handelingen 21 brieven
Legenda Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6
logo wikipedia 1 Timotheus 1     vette woorden geven een flip-over

Griekse letters1;1. Paulus, een apostel van Christus Jezus, zalige hoop
naar het bevel van God, onzen Zaligmaker,
en den Heere, Jezusbetekent .. Christus, [Die] onze Hope [is],
1:2. Aan Timotheusbetekent .. [mijn] oprechten zoon in het geloof;
genade,
barmhartigheid,
vrede zij u van God, onzen Vader, en Christus Jezus, onzen Heere.
1:3. Gelijk ik u vermaand heb, dat gij te Efezezoudt blijven,
als ik naar Macedonie reisde, [zo vermaan ik het u nog],
opdat gij sommigen beveelt geen andere leer te leren; 4.
noch zich te begeven tot fabelen en oneindelijke geslachtsrekeningen,
welke meer [twist]vragen voortbrengen dan de bedeling [stichting] Gods,
die in het geloof is.
1:5. Maar het einde des gebods is
1. liefde uit een rein hart, en [uit]
2. een goed geweten, en [uit]
3. een ongeveinsd geloof. 6.
van dewelke sommigen afgeweken zijnde,
zich gewend hebben tot ijdelspreking; 7.
willende leraars der wet zijn,
niet verstaande,
noch wat zij zeggen,
noch wat zij bevestigen. 8.
doch wij weten, dat de wet goed is, de wet vs genade
zo iemand die wettelijk gebruikt; 9.
en hij dit weet, dat den rechtvaardigen de wet niet is gezet,

maar:
den onrechtvaardigen en
den halsstarrigen
den goddelozen en
den zondaren,
den onheiligen en
den ongoddelijken,
den vadermoorders en
den moedermoorders,
den doodslagers, 10.
den hoereerders ,
dien, die bij mannen liggen,
den mensendieven,
den leugenaars,
den meinedigen, en

zo er iets anders tegen de gezonde leer is; 11.  
naar het Evangelie der heerlijkheid des aligen Gods,
dat mij toebetrouwd is. 12.
en ik dank Hem, Die mij bekrachtigd heeft, [namelijk]Christus Jezus, onzen Heere,
dat Hij mij getrouw geacht heeft, [mij]
in de bediening gesteld hebbende; 13.die te voren
een lasteraar was, en
een vervolger, en
een verdrukker;
maar mij is barmhartigheid geschied, genadig geloven
dewijl ik het ontwetende gedaan heb in [mijn] ongelovigheid. 14.
doch de genade onzes Heeren is zeer overvloedig geweest,
met geloof en liefde, die er is in Christus Jezus.

onderzoek Gods Woordgetrouw woord
1:15. Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig,
dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, om de zondaren alig te maken,
van welke ik de voornaamste eerste ben. 16.
maar daarom is mij barmhartigheid geschied,

opdat Jezus Christus eerst in mij, die de voornaamste ben,
alle [Zijn] lankmoedigheid zou betonen, tot een voorbeeld dergenen,
die in Hem geloven zullen ten eeuwigen leven. 17.

den Koning nu
der eeuwen,
den Onverderfelijken,
den Onzienlijken,
den alleen wijzen God, eer en heerlijkheid
zij eer en heerlijkheid in alle alle eeuwigheid.

Amen

1:18. Dit gebod beveel ik u, [mijn] zoon Timotheus,
dat gij naar de profetieen, die van u voorgegaan zijn over u,
in hen strijdende, de goeden strijd strijd;  [2Tim. 1:6, Judas 3] 19
houdende het geloof, en een goed geweten,
hetwelk sommigen verstoten hebbende, van het geloof schipbreuk geleden hebben; 20.
onder welken is Hymeneus en Alexander, die ik den satan overgegeven heb,
opdat zij zouden leren niet [meer] te lasteren.

1 Timotheus 2:1.
ik vermaan dan voor alle dingen, dat gedaan worden:
smekingen, 
gebeden, 
voorbiddingen,
dankzegging,
voor alle mensen; 2.
voor koningen, en
allen, die in hoogheid zijn; 
opdat wij een gerust en stil leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid. 3.
want dat is goed en aangenaam voor God, onzen Zaligmaker; 4.

Welke wil, dat alle mensen alig worden, en tot kennis der waarheid komen. 5.

want er is één God, Griekse letters
er is ook één Middelaar Gods en der mensen: de Mens Christus Jezus; 6.
Die Zichzelven gegeven heeft [tot] een rantsoen voor allen, [zijnde]
de getuigenis te zZijner tijden; 7.
waartoe ik gesteld ben een prediker en apostel
(ik zeg de waarheid [in Christus], ik lieg niet),
een leraar der heidenen, in geloof en waarheid.   

2:8. Ik wil dan, dat de mannen
bidden in alle plaatsen, opheffende heilige handen, zonder toorn en twisting.

2:9. desgelijks ook, dat de vrouwen,
in een eerbaar gewaad,
met schaamte en matigheid zichzelven versieren,
niet in vlechtingen [des haars],
of goud, of paarlen, of kostelijke kleding; 10. 
maar (hetwelk de vrouwen betaamt, die de godvruchtigheid belijden)
goed werk door goede werken. 11.
een vrouw late zich leren in stilheid,
in alle onderdanigheid. 12. onderdanig
doch ik laat de vrouw niet toe, dat zij lere,
noch over den man heerse,
maar [wil], dat zij in stilheid zij. 13.

want Adam is eerst gemaakt,
daarna Eva. 14. en
Adam is niet verleid geworden;
maar de vrouw, verleid zijnde, is in overtreding geweest. 15. [Gen 3:6]
doch zij zal alig worden in kinderen [te] baren,
zo zij blijft
in het geloof, en
liefde, en
heiligmaking, en met  
matigheid.

1 Timotheus 3 getrouw woord
3:1. Dit is een getrouw woord:
zo iemand tot eens opzienersambt lust heeft,
die begeert een treffelijk werk.
3:2. Een opziener dan moet
onberispelijk zijn,
ener vrouwe man,
nuchter,
matig,
eerbaar,
gaarne herbergende,  [Hebr 13:2]
bekwaam om te leren; 3.
niet genegen tot den wijn,
geen smijter,
geen vuil-gewinzoeker;
maar bescheiden,
geen vechter,
niet geldgierig. 4.
die zijn eigen huis wel regeert, [zijn] kinderen in onderdanigheid houdende,
met alle eerbaarheid stemmigheid; 5.
(Want zo iemand zijn eigen huis niet weet te regeren,
hoe zal hij voor de Gemeente Gods zorg dragen?) 6.
geen nieuweling,
opdat hij niet opgeblazen worde,
en in het oordeel des duivels valle. 7.
en hij moet ook een goede getuigenis hebben van degenen, die buiten zijn,
opdat hij niet valle in smaadheid,
en [in] den strik des duivels.

3:8. De diakenen insgelijks [moeten] 
eerbaar zijn,
niet tweetongig,
niet die zich tot veel wijns begeven,
geen vuil-gewinzoekers; 9.
houdende de verborgenheid des geloofs in een rein geweten. 10. en
dat deze ook eerst beproefd worden, [en]
dat zij daarna dienen,
zo zij onbestraffelijk zijn. 11.
de vrouwen insgelijks [moeten]
eerbaar zijn,
geen lpentagram, teken van satan.steressen,
nuchter,
getrouw in alles. 12.
dat de diakenen ener vrouwe mannen zijn,
die [hun] kinderen en hun eigen huizen wel regeren. 13.
want die wel gediend hebben,
verkrijgen zichzelven een goeden opgang,
en vele vrijmoedigheid in het geloof, hetwelk is in Christus Jezus.

3:14. Deze dingen schrijf ik u, hopende zeer haast tot u te komen; 15.
maar zo ik vertoef,
opdat gij moogt weten, hoe men in het huis Gods moet verkeren,
hetwelk is de Gemeente des levenden Gods,
een pilaar en vastigheid der waarheid. 16.
en buiten allen twijfel,

de verborgenheid der godzaligheid is groot; [God]
1. is geopenbaard in het vlees, 
2. is gerechtvaardigd in den Geest,
3. is gezien van de engelen,
4. is gepredikt onder de heidenen,
5. is geloofd in de wereld,
6. is opgenomen in heerlijkheid. 

1 Timotheus 4
1. Doch de Geest zegt duidelijk,  Laatste dagen / tijden
dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof,
zich begevende tot verleidende geesten, en leringen der duivelen, 2.
door geveinsdheid der leugvalsensprekers,
hebbende hun eigen geweten [als] met een brandijzer toegeschroeid; 3.
verbiedende te huwelijken, [gebiedende] van spijzen te onthouden,
die God geschapen heeft, tot nuttiging met dankzegging,
voor de gelovigen, en die de waarheid hebben bekend. 4.
want alle schepsel Gods is goed,
en er is niets verwerpelijk, met dankzegging genomen zijnde; 5.
want het wordt geheiligd door het Woord van God, en [door] het gebed.

4:6. Als gij deze dingen den broederen voorstelt,
zo zult gij een goed dienaar van Jezus Christus zijn,
opgevoed in de woorden des geloofs en der goede leer,
welke gij achtervolgd hebt. 7.
maar verwerp de ongoddelijke en oudwijfse fabelen;
en oefen uzelven tot godzaligheid. 8.
want de lichamelijke oefening is tot weinig nut;  

maar de godzaligheid is tot alle dingen nut,Griekse letters
hebbende de belofte des tegenwoordigen en des toekomenden levens.

getrouw woord
4:9. Dit is een getrouw woord,en alle aanneming waardig. 10.
want hiertoe arbeiden wij ook,  
en worden versmaad,
omdat wij gehoopt hebben op den levenden God,
Die een Behouder is aller mensen, [maar] allermeest der gelovigen. 11.
beveel deze dingen, en leer ze.

4:12. Niemand verachte uw jonkheid, 
maar zijt een voorbeeld der gelovigen
in woord,
in wandel,
in liefde,
in den geest, 
in geloof,
in reinheid. 13.
houd aan
in het lezen, onderzoek Gods Woord
in het vermanen,
in het leren,
totdat ik kome. 14.
verzuim de gave(n) niet, die in u is,   
die u gegeven is door de profetie, met oplegging der handen des ouderlingschaps. 15.
bedenk deze dingen, wees hierin [bezig],
opdat uw toenemen openbaar zij in alles. 16.
heb acht op uzelven en op de leer; volhard daarin;
want dat doende, zult gij en uzelven ehouden,en die u horen.
1 Timotheus 5:1
bestraf een ouden[man] niet hardelijk, maar vermaan [hem] als een vader;
de jonge als broeders; 2.
de oude [vrouwen] als moeders;
de jonge als zusters, in alle reinheid. 3.
eer de weduwen, die waarlijk weduwen zijn. 4.

maar zo enige weduwe kinderen heeft, of kindskinderen,
dat die leren eerst aan hun eigen huis godzaligheid oefenen,
en den voorouderen wedervergelding doen;
want dat is goed en aangenaam voor God.

5:5. Die nu waarlijk weduwe is, en alleen gelaten, 
die hoopt op God, en blijft in smekingen en gebeden nacht en dag. 6.
maar die haar wellust volgt, die is levende gestorven. 7. en
beveel dit, opdat zij onberispelijk zijn. 8.
doch zo iemand de zijnen, en voornamelijk [zijn] huisgenoten, niet verzorgt,
1. die heeft het geloof verloochend, en
2. is erger dan een ongelovige. 9.
Dat een weduwe gekozen worde niet minder dan van zestig jaren,
welke  1. eens mans vrouw geweest zij; 10. goed werk
2. getuigenis hebbende van goede werken:
3. zo zij kinderen opgevoed heeft,
4. zo zij [gaarne] heeft geherbergd,  [Hebr 13:2]
5. zo zij der heiligen voeten heeft gewassen,
6. zo zij den verdrukten genoegzame hulp gedaan heeft,
7. zo zij alle goed werk nagetracht heeft. 11.
maar neem de jonge weduwen niet aan;
want als zij weelderig geworden zijn tegen Christus,
zo willen zij huwelijken; 12.
hebbende [haar] oordeel,
omdat zij [haar] eerste geloof hebben te niet gedaan. 13.
en tegelijk meteen ook leren zij ledig omgaan bij de huizen;
en zijn niet alleen ledig,
maar ook klapachtig, en ijdele dingen doende, uitroepteken, dus opgelet!
sprekende, hetgeen niet betaamt. 14.
ik wil dan, dat de jonge [weduwen] huwelijken,
kinderen opgevoed, het huis regeren,
pentagram, teken van satan.geen oorzaak van lastering aan de wederpartij geven. 15.
want enigen hebben zich alrede afgewend achter den satan.

5:16. Zo enig gelovig [man], of gelovige [vrouw] weduwen heeft,
dat die haar genoegzame hulp doe, en dat de Gemeente niet bezwaard worde,
opdat zij degenen, die waarlijk weduwen zijn, genoegzame hulp doen moge.

5:17. Dat de ouderlingen, die wel regeren,
dubbele eer waardig geacht worden,
voornamelijk die arbeiden in het Woord en de leer 18
want de Schrift zegt:
een dorsenden os zult gij niet muilbanden; en:
de arbeider is zijn loon waardig. 19.
neem tegen een ouderlingen geen beschuldiging aan,
anders dan onder twee of drie getuigen. 20.
bestraf die zondigen in tegenwoordigheid van allen,
opdat ook de anderen vreze mogen hebben.
5:21. Ik betuig voor God,
en den Heere, Jezusbetekent .. Christus,
en de uitverkoren engelen,
dat gij deze dingen onderhoudt, zonder vooroordeel,
niets doende naar toegenegenheid. 22.
leg niemand haastelijk de handen op,
en heb geen gemeenschap aan anderer zonden;
bewaar uzelven rein. 23.
drink niet langer water [alleen], maar gebruik een weinig wijn,
om uw maag en uw menigvuldige zwakheden.

5:24. Van sommige mensen zijn de zonden te voren openbaar,
en gaan voor tot [hun] veroordeling; en in sommigen ook volgen zij na. goed werk
5:25. Desgelijks ook de goede werken zijn te voren openbaar,
en daar het anders mede gelegen is, kunnen niet verborgen worden.
1 Timotheus 6
6.1. De dienstknechten, zovelen als er onder het juk zijn,
zullen hun heren alle eer waardig achten,
opdat de Naam van God, en de leer niet gelasterd worde.

6:2. En die gelovige heren hebben, zullen hen niet verachten, omdat zij broeders zijn; 
maar zullen hen te meer dienen,
omdat zij gelovig en geliefd zijn, als die deze weldaad mede deelachtig zijn.
Leer en vermaan deze dingen.

6:3. Indien iemand een andere leer leert,
en niet overeenkomt met de 'gezonde woorden' van onzen Heere, Jezus Christus,
en met de leer, die naar de godzaligheid is, 4. die is opgeblazen, en weet niets,
maar hij raast omtrent [twist] vragen en woordenstrijd;
uit welke komt
nijd,
twist, [gods]lastering,
kwade nadenkingen. 5.
verkeerde krakelingen van mensen,
die een verdorven verstand hebben, en van de waarheid beroofd zijn,
menende, dat de godzaligheid een gewin zij.
wijk af van dezulken.

Griekse letters6:6. Doch de godzaligheid is een groot gewin met vergenoeging. 7. [Fili 4:12]
want wij hebben niets in de wereld gebracht,
het is openbaar, dat wij ook niet kunnen iets daaruit dragen. 8.
maar als wij voedsel en deksel hebben,
wij zullen daarmede vergenoegd zijn. 9.
doch die rijk willen worden, vallen in verzoeking,
en [in] den strik, en [in] vele dwaze en schadelijke begeerlijkheden, dood verderf
welke de mensen doen verzinken in verderf en ondergang. 10.
want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad,
tot welke sommigen lust hebbende zijn afgedwaald van het geloof,
en hebben zichzelven met vele smarten doorstoken.

6:11. Maar gij, o mens Gods,vlied deze dingen; en jaag naar
gerechtigheid,
godzaligheid,
geloof, Geloof, hoop en liefde
liefde,
lijdzaamheid,
zachtmoedigheid. 12.
strijd den goeden strijd des geloofs,
grijp naar het eeuwige leven, tot hetwelk gij ook geroepen zijt,
en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen. 

6:13. Ik beveel u voor God, Die alle ding levend maakt, en [voor] Christus Jezus,
Die onder Pontius Pilatus de goede belijdenis betuigd heeft, 14.
dat gij dit gebod houdt, onbevlekt [en] onberispelijk
tot op de verschijning van onzen Heere, Jezus Christus; 15.
welke te Zijner tijden vertonen zal
de alige en alleen machtige Heere, de Koning der koningen, en Heere der heren; 16.
Die alleen onsterfelijkheid heeft, en een ontoegankelijk licht bewoont;
Denwelken geen mens gezien heeft, noch zien kan; Welken zij eer en eeuwige kracht.

Amen.

6:17. Beveel den rijken in deze tegenwoordige wereld,
dat zij niet hoogmoedig zijn, noch [hun] hoop stellen op de ongestadigheid des rijkdoms,
maar op den levenden God, Die ons alle dingen rijkelijk verleent, 
1. om te genieten; 18.  [Pred 5:18; Spr 23:5; Job 31:34]
2. dat zij weldadig zijn, goed werk
3. rijk worden in goede werken,
4. gaarne mededelende zijn, [en]
5. gemeenzaam; 19.
6. leggende zichzelven weg tot
a. een schat
opdat   b. een goed fondament tegen het toekomende, Griekse letters
7. zij het eeuwige ware leven verkrijgen mogen.

6:20. O Timotheus, bewaar het pand [u] toebetrouwd,
een afkeer hebbende van
het ongoddelijk ijdel-roepen,  en van
de tegenstellingen der vvalsels genaamde wetenschap; 21.
dewelke sommigen voorgevende,
zijn van het geloof afgeweken.
De genade [zij] met u

Amen.