21 brieven
Legenda Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3
logo wikipedia 2 Petrus (Engels: Peter) de tweede brief (v3:1) aan u

Griekse letters1:1 Simeonbetekent .. Petrusbetekent .. een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, slaven van
aan degenen, die even dierbaar geloof met ons verkregen hebben,
door de rechtvaardigheid van onzen God en Zaligmaker, Jezus Christus; 2
genade en vrede zij u vermenigvuldigd
door de kennis van God, en van Jezusbetekent .. onzen Heere; 3
gelijk ons Zijn Goddelijke kracht alles,
wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft,
door de kennis Desgenen, Die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd; 4
door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn,
opdat gij door dezelve der Goddelijke natuur deelachtig zoudt worden,
nadat gij ontvloden zijt het verderf, dat in de wereld is door de begeerlijkheid.

1:5 En gij, tot hetzelve ook alle naarstigheid toebrengende, voegt
1&2. bij in uw geloof deugd, en
3. bij in de deugd kennis, 6 En groei / was door Gods Woord
4. bij in de kennis matigheid, en
5. bij in de matigheid lijdzaamheid, en
6. bij in de lijdzaamheid godzaligheid, 7 En
7. bij in de godzaligheid broederlijke liefde, en
8. bij in de broederlijke liefde, liefde jegens allen. 8
want zo deze dingen bij u zijn, en in u overvloedig zijn,
zij zullen u niet ledig noch onvruchtbaar laten
in de kennis van onzen Heere Jezus Christus. 9
want bij welken deze [dingen] niet tegenwoordig zijn
die is blind, van verre niet ziende,
hebbende vergeten de reiniging zijner vorige zonden.

1:10 Daarom, broeders, benaarstigt u te meer,
om uw roeping en verkiezing vast te maken;
want dat doende zult gij nimmermeer struikelen.

1:11 Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig Koninkrijk
van onzen Heere en Zaligmaker, Jezus Christus. 12
daarom zal ik niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen, hoewel gij het weet,
en in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt. 13 En
ik acht het recht te zijn, zolang ik in dezen tabernakel ben,  
dat ik u opwekke door vermaning; 14 Alzo 
ik weet, dat de aflegging mijns tabernakels haast zijn zal,
gelijkerwijs ook onze Heere Jezus Christus mij heeft geopenbaard. 15 Doch
ik zal ook naarstigheid doen bij alle gelegenheid,
dat gij na mijn uitgang van deze dingen gedachtenis moogt hebben. 16
want wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd,
als wij u bekend gemaakt hebben de kracht en toekomst
van onzen Heere Jezusbetekent .. Christus,
eer en heerlijkheidmaar wij zijn aanschouwers geweest van Zijn Majesteit. 17  
want Hij heeft van God den Vader eer en heerlijkheid ontvangen,
als zodanig een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot Hem gebracht werd:
Deze is Mijn Geliefde Zoon, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb. 18 En
deze stem hebben wij gehoord, [Matt 17:1; Joh 1:14; 1Joh 1:1]
als zij van de hemel gebracht is geweest,
toen wij met Hem op den heiligen berg waren. 19
en wij hebben het profetische wWoord, dat zeer vast is, en
gij doet wel, dat gij daarop acht hebt, Griekse letters licht - duisternis
als op een licht, schijnende in een duistere plaats,
totdat de dag aanlichte, en de Morgenster opga in uw harten.

1:20 Dit eerst wetende, dat geen profetie der Schrift is van eigen uitlegging; 21 onderzoek Gods Woord
want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen,
maar de heilige mensen Gods,
(«-»2Tim 3:16)van den Heiligen Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken.

2 Petrus 2

dood verderf2:1 En er zijn ook vvalselse profeten onder het volk geweest,
gelijk ook onder u vvalselse leraars zijn zullen,
die verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren zullen,
ook den Heere, Die hen gekocht heeft, verloochende, en
een haastig verderf over zichzelven brengende; 2 En Griekse letters
velen zullen hun verderfenissen navolgen,
door welke de weg der waarheid zal gelasterd worden. 3 En
zij zullen door gierigheid,
met gemaakte woorden,
van u een koopmanschap maken;
over welke het oordeel van over lang niet ledig is, en
hun verderf sluimert niet. [Openb. 18:13] 4 
want indien God de engelen, die gezondigd hebben,
niet gespaard heeft,
maar, die in de hel geworpen hebbende,
overgegeven heeft aan de ketenen der duisternis, [Matth 25:41; 1 Kor 6:3; Jud 6]
om tot het oordeel bewaard te worden; 5 En
de oude wereld niet heeft gespaard,
maar Noachbetekent .. den prediker der gerechtigheid, zijn achttal bewaard heeft,
als Hij den zondvloed vloed over de wereld der goddelozen heeft gebracht; 6 En  [Gen 7]
de steden van Sodoma en Gomorra tot as verbrandende [Judas 7] 
met omkering veroordeeld heeft, en
tot een voorbeeld gezet dengenen, die goddelooslijk zouden leven; 7 En
den rechtvaardigen Lot, [Gen. 19:1-3]
die vermoeid was van den ontuchtigen wandel der gruwelijke mensen
daaruit verlost heeft; 8
want deze rechtvaardige man, wonende onder hen,
heeft dag op dag zijn rechtvaardige ziel gekweld,
door het zien en horen van hun ongerechte werken.

2:9 Zo weet de Heere
de godzaligen uit de verzoeking te verlossen, en
de onrechtvaardigen te bewaren tot den dag des oordeels, om gestraft te worden; 10
maar allermeest degenen,
die naar het vlees in onreine begeerlijkheid wandelen, en
de heerschappij verachten;
die stout zijn,
zichzelven behagen, en
die de heerlijkheden niet schromen te lasteren; 11
daar de engelen in sterkte en kracht meerder zijnde,
geen lasterlijk oordeel tegen hen voor den Heere voortbrengen. 12 

maar deze,
als onredelijke dieren, die de natuur volgen, en
voortgebracht zijn om gevangen en gedood te worden,
dewijl zij lasteren, hetgeen zij niet verstaan,
zullen in hun verdorvenheid verdorven worden; 13 En

zullen verkrijgen het loon der ongerechtigheid,
als die de dagelijkse weelde hun vermaak achten,
zijnde vlekken en smetten, en
zijn weelderig in hun bedriegerijen, als zij in de maaltijden met u zijn; 14
hebbende
de ogen vol overspel, en die niet ophouden van zondigen;
verlokkende de onvaste zielen,
hebbende
het hart geoefend in gierigheid,
kinderen der vervloeking; 15
die den rechten weg verlaten hebbende, zijn verdwaald, en
volgen den weg van Balaämbetekent .. den zoon van Bosorbetekent ..
die het loon der ongerechtigheid liefgehad heeft; 16
maar hij heeft de bestraffing zijner ongerechtigheid gehad;
want het jukdragende stomme dier, sprekende met mensenstem,
heeft des profeten dwaasheid verhinderd. 17
deze zijn waterloze fonteinen, wolken van een draaiwind gedreven, denwelken
voor wie de donkerheid der duisternis in der eeuwigheidis bewaard wordt. 18 [Jes 57:20, Jud 13]
want zij, zeer opgeblazene ijdelheid sprekende, 
verlokken, door de begeerlijkheden des vleses en door ontuchtigheden,
degenen, Griekse letters
die nauwelijks waarlijk ontvloden waren van degenen, 
die in dwaling verkeren wandelen; 19 belovende hun vrijheid,
daar zijzelven dienstknechten zijn der verdorvenheid;
want van wien iemand overwonnen is,
dien is hij ook tot een dienstknecht gemaakt. 20
want indien zij,
nadat zij door de kennis van den Heere en Zaligmaker Jezus Christus,
de besmettingen der wereld ontvloden zijn, en
in dezelve wederom ingewikkeld zijnde,
van dezelve overwonnen worden,
zo is hun het laatste erger geworden dan het eerste. 21
want het ware hun beter, dat zij den weg der gerechtigheid niet gekend hadden,
dan dat zij, dien gekend hebbende,
weder afkeren van het heilige gebod, dat hun overgegeven was. 22
maar hun is overkomen, hetgeen met een waar spreekwoord gezegd wordt:
de hond is wedergekeerd tot zijn eigen uitbraaksel; [Spreuk. 26:11]
en de gewassen zeug tot de wenteling in het slijk.

2 Petrus 3
3:1 Dezen tweeden zendbrief, geliefden, schrijf ik nu aan u,
in welke [beide] ik door vermaning uw oprecht gemoed opwekke; 2
opdat gij gedachtig zijt aan de woorden,
die van de heilige profeten te voren gesproken zijn,
en aan ons gebod, die apostelen des Heeren en Zaligmaker zijn; 3
dit eerst wetende, Laatste dagen / tijden
dat in het laatste der dagen spotters komen zullen,
die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen, 4
en zeggen: Waar is de belofte Zijner toekomst?
want van dien dag, dat de vaders ontslapen zijn,
blijven alle dingen alzo gelijk van het begin der schepping. 5
want willens is dit hun onbekend,
dat door het wWoord Gods de hemelen van over lang geweest zijn, [Gen 1:6; Ps 24:2]
en de aarde uit het water en in door het water bestaande; 6
door welke de wereld, die toen was,
met het water [van den zondvloed] bedekt zijnde, vergaan is. 7 [Gen 1:9; Ps 104:5; 136:6]
maar de hemelen, die nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde wWoord
als een schat weggelegd, en
worden ten vure bewaard [Ps 102:26; Jes 51:6; 2Thess 1:8; Hebr 1:11; 2Petr 3:10]
tegen den dag des oordeels, en der verderving der goddeloze mensen.

3:8 Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden,
dat één dag bij den Heere is als duizend jaren, en duizend jaren als één dag. [Ps 90:4]

3:9 De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten),
maar is lankmoedig over ons,
niet willende, dat enigen verloren gaan[Ezechiël 18:32]
maar dat zij allen tot bekering komen.

3:10 Maar de dag des Heeren zal komen  
als een dief in den nacht,
in welken de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en
de elementen branden zullen en vergaan, en
de aarde en de werken, die daarin zijn, zullen verbranden. 11
dewijl dan deze dingen alle vergaan,
hoedanigen behoort gij te zijn
in heiligen wandel en
godzaligheid! 12  verwachting van Heer Jezus
verwachtende en
haastende tot de toekomst van den dag Gods,
in welken de hemelen, door vuur ontstoken zijnde, zullen vergaan, en
de elementen brandende zullen versmelten.

3:13 Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde,
in dewelke gerechtigheid woont. 14
daarom, geliefden, verwachtende deze dingen,
benaarstigt u, dat gij onbevlekt en onbestraffelijk
van Hem bevonden moogt worden in vrede; 15 En
acht de lankmoedigheid onzes Heeren voor zaligheid;

gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus,
naar de wijsheid, die hem gegeven is, ulieden geschreven heeft; 16
gelijk ook in alle zendbrieven, daarin van deze dingen sprekende;
in welke sommige dingen zwaar zijn om te verstaan,  dood verderf
die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, 
gelijk ook de andere Schriften, tot hun eigen verderf.

onderzoek Gods Woord3:17 Gij dan, geliefden, zulks te voren wetende,
wacht u,
dat gij niet door de verleiding der gruwelijke mensen mede afgerukt wordt,
en uitvalt van uw vastigheid; 18 groei / was door Gods Woord
maar wast op in de genade en kennis
van onzen Heere en Zaligmaker Jezus Christus.

Hem zij de heerlijkheid, beide nu en in den dag der eeuwigheid.

Amen.