handelingen 21 brieven
Legenda Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6
logo wikipedia Galaten 1
inleiding 1:1 Paulus, een apostel, geroepen niet van mensen, noch door een mens,
maar door Jezus Christus, en God den Vader, Die Hem uit de doden opgewekt heeft, 2 en
al de broeders, die met mij zijn, aan de Gemeenten van GalatiŽ, 3

 

genade zij u en vrede van onzen God den Vader, en de Heere Jezus Christus; 4
Die Zichzelven gegeven heeft voor onze zonden, onze zonden
opdat Hij onstrekken zou uit deze tegenwoordige boze eeuwwereld,
naar den wil van van onzen God en Vader; 5
Denwelken zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid.

Amen.

1:6 Ik verwonder mij,
dat gij zo haast [wijkende] van d Die u in de genade van Christus geroepen heeft,
overgebracht wordt tot een ander Evangelie; 7 daar er geen ander is;
maar er zijn sommigen, die U ontroeren,
en het Evangelie van Christus willen verkeren. 8
doch al ware het ook, dat wij, Griekse letters
of een engel uit den hemel U een Evangelie verkondigde,
buiten hetgeen wij U verkondigd hebben,
die zij vervloekt. 9

Gelijk wij te voren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom:
indien u iemand een evangelie verkondigt,
buiten hetgeen gij ontvangen hebt,
die zij vervloekt.

1:10 Want predik ik nu de mensen, of God?
of zoek ik mensen te behagen?
want indien ik nog mensen behaagde,
zo ware ik geen dienstknecht van Christus. slaven van 11
maar ik maak u bekend, broeders, dat het Evangelie,
hetwelk van mij verkondigd is, niet is naar den mens.12
want ik heb ook hetzelve niet van een mens ontvangen , noch geleerd, (ę-Ľ1Kor 15:1)
maar door de openbaring van Jezus Christus. 13

want gij hebt mijn omgang gehoord, die eertijds in het Jodendom was,
dat ik uitnemend zeer de Gemeente Gods vervolgde, en dezelve verwoestte; 14 En
dat ik in het Jodendom toenam boven velen van mijn ouderdom in mijn geslacht,
zijnde overvloedig ijverig voor mijn vaderlijke inzettingen. 15
maar wanneer het Gode behaagd heeft, 
1. Die mij van mijner moeders lijf aan afgezonderd heeft, en
2. geroepen door Zijn genade, 16
3. Zijn Zoon in mij te openbaren,
opdat ik Denzelven door het evangeliseren zou onder in de heidenen zou verkondigen, zo
ben ik terstond niet te rade gegaan met vlees en bloed; 17 En
ben niet wederom gegaan naar Jeruzalem,
tot degenen, die voor mij apostelen waren;  
maar ik ging henen naar ArabiŽ, en
keerde wederom naar Damaskus. 18
daarna kwam ik na drie jaren weder te Jeruzalem
om Petrusbetekent .. te bezoeken, en ik bleef bij hem vijftien dagen. 19  [Hand. 9:26]
en zag geen ander van de apostelen, dan Jakobus(3)' den broeder des Heeren. 20
hetgeen nu ik u schrijf, ziet, [ik getuig] voor God, dat ik niet lieg! 21
daarna ben ik gekomen in de gewesten van SyriŽ en van CiliciŽ. 22
en ik was van aangezicht onbekend
aan de Gemeenten in Judea, die in Christus zijn. 23
maar zij hadden alleenlijk gehoord, [dat men zeide]: degene, die ons eertijds vervolgde,
verkondigt nu het geloof, hetwelk hij eertijds verwoestte.24
en zij verheerlijkten God in mij.
Galaten 2:2

daarna ben ik, na veertien jaren, wederom naar Jeruzalem opgegaan met Barnabasbetekent ..
ook Titusbetekent .. medegenomen hebbende. 2 En ik ging op door een openbaring, en
stelde hun het Evangelie voor, dat ik predik onder de heidenen; en
in het bijzonder aan degenen, die in achting waren,
opdat ik niet enigszins leeg tevergeefs zou lopen of gelopen hebben.

2:3 Maar ook Titusbetekent .. die met mij was, een Griek zijnde,
werd niet genoodzaakt zich te laten besnijden. 4 En
dat om der ingekropen vvalselse broederen wil, die van bezijden ingekomen waren,
om te verspieden onze vrijheid, die wij in Christus Jezus hebben,
(ę-Ľ2Kor 11:20) opdat zij ons zouden tot dienstbaarheid brengen. 5
denwelken wij ook niet ťťn uur hebben geweken met onderwerping,  
opdat de waarheid van het Evangelie bij u zou verblijven. 6 En
van degenen, die geacht waren, wat te zijn,
hoedanigen zij eertijds waren, verschilt mij niet;
God neemt den persoon des mensen niet aan;

want die geacht waren, hebben mij niets toegebracht. 7 maar daarentegen, als zij zagen,
1. dat aan mij het Evangelie der voorhuid toebetrouwd was,
2. gelijk aan Petrusbetekent .. dat der besnijdenis; 8
want
2. Die in Petrus krachtelijk wrocht tot het apostelschap der besnijdenis,
1. Die wrocht ook krachtelijk in mij onder de heidenen; 9 En
als Jakobus, en Cefasbetekent .. en Johannes, die geacht waren pilaren te zijn,
de genade, die mij gegeven was, bekennen,
gaven zij mij en Barnabasbetekent .. de rechter[hand] der gemeenschap,
opdat
1. wij tot de heidenen, en
2. zij tot de besnijdenis zouden gaan; 10

alleenlijk, dat wij den armen zouden gedenken;
hetwelk zelf ik ook benaarstigd heb te doen. 11

toen Petrusbetekent .. te AntiochiŽ(Syr.) gekomen was, [Hand 11:19]
wederstond ik hem in het aangezicht,
omdat hij te bestraffen was. 12

(ę-Ľ1Kor 1:12)want eer 'sommigen van Jakobus(3)' gekomen waren,
hij samen at met de heidenen;
maar toen zij gekomen waren, onttrok hij zich en scheidde zichzelven af,
vrezende degenen, die uit de besnijdenis waren. 13 En
ook de andere Joden veinzing met hem; alzo dat

ook Barnabas mede afgetrokken werd door hun veinsden. 14
maar als ik zag, dat zij niet recht wandelden naar de waarheid van het Evangelie,
zeide ik tot Petrus in aller tegenwoordigheid: Indien gij, die een Joodbetekent .. zijt,
naar heidense wijze leeft, en niet naar Joodse wijze,
waarom noodzaakt gij de heidenen naar de Joodse wijze te leven? 15

Wij zijn van nature Joden, en niet zondaars uit de heidenen; 16

Doch wetende, 
dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet,
maar door het geloof van Christus Jezus,
zo hebben wij ook tot in Christus Jezus geloofd, God weegt ook
opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus, en
niet uit de werken der wet; [Psalm 143:2]
daarom dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden.

2:17 Maar indien wij, die in Christus zoeken gerechtvaardigd te worden,
ook zelven zondaars bevonden worden, is dan Christus een dienaar der zonde?
Dat zij verre.

2:18 Want indien ik, hetgeen ik afgebroken heb, datzelve wederom opbouw,
zo stel ik mijzelven tot een overtreder. 19
want ik ben door de wet der wet gestorven,
opdat ik Gode leven zou. 20    samen met Hem
ik ben gekruist met Christus; en ik leef,
doch niet meer ik, Griekse lettersmaar Christus leeft in mij; en
hetgeen ik nu in het vlees leef, door het geloof
dat leef ik 'door het geloof van' des Zoons van God,
Die mij liefgehad heeft, en Zichzelven voor mij overgegeven heeft.  door het bloed aan het kruis 21

ik doe de genade Gods niet te niet;
want indien de rechtvaardigheid door de wet is,
zo is dan Christus tevergeefs gestorven.

Galaten 3

3:1 O gij uitzinnige onverstandige Galaten, wie heeft u betoverd, 
[dat gij der waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn;]
denwelken Jezus Christus voor de ogen te voren geschilderd is geweest,
[onder u] gekruist zijnde? 2
dit alleen wil ik van u leren:
hebt gij den Geest ontvangen uit de werken der wet,
of uit de predikinghet gehoor des geloofs? [Rom 10:17]

3:3 Zijt gij zo uitzinnig onverstandig?
daar gij met den Geest begonnen zijt, voleindigt gij nu met het vlees? 4

Hebt gij zoveel tevergeefs geleden?
Indien maar ook tevergeefs!

3:5 Die u dan den Geest verleent, en krachten onder in u werkt,
[doet Hij dat] uit de werken der wet, of uit de prediking het gehoor des geloofs?

3:6 Gelijkerwijs Abrahambetekent .. Gode geloofd heeft, en
het is hem tot rechtvaardigheid gerekend; 7  [Gen. 15:6; Rom. 4:12,16]
zo verstaat gij dan, dat degenen, die uit het geloof zijn,
Abrahamsbetekent .. kinderen zonen zijn. 8 En   [Luk19:1]
de Schrift, te voren ziende,
dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen,
heeft te voren aan Abraham het Evangelie verkondigd,
zeggende:geloof van abraham
In u zullen al de volken gezegend worden. 9   [o.a. Gen 12:3]
zo dan, die uit het geloof zijn, worden gezegend met den gelovigen Abraham.

3:10 Want zovelen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder den vloek;
want er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk,
die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen. 11
en dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God, is openbaar;
want de rechtvaardige zal uit het geloof leven  [Hab 2:4]

3:12 Doch de wet is niet uit het geloof;
maar de mens, die ze [deze dingen] doet, zal [door dezelve] leven.

3:13 Christus heeft ons verlost van den vloek der wet,
een vloek geworden zijnde voor ons; door het bloed aan het kruis
want er is geschreven:
Vervloekt is een iegelijk, die aan het hout hangt. [Rom. 8:3; 2Kor. 5:21; Deut. 21:23] 14

opdat de zegening van Abraham tot de heidenen komen zou in Christus Jezus, en

opdat wij de belofte des Geestes verkrijgen zouden door het geloofdoor het geloof.

3:15 Broeders, ik spreek naar den mens: zelfs eens mensen verbond, dat bevestigd is,
doet niemand te niet, of niemand doet daartoe. 16 Nu

zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken.
Hij zegt niet: ťn den zaden, als van velen;
maar als van ťťn: ťn uw zade; hetwelk is Christus. 17 En

dit zeg ik: het verbond, dat te voren van God bevestigd is [op Christus,]
wordt door de wet, die na vierhonderd en dertig jaren gekomen is,  [430 jaar]
niet krachteloos gemaakt, om de beloftenis te niet te doen. 18 

want indien de erfenis uit de wet is, de wet vs genade
zo is zij niet meer uit de beloftenis;
maar God heeft ze Abraham (ę-ĽRom 3:19)door de beloftenis genadiglijk gegeven .19
waartoe is dan de wet?
zij is om der overtredingen wil daarbij gesteld,
totdat het zaad zou gekomen zijn, dien het beloofd was; en
zij is door de engelen besteld in de hand des Middelaars. 20 En 
de Middelaar is niet [Middelaar] van …ťn, maar God is …ťn. 21
is dan de wet tegen de beloftenissen Gods?
Dat zij verre;

Want indien er een wet gegeven ware, die machtig was levend te maken,
zo zou waarlijk de rechtvaardigheid uit de wet zijn.22
maar de Schrift heeft het alles onder de zonde besloten,

opdat de belofte God weegt ookuit het geloof van Christus 
aan die geloven zou gegeven worden. 23
doch eer het geloof kwam, Griekse letters
waren wij onder de Wet in bewaring gesteld,
en zijn besloten geweest tot op het geloof,
dat geopenbaard zou worden. 24

zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, 
opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden. 25
maar als het geloof gekomen is, zo zijn wij niet meer onder den tuchtmeester. 26
want gij zijt allen kinderen zonen Gods door het geloof in Christus Jezus. 27

want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt,   [Rom. 6:4, Kol. 2:12]
hebt gij Christus aangedaan. 28
daarin is noch Joodbetekent .. noch Griek;
daarin is noch dienstbare noch vrije;
daarin is geen man en [geen] vrouw;
want gij allen zijt ťťn in Christus Jezus. 29 EnGriekse letters
indien gij van Christus zijt,
zo zijt gij dan Abrahams zaad, en naar de beloftenis erfgenamen.
Galaten 4

4:1 Doch ik zeg,
zo langen tijd als de erfgenamen een kind is, zo verschilt hij niets van een dienstknecht,
hoewel hij een heer is van alles; 2 Maar
hij is onder voogden en verzorgers, tot den tijd van den vader te voren gestelde tijd.

de wet vs genade4:3 Alzo wij ook, toen wij kinderen waren, zo waren wij dienstbaar gemaakt
onder de eerste beginselen der wereld. 4 Maar
wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, [Ef 1:10]
geworden uit een vrouw, geworden onder de wet; 5
opdat Hij degenen, die onder de wet waren, verlossen zou, en

opdat wij de 'aanneming tot zonen' verkrijgen zouden. 6 En

overmits gij kinderen zonen zijt,

zo heeft God den Geest Zijns Zoons uitgezonden in onze uw harten,
Die roept: Abba, Vader!

4:7 Zo dan, gij zijt niet meer een dienstknecht, maar een zoon; en 
indien gij een zoon zijt, zo zijt gij ook een erfgenaam van God door Christus. 8

maar toen, als gij God niet kendet,
diendet gij degenen, die van nature geen goden zijn; 9 En
nu, als gij God kent, ja, veelmeer van God bekend zijt,
hoe keert gij u wederom, tot de zwakke en arme beginselen,
welke gij wederom van voren aan wilt dienen? 10
gij onderhoudt dagen, en maanden, en tijden, en jaren.

4:11 Ik vrees voor u, dat ik niet enigszins tevergeefs aan u gearbeid heb. 12
weest gij als ik, want ook ik ben als gij; broeders,

 ik bid u ;
gij hebt mij geen ongelijk gedaan. 13 En
gij weet, dat ik u door zwakheid des vleses de eerderste maal het Evangelie verkondigd heb;
en mijn verzoeking, die in mijn vlees geschiedde, hebt gij niet veracht noch verfoeid;
maar gij naamt ontving mij aan als een engel Gods, [Mal 2:7] ja, als Christus Jezus. 15
welke was dan uw gelukachting?

Want ik geef u getuigenis, dat gij, zo het mogelijk ware, uw ogen zoudt uitgegraven,
en mij gegeven hebben. 16
ben ik dan uw vijand geworden, u de waarheid zeggende?

4:17 Zij ijveren niet recht over u;
maar zij willen ons u uitsluiten,
opdat gij over hen zoudt ijveren. 18 goed en kwaad
doch in het goede te allen tijd te ijveren is goed,
en niet alleenlijk, als ik bij u tegenwoordig ben;

4:19 Mijn kinderkens, die ik wederom arbeide te baren,
totdat Christus een gestalte in u krijge. 20 Griekse letters
doch ik wilde,
dat ik nu tegenwoordig bij u ware, en mijn stem mocht veranderen;
want ik ben in twijfel over u.

4:21 Zegt mij, gij, die onder de wet wilt zijn, hoort gij de wet niet? 22
want er is geschreven, dat Abrahambetekent .. twee zonen had,
ťťn uit de dienstmaagd, en
ťťn uit de vrije. 23 
maar gene,
die uit de dienstmaagd was, is naar het vlees geboren geweest;
doch deze,
die uit de vrije was, door de beloftenis; 24
hetwelk dingen zijn, die andere beduiding hebben;
want deze zijn de twee verbonden;
1. het ťne van den berg SinaÔbetekent .., tot dienstbaarheid barende,  [Gen. 15:4]
hetwelk is Agarbetekent ..; 25 want dit,
namelijk Agar, is SinaÔ, een berg in ArabiŽbetekent .. en komt overťťn met
Jeruzalem, dat nu is, en dienstbaar is met haar kinderen. 26 [Rom. 8:15]

2. maar Jeruzalembetekent .. dat boven is, dat is vrij,
hetwelk is ons aller moeder van ons allen. 27 [Hebr 12:22]
want er is geschreven: wees vrolijk, gij onvruchtbare, die niet baart,
breek uit en roep, gij, die geen barensnood hebt,
want de kinderen der eenzame zijn veel meer, dan dergene, die den man heeft. 28 [Jes. 54:1]

maar wij u, broeders, zijn kinderen der belofte, als Izakbetekent .. was. 29
doch gelijkerwijs toen,
die naar het vlees geboren was, vervolgde dengene,
die naar den Geest geboren was,
alzo ook nu. 30  [Gen. 21:9]
maar wat zegt de Schrift?
werp de dienstmaagd uit en haar zoon;
want de zoon der dienstmaagd zal geenszins erven
met den zoon der vrije. 31
zo dan, broeders, wij zijn niet kinderen der dienstmaagd, maar der vrije. [Rom. 4:13, 8:17]

Galaten 5

5:1 Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en
wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen.

5:2 Ziet, ik Paulus zeg u,
zo gij u laat besnijden, dat Christus u niet nut zal zijn. 3 En
ik betuig wederom een iegelijk mens, die zich laat besnijden, 
dat hij een schuldenaar is de gehele wet te doen. 4 [Deut. 27:26. Jak. 2:10]
Griekse letters de Christus is u ijdel geworden, die door de wet gerechtvaardigd wilt worden;
gij zijt van de genade vervallen. 5
want wij verwachten door den Geest, uit het geloof, de hoop der rechtvaardigheid. 6  
want in Christus Jezus heeft noch besnijdenis enige kracht Geloof, hoop en liefdenoch voorhuid,
maar het geloof, door de liefde werkende. [Kol. 3:11] 

5:7 Gij liept wel;
wie heeft u verhinderd der waarheid niet gehoorzaam te zijn? 8 
dit gevoelen is niet uit Hem, Die u roept. 9
een weinig zuurdesem verzuurt het gehele deeg. 10
ik vertrouw van u in den Heere, dat gij niet anders zult gevoelen;
maar die u ontroert, zal het oordeel dragen, wie hij ook zij. 11
maar ik, broeders!

indien ik nog de besnijdenis predik,
waarom word ik nog vervolgd?
zo is dan de ergernis des kruises vernietigd. 12
och, of zij ook afgesneden werden, die u onrustig maken! 13
want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders,
alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees;
maar dient elkander door de liefde.

5:14 Want de gehele wet wordt in ťťn woord vervuld, [namelijk] in dit: 
Gij zult uw naaste liefhebben, gelijk uzelven. 15
maar indien gij elkander bijt en vereet,
ziet toe, dat gij van elkander niet verteerd wordt. 16 En

ik zeg: Wandelt door den Geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleses niet. 17

Griekse letters want het vlees begeert tegen den Geest, en
de Geest tegen het vlees; en
deze staan tegen elkander, 
alzo dat gij niet doet, hetgeen gij wildet. [Rom 8:4]

5:18 Maar indien gij door den Geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de een wet. 19
de werken des vleses nu zijn openbaar;
welke zijn
01. overspel,
02. hoererij,
03. onreinigheid,
04. ontuchtigheid
05. afgoderij,  
06. toverij [venijngeving],
07. vijandschappen,
08. twisten,
09. afgunstigheden,
10. toorn,
11. gekijf,
12. tweedracht,
13. ketterijen,
14. nijd,
15. moord,
16. dronkenschappen,
17. brasserijen, en dergelijke;
van dewelke ik u te voren zeg, gelijk ik ook te voren gezegd heb,
dat die zulke dingen doen, het Koninkrijk Gods niet zullen beŽrven.

vrucht5:22 Maar de vrucht des Ggeestes is
1. liefde,
2. blijdschap,
3. vrede,
4. lankmoedigheid,
5. goedertierenheid,
6. goedheid,
7. geloof,
8. zachtmoedigheid, de wet vs genade
9. matigheid. 23
tegen de zodanigen is geen de wet niet. 24 [1Tim. 1:9]
maar die van Christus zijn,
hebben het vlees gekruist met
1. het vlees
2. de bewegingen
3. en begeerlijkheden. 25  [Kol. 3:12-15]
indien wij door den Geest leven, zo laat ons ook door den Geest wandelen. 26
laat ons niet zijn
1. zoekers van ijdele eer,
2. elkander tergende,
3. elkander benijdende.

Galaten 6

6:1 Broeders, indien ook een mens vervallen ware door enige misdaad,
gij, die geestelijk zijt, brengt den zodanige te recht met den geest der zachtmoedigheid;
ziende op uzelven,
opdat ook gij niet verzocht wordt. 2

Draagt elkanders lasten, en vervult alzo de wet van de Christus. 3
want zo iemand meent iets te zijn, daar hij niets is,
die bedriegt zichzelven [in zijn gemoed].

6:4 Maar een iegelijk beproeve zijn eigen werk; en
alsdan zal hij aan zichzelven alleen roem hebben,
en niet aan een anderen. 5 [1Kor. 11:28; 2Kor. 10:15,16]

want een iegelijk zal zijn eigen pak dragen. 6 En  

die onderwezen wordt in het Woord,
dele mede van alle goederen dengene, die hem onderwijst.

6:7 Dwaalt niet; God laat Zich niet bespotten;
want zo wat de mens zaait, dat zal hij ook maaien. 8

want die in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderfenis maaien;

maar die in den Geest zaait, zal uit den Geest het eeuwige leven maaien.

6:9 doch laat ons, goed doende, niet vertragen;
want te zijner tijd zullen wij maaien, zo wij niet verslappen.
6:10 Zo dan,terwijl wij tijd hebben, laat ons goed doen aan allen,
maar meest aan de huisgenoten des geloofs.

6:11 Ziet, hoe groten brief ik u geschreven heb met mijn hand.

6:12 Al degenen, die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees,
die noodzaken u besneden te worden,
alleenlijk opdat zij vanwege het kruis van Christus niet zouden vervolgd worden. 13

want ook zij zelven, die besneden worden, houden de wet niet; 
maar zij willen, dat gij besneden wordt,
opdat zij in uw vlees roemen zouden.

6:14 Maar het zij verre van mij, dat ik zou roemen,
anders dan in het kruis van onzen Heere Jezusbetekent .. Christus; (ę-Ľ1Kor 2:2)
door Welken de wereld mij gekruisigd is, en ik der wereld. 15
want in Christus Jezus heeft noch besnijdenis enige kracht, noch voorhuid, 
maar een nieuw schepsel. 16 En
zovelen als er naar dezen regel zullen wandelen[Psalm 125:5]
* 'over dezelve' zal zijn vrede en barmhartigheid,
*  en 'over het IsraŽlbetekent .. Gods'.[Rom. 2:28, 29; 9:6]  

6:17 Voorts, niemand doe mij moeite aan;        
want ik draag de littekenen van den Heere Jezus in mijn lichaam. 18

De genade van onzen Heere Jezusbetekent .. Christus zij met uw geest, broeders!

Amen.