 5
die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid,
die bereid is, om geopenbaard te worden in den laatsten tijd. 6
in welke gij u verheugt,
nu een weinig tijds (zo het nodig is) bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen; 7
opdat de beproeving uws geloofs, [Job 23:10; Jes. 48:10] verwachting van Heer Jezus
die veel kostelijker is dan van het goud,
hetwelk vergaat en door het vuur beproefd wordt,
bevonden worde te zijn tot
lof,
en eer, eer en heerlijkheid
en heerlijkheid,
in de openbaring van Jezus Christus; 8
Denwelken gij niet gezien hebt, en nochtans liefhebt,
in Denwelken gij nu, hoewel Hem niet ziende, maar gelovende,
u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde; 9
verkrijgende het einde uws geloofs,
namelijk de zaligheid der zielen. 10
van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten,
die geprofeteerd hebben van
1. de genade, aan u geschied; 11
onderzoekende, op welken of hoedanigen tijd de 'Geest van Christus', [Luk 10:24]
Die in hen was, beduidde en te voren getuigde,
2. het lijden, dat op Christus komen zou,
3. en de heerlijkheid daarna volgende. 12
denwelken geopenbaard is,
dat zij niet zichzelven,
maar ons bedienden deze dingen,
die u nu aangediend zijn bij degenen,
die u het Evangelie verkondigd hebben,
door den Heiligen Geest, Die van den hemel gezonden is;
in welke dingen de engelen begerig bukken om te kijken zijn in te zien.

1:13 Daarom opschortende de lenden uws verstands, en nuchteren zijnde,
hoopt volkomenlijk op de genade,
die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. 14
als gehoorzame kinderen,
wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden,
die te voren in uw onwetendheid waren; [Rom. 12:2] 15
maar gelijk Hij, Die u geroepen heeft, heilig is,
zo wordt ook gijzelven heilig in al uw wandel;

1:16 Daarom dat er geschreven is: [Lev. 11:44]
zijt heilig, want Ik ben heilig. 17 En
indien gij tot één Vader aanroept Dengene, Die zonder aanneming des persoons oordeelt 
naar eens iegelijks werk,
zo wandelt in vreze den tijd uwer inbijwoning; 18
wetende dat gij niet door vergankelijke dingen,    
zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandeling,
die u van de vaderen overgeleverd is; 19
maar door het dierbaar bloed, van Christus, door het bloed aan het kruis
als van een smetteloos onbestraffelijk en onbevlekt Lam; 20   zonder zonde
Dewelke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld,Laatste dagen / tijden
maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil, 21

die door Hem gelooft in God, hoop, heerlijkheid
Welke Hem opgewekt heeft uit de doden, en
Hem heerlijkheid gegeven heeft, God weegt ook
opdat uw geloof en hoop op God zijn zou. 22 
hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid,
door den Geest, tot ongeveinsde  broederlijke liefde,
zo hebt elkander vuriglijk lief uit een rein hart; 23
gij, die wedergeboren zijt,
niet uit vergankelijk, het Woord
maar uit onvergankelijk zaad,
door het levende en eeuwig blijvende Woord van God.

1:24 Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras.  onderzoek Gods Woord
het gras is verdord, en zijn bloem is afgevallen; 25
maar het Woord des Heeren blijft in der eeuwigheid; en
dit is het Woord, dat onder u verkondigd is.

1 Petrus 2

2:1 Zo legt dan af
1. alle kwaadheid, en
2. alle bedrog, en
3. geveinsdheid, en groei / was door Gods Woord
4. nijdigheid, en
5. alle achterklappingen; 2 En,
1. als nieuwgeborene kinderkens,
2. zijt zeer begerig naar de redelijke onvervalste melk, melkGriekse letters
3. opdat gij door dezelve moogt opwassen tot heil   3
indien gij anders gesmaakt hebt, Griekse lettersdat de Heere goedertieren is.   4 

tot Welken komende, als tot een levenden Steen,
van de mensen wel verworpen,
maar bij God uitverkoren en dierbaar;

2:5 Zo wordt gij ook zelven, als levende stenen,
gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom,
om geestelijke offeranden op te offeren, [Efe. 2:21,22; Ex. 19:6; Rom. 12:1]
die Gode aangenaam zijn door Jezus Christus. 6
daarom is ook vervat in de Schrift:

hoeksteenziet, Ik leg in Sion een uitersten Hoeksteen,
Die uitverkoren en dierbaar is; en:
Die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden. 7
u dan, die gelooft, is Hij dierbaar;
maar den ongehoorzamen wordt gezegd:
De Steen, Dien de bouwlieden verworpen hebben, Deze is geworden tot
een hoofd des hoeks, en
een steen des aanstoots, en Petra, is Rots
een rots der ergernis; 8
dengenen namelijk, die zich aan het Woord stoten,
ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook gezet zijn.  [Hand. 4:11] 9
maar gij zijt
een uitverkoren geslacht,
een koninklijk priesterdom,
een heilig volk,
een verkregen volk;
uitroepteken, dus opgelet!opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen,  [Deut. 7:6; Ex. 19:5,6; Jes. 9:2]
Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht; 10 
gij, die eertijds 'geen volk waart',  [Hos. 1:6,9]
maar nu 'Gods volk zijt';
die eertijds 'niet ontfermd waart',
maar nu 'ontfermd zijt' geworden.

2:11 Geliefden, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen,  [Psalm 39:12]
dat gij u onthoudt van de vleselijke begeerlijkheden,
welke krijg voeren tegen de ziel; 12 En
houdt uw wandel eerlijk onder de heidenen;
opdat in hetgeen
zij kwalijk van u spreken, als van kwaaddoeners, goed werk
zij uit de goede werken, die zij in u zien,
God verheerlijken mogen in den dag der bezoeking.

2:13 Zijt dan alle menselijke ordening onderdanig, om des Heeren wil; onderdanig
hetzij den koning, als de opperste macht hebbende; 14
hetzij den stadhouderen, als die van hem gezonden worden,
tot straf wel der kwaaddoeners,
maar tot prijs dergenen, die goed doen. 15
want alzo is het de wil van God, dat gij, weldoende,
den mond stopt aan de onwetendheid der dwaze mensen; 16
als vrijen, en niet de vrijheid hebbende als een deksel der boosheid,
maar als dienstknechten van God. 17
eert een iegelijk; hebt de broederschap lief;
vreest God; eert den koning.  [Spreuk. 24:21]  18 
gij huisknechten,
zijt met alle vreze onderdanig den heren,
niet alleen den goeden en bescheidenen,
maar ook den harden. 19
want dat is genade,
indien iemand om het geweten voor God zwarigheid verdraagt,
lijdende ten onrechte. 20
want wat lof is het,
indien gij verdraagt,
als gij zondigt, en daarover geslagen wordt?
maar indien gij verdraagt,
als gij weldoet, en daarover lijdt,
dat is genade bij God. 21
want hiertoe zijt gij geroepen,
dewijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende,
opdat gij Zijn voetstappen zoudt navolgen; 22 zonder zonde
1. Die geen zonde gedaan heeft, en er is
2. geen bedrog in Zijn mond gevonden; 23
3. Die, als Hij gescholden werd, niet wederschold, en door het bloed aan het kruis
4. als Hij leed, niet dreigde; maar
5. gaf het over aan Dien, Die rechtvaardiglijk oordeelt; [Jes. 53:7] 24 
6. Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout; onze zonden
opdat wij, der zonden afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden;
tab 7. door Wiens striemen gij genezen zijt. [Jes. 53:4,5] 25
want gij waart als dwalende schapen;
maar gij zijt nu bekeerd tot den Herder en Opziener uwer zielen. [Jes. 53:6]

1 Petrus 3

3:1 Desgelijks gij vrouwen, zijt uw eigenen mannen onderdanig;
(«-»1Kor 7:14)opdat ook, zo enigen den Woorde ongehoorzaam zijn,
zij door den wandel der vrouwen zonder Woord mogen gewonnen worden; 2
als zij zullen ingezien hebben uw kuisen wandel in vreze. 3 welker versiersel zij,
niet hetgeen uiterlijk is, bestaande in het vlechten des haars,
en omhangen van goud, of van klederen aan te trekken; 4
maar de verborgen mens des harten,
in het onverderfelijke [versiersel] van een zachtmoedigen en stillen geest,
die kostelijk is voor God. 5
want alzo versierden zichzelven eertijds ook de heilige vrouwen, [Gen. 18:12]
die op God hoopten, en waren haar eigen mannen onderdanig; 6
gelijk Sarabetekent .. aan Abrahambetekent .. gehoorzaam is geweest, hem noemende heer,
welker kinderen dochters gij geworden zijt,
als gij weldoet, en niet vreest voor enige verschrikking.

3:7 Gij mannen, insgelijks, woont bij haar met verstand,
aan het vrouwelijke vat, als het zwakste, eer gevende,
als die ook mede-erfgenamen der genade des levens met haar zijt;
Griekse lettersopdat uw gebeden niet verhinderd worden. 

3:8 En eindelijk, zijt allen
éénsgezind,
medelijdend,
de broeders liefhebbende, met innerlijke barmhartigheid bewogen,
vriendelijk; 9
vergeldt niet kwaad voor kwaad, of schelden voor schelden,
maar zegent daarentegen;
wetende, dat gij daartoe geroepen zijt,   
opdat gij zegening zoudt beërven. 10   

want wie het leven wil liefhebben, en goede dagen zien[Psalm 34:13-17]
die stille zijn tong van het kwaad, en zijn lippen, dat zij geen bedrog spreken; 11
die wijke af van het kwade, en doe het goede;
ogendie zoeke vrede en jage denzelven na. 12
want de ogen des Heeren zijn over de rechtvaardigen, en Zijn oren tot hun gebed; [Spr 15:21]
maar het aangezicht des Heeren is tegen degenen, die kwaad doen.

goed en kwaad3:13 En wie is het, die u kwaad doen zal, indien gij navolgers zijt van het goede?

3:14 Maar indien gij ook lijdt om der gerechtigheid wil, zo zijt gij alig;
en vreest niet uit vreze van hen, en wordt niet ontroerd; 15
maar heiligt God, de Heere, Christus, in uw harten; en
zijt altijd bereid tot verantwoording aan een iegelijk, die u rekenschap afeist
van de hoop, die in u is, met zachtmoedigheid en vreze. [Jes. 8:12,13]  16 En 
hebt een goed geweten,
opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken,
als van kwaaddoeners, zij beschaamd mogen worden,
die uw goeden wandel in Christus lasteren. 17
want het is beter, dat gij, weldoende lijdt, (indien het de wil van God wil),
dan kwaad doende.18
want Christus is heeft ook eens voor onze de zonden gestorven geleden,
Hij de rRechtvaardige voor de onrechtvaardigen,
opdat Hij ons tot God zou brengen; Die wel is gedood in het vlees,
maar levend gemaakt door den Geest; 19
in Denwelken Hij ook, henengegaan zijnde,
den geesten, die in de gevangenis zijn, gepredikt heeft, 20
die eertijds ongehoorzaam waren, 
wanneer de lankmoedigheid Gods eenmaal verwachtte,
in de dagen van Noachbetekent .. als de ark toebereid werd; [Gen 6:3,5; 8:18; Rom 2:4]
waarin weinige (dat is acht) zielen behouden werden door het water. 21 
waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook ehoudt,
niet die een aflegging is der vuiligheid des lichaams,
maar die een vraag is van een goed geweten tot God,
door de opstanding van Jezus Christus; 22
Welke is aan de rechter hand Gods, opgevaren ten hemel,
(«-»Ef 1:20)de engelen, en
machtent, en
krachten
Hem onderdanig gemaakt zijnde.

1 Petrus 4  

4:1 Dewijl dan Christus voor ons in het vlees geleden heeft,
zo wapent gij u ook met dezelfde gedachte, namelijk 
dat wie in het vlees geleden heeft, die heeft opgehouden van de zonde; 2
om nu niet meer naar de begeerlijkheden der mensen,
Griekse lettersmaar naar den wil van God,
den tijd, die overig is in het vlees, te leven. 3 
want het is ons genoeg,
dat wij den voorgaande tijd des levens der heidenen wil volbracht hebben,
en gewandeld hebben in
ontuchtigheden,
begeerlijkheden,
wijnzuiperijen,
brasserijen,
drinkerijen en
gruwelijke afgoderijen; 4
waarin zij zich vreemd houden,
als gij niet medeloopt tot dezelfde uitgieting der overdadigheid,
en u lasteren; 5
dewelke zullen rekenschap geven Dengene,
Die bereid staat om te oordelen de levenden en de doden. 6
want daartoe is ook den doden het Evangelie verkondigd geworden,
opdat zij wel zouden geoordeeld worden naar den mens in het vlees,
maar leven zouden naar God in den geest. 7 En
verwachting van Heer Jezushet einde aller dingen is nabij;
zijt dan nuchteren, en waakt in de gebeden. 8 Maar
vooral hebt vurige liefde tot elkander;
want de liefde zal menigte van zonden bedekken. 9 [o.a Jak 5:20]
zijt herbergzaam jegens elkander, zonder murmureren.  [Hebr 13:2] 10
een iegelijk, gelijk hij gave ontvangen heeft,
alzo bediene hij dezelve aan de anderen,
als goede uitdelers der menigerlei genade Gods. 11
indien iemand spreekt, die spreke als de Woorden Gods;  
indien iemand dient, die diene als uit kracht sterkte, die God verleent;
opdat God in allen geprezen worde door Jezus Christus,
Welken toekomt de heerlijkheid en de kracht, in alle eeuwigheid.
Amen.

4:12 Geliefden, houdt u niet vreemd over de hitte der verdrukking onder u,
die u geschiedt tot verzoeking,
alsof u iets vreemds overkwame; 13
maar gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus,
alzo verblijdt u;
opdat gij ook in de openbaring Zijner heerlijkheid u moogt verblijden en verheugen. 14
indien gij gesmaad wordt om den Naam van Christus,
zo zijt gij alig;                     ↓ niet in (H)SV
want de [Geest der] heerlijkheid en de kracht en de Geest van God rust op u.
wat hen aangaat, Hij wordt wel gelasterd, maar wat u aangaat, Hij wordt verheerlijkt.

4:15 Doch dat niemand van u lijde als een 
1. doodslager, of
2. dief, of Griekse letters
3. kwaaddoener, of
4.[als één,] 'die zich met ééns anders doen bemoeit' uitroepteken, dus opgelet! 16 
maar indien iemand lijdt als een Christen, [Jesaja 62:12]
die schame zich niet, maar verheerlijke God in dezen Naam dele. 17
want het is de tijd,
dat het oordeel beginne van het huis Gods; en indien het eerst van ons begint,
welk zal het einde zijn dergenen, die het Evangelie van God ongehoorzaam zijn?

4:18 En indien de rechtvaardige nauwelijks alig wordt,
waar zal de goddeloze en zondaar verschijnen? [Spreuk. 11:31] 

4:19 Zo dan ook die lijden naar den wil van God
dat zij hun zielen Hem, als den getrouwen Schepper, bevelen met weldoen. [Psalm 37:3]

1 Petrus 5

5:1 De ouderlingen, die onder u zijn,
vermaan ik,
die een mede-ouderling,
en getuige des lijdens van Christus ben,
en deelachtig der heerlijkheid, die geopenbaard zal worden: 2
weidt de kudde Gods, die onder u is,
hebbende opzicht daarover,
niet uit bedwang,
maar gewilliglijk;
noch om vuil gewin,
maar met een volvaardig gemoed; 3
noch als heerschappij voerende over het erfdeel het lot des Heeren,
maar als voorbeelden der kudde geworden zijnde. 4 En 
als de overste Herder verschenen zal zijn,
zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen.

5:5 Desgelijks gij jongen, 
zijt den ouden onderdanig; en
zijt allen elkander onderdanig;
zijt met de ootmoedigheid bekleed;
want God wederstaat de hovaardigen,
maar den nederigen geeft Hij genade. 6
vernedert u dan onder de krachtige hand Gods,
opdat Hij u verhoge te Zijner tijd.

5:7 Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. 8 (Ps 55:23 de Heere is nabij.)
zijt nuchteren, pentagram, teken van satan.en waakt;

want uw tegenpartij, de duivel,
gaat om als een briesende leeuw,
zoekende, wien hij zou mogen verslinden;

denwelken wederstaat,  [Efe. 6:11-13]
vast zijnde in het geloof, wetende Griekse letters
dat hetzelfde lijden aan uw broederschap,
die in de wereld is, volbracht wordt.

5:10 De God nu aller genade,
Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus,
nadat wij een weinig tijds zullen geleden hebben, verwachting van Heer Jezus
Dezelve
volmake,
bevestige,
versterke, en
fondere ulieden. 11
Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid.
Amen.

5:12 Door Silvanus die u een getrouw broeder is, zo ik acht,
heb ik met weinige woorden geschreven,
vermanende en betuigende,
dat deze is de waarachtige genade Gods, in welke gij staat.

5:13 U groet de medeuitverkorene Gemeente, die in Babylon is,
en Markus, mijn zoon .

5:14 Groet elkander met een kus der liefde.
Vrede zij u allen, die in Christus Jezus zijt.
Amen.