21 brieven
Legenda
logo wikipedia Filemon vette woorden geven een flip-over

    
1. Paulus, een gevangene van Christus Jezus,
en Timotheus de broeder,
aan Filemon den geliefde, en onzen medearbeider, 2. en
aan Appia de zuster geliefde, en
aan Archippus onzen medestrijder, en
aan de Gemeente, die te uwen huize is:

3. Genade [zij] ulieden en vrede van God, onzen Vader, en van [den} Heere, Jezus Christus.

4. Ik dank mijn God, uwer altijd gedachtig zijnde in mijn gebeden; 5.
alzo ik hoor uw liefde en geloof, Geloof, hoop en liefde
hetwelk gij hebt aan naar den Heere, Jezus toe
en jegens al de heiligen; 6.
opdat de gemeenschap uws geloofs krachtig worde in de kennis bekendmaking van alle goed,
Griekse letters hetwelk in ulieden is door in Christus Jezus. 7.
want wij hebben grote vreugde en vertroosting over uw liefde,
dat de ingewanden der heiligen verkwikt zijn geworden door u, broeder!
8. Daarom,
hoewel ik grote vrijmoedigheid heb in Christus,
om u te bevelen, hetgeen betamelijk is; 9.
zo bid ik [nochtans] liever door de liefde,
daar ik zodanig een ben, te weten Paulus, een oud man, en
nu ook een gevangene van Christus Jezus.

10. Ik bid u [dan] voor mijn zoon,
denwelken ik in mijn banden heb geteeld, [namelijk] Onesimus 11.
die eertijds u onnut was,
maar nu u en mij zeer nuttig; 12. (1:11)
denwelken ik wedergezonden heb. (1:12)
doch gij, neem hem, dat is mijn ingewanden, [weder] aan; 13.
denwelken ik wel had willen bij mij behouden,
opdat hij mij voor u dienen zou in de banden des Evangelies. 14.
maar ik heb zonder uw goedvinden niets willen doen,
opdat uw goeddadigheid niet zou zijn als naar bedwang,
maar naar vrijwilligheid.

15. Want veellicht is hij daarom voor een uur kleinen tijd [van u] gescheiden geweest,
opdat gij hem eeuwig zoudt weder hebben. 16. [Nu]
voortaan niet als een dienstknecht,
maar meer dan een dienstknecht, [namelijk]
een geliefden broeder,
inzonderheid mij,
hoeveel te meer dan u,
beide,
1. in het vlees en
2. in den Heere.

17. Indien gij mij dan houdt voor een metgezel,
zo neem hem aan, gelijk als mij. 18.
en indien hij u iets verongelijkt heeft, of schuldig is, reken dat mij toe. 19.
Ik, Paulus, heb het geschreven met deze mijn hand,
ik zal het betalen;
opdat ik u niet zegge,
dat gij ook uzelven mij daartoe schuldig zijt. 20.
Ja, broeder, laat mij uwer [hierin] genieten in den Heere;
verkwik mijn ingewanden in den Heere. 21.
Ik heb aan u geschreven, vertrouwende op uw gehoorzaamheid;
en ik weet, dat gij doen zult ook boven hetgeen ik zeg. 22.
en bereid mij ook tegelijk een herberg;
want ik hoop, dat ik door uw gebeden ulieden zal geschonken worden.

23. U groeten Epafras mijn medegevangene in Christus Jezus, 24.
Markus, Aristarchus Démas Lukas, mijn medearbeiders.

25. De genade van onzen Heere, Jezus Christus [zij] met uw geest.

Amen.