handelingen 21 brieven
Legenda Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 10 Hoofdstuk 11 Hoofdstuk 12 Hoofdstuk 13 Hoofdstuk 14 Hoofdstuk 15 Hoofdstuk 16
logo wikipedia Romeinen

inhoud
1:1. Paulus, een dienstknecht van Christus Jezus, slaven van
een geroepen apostel, afgezonderd tot het Evangelie van God, 2
hetwelk Hij te voren beloofd had door Zijn profeten, in de heilige Schriften.3

van Zijn Zoon, Die geworden is uit het zaad van David,
naar
het vlees; 4
Die bewezen is te zijn de Zoon van God,
krachtelijk naar den Geest der heiligmaking, genadig geloven
vanuit de opstanding der doden [namelijk] Jezusbetekent .. Christus, onzen Heere: 5
door Welken wij hebben ontvangen genade en het apostelschap,
tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen, voor Zijn Naam; 6
onder in welken gij ook zijt, geroepenen van Jezus Christus!

1:7 Allen, die te Rome zijt, geliefden Gods, en geroepen heiligen,
genade [zij] u, en vrede van God, onzen Vader, en den Heere Jezus Christus.

hele wereld 1:8 Eerstelijk dank ik mijn God door Jezus Christus over u allen, 
dat uw geloof verkondigd wordt in de gehele wereld.9 
want God is mijn Getuige,
Welken ik diene in mijn geest, in het Evangelie Zijns Zoons,
hoe ik zonder nalaten uwer gedenke; 10 allen tijd in mijn gebeden biddende,
of mogelijk mij nog te eniger tijd goede gelegenheid gegeven wierd,
door den wil van God, om tot ulieden te komen.11
want ik verlang om u te zien,

opdat ik u enige geestelijke gave(n) mocht mededelen,
ten einde gij versterkt zoudt worden; 12
dat is, om mede vertroost te worden onder u,
door het onderlinge geloof, zo het uwe als het mijne.

1:13 Doch ik wil niet, dat u onbekend zij, broeders, (ę-Ľ 15:22)
dat ik menigmaal voorgenomen heb tot u te komen
(en ben tot nog toe verhinderd geweest),
opdat ik ook onder u enige vrucht zou hebben,
gelijk als ook onder de andere heidenen. 14
beiden Grieken en Barbaren,
beiden wijzen en onwijzen ben ik een schuldenaar. 15
alzo hetgeen in mij is, dat is volvaardig, om u ook, die te Rome zijt,
het Evangelie te verkondigen. 16
want ik schaam mij des Evangelies[van Christus] niet;

zaligheidwant het is ťťn kracht Gods tot zaligheid een iegelijk, die gelooft,
eerst den Joodbetekent .. en ook den Griek.17

want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelve geopenbaard uit geloof tot in geloof;
God weegt ook geloof en rechtvaardigheidgelijk geschreven is:
maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.  [Hab 2:4] 1:18
Want de toorn Gods wordt geopenbaard van den hemel
over alle goddeloosheid, en ongerechtigheid der van mensen, [als]
die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden.19 
overmits hetgeen van God kennelijk is, in hen openbaar is;
want God heeft het hun geopenbaard .20

want Zijn onzienlijke dingen worden, van de schepping der wereld aan, [oa Ps. 19:2]
uit de schepselen verstaan en doorzien, beide  [Matt 5:45, Hand 14:16,17]Griekse letters
1. Zijn eeuwige kracht en
2. Goddelijkheid,

opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn. 21 [Job 12:7-9]

omdat zij, God kennende,     
Hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt; maar
zijn verijdeld geworden in hun overleggingen en
hun onverstandig hart is verduisterd geworden; 22
zich uitgevende voor wijzen, zijn zij dwaas geworden; 23 En [Ps 14:1]

hebben de heerlijkheid des onverderfelijken Gods veranderd in
de gelijkenis eens beelds van een verderfelijk mens,
en van gevogelte, en van viervoetige en kruipende gedierten. 24

Daarom heeft God hen ook overgegeven
in de begeerlijkheden hunner harten tot onreinigheid,
om hun lichamen onder elkander te onteren; 25 

als die, die de waarheids God veranderd hebben in de leugen, en

het schepsel geŽerd en gediend hebben boven den Scheppende,
Die 'te prijzen' is in der eeuwigheid,  

Amen. 26

Daarom heeft God hen overgegeven
tot oneerlijke bewegingen;
want ook hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik
veranderd in het gebruik tegen nature; 27 en
insgelijks ook de mannen,
nalatende het natuurlijk gebruik der vrouw,
zijn verhit geworden in hun lust tegen elkander,
mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende, en
de vergelding van hun dwaling,
die daartoe behoorde, in zichzelven ontvangende. 28 En
gelijk het hun niet goed gedacht heeft God in erkentenis te houden,

zo heeft God hen overgegeven,
in een verkeerden zin, om te doen dingen, die niet betamen; 29
vervuld zijnde met alle
01. ongerechtigheid
02. [hoererij,]
03. boosheid,
04. gierigheid,
05. kwaadheid,
06. vol van nijdigheid,
07. moord,
08. twist,
09. bedrog,
10. kwaadaardigheid; 30
11. oorblazers,
12. achterklappers,
13. haters Gods,
14. smaders,
15. hovaardigen,
16. laatdunkenden,
17. vinders van kwade dingen,
18. den ouderen ongehoorzaam; 31
19. onverstandigen,
20. verbondbrekers,
21. zonder natuurlijke liefde,
22. onverzoenlijken,
23. onbarmhartigen; 32
de welken, daar zij het recht Gods weten, [namelijk]
dat degenen, die zulke dingen doen,
conclusie:.. des doods waardig zijn,

niet alleen dezelve doen,
maar ook mede een welgevallen hebben in degenen, die ze doen.

Romeinen 2:1
Daarom zijt gij niet te verontschuldigen, o mens,

wie gij zijt, die [anderen] oordeelt;
want waarin gij een ander oordeelt,
veroordeelt gij uzelven;
want gij, die anderen oordeelt,
doet dezelfde dingen. 2 en
wij weten, dat het oordeel Gods naar waarheid is,
over degenen, die zulke dingen doen. 3 en
denkt gij dit, o mens,
die oordeelt dengenen, die zulke dingen doen, en dezelve doet,
dat gij het oordeel Gods zult ontvlieden? 4

Of veracht gij den rijkdom Zijner
goedertierenheid, en
verdraagzaamheid, en
lankmoedigheid,
niet wetende,   
dat de goedertierenheid Gods u tot bekering leidt? 5

Maar naar uw hardigheid, en onbekeerlijk hart, vergadert gij uzelven toorn als een schat,
in den dag des toorns en [der] openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods. 6
welke een iegelijk vergelden zal naar zijn werken;

2:7 Dengenen wťl, die met volharding in
goeddoen, goed werk
heerlijkheid, en
eer, en eer en heerlijkheid
onverderfelijkheid zoeken,
goed het eeuwige leven;

2:8 Maar dengenen,
die twistgierig zijn, en
die der waarheid ongehoorzaam, doch der ongerechtigheid gehoorzaam zijn,
bad[zal] verbolgenheid en toorn [vergolden worden]; 9 

bad Verdrukking en benauwdheid over alle ziel des mensen, die het kwade werkt,
eerst van den Joodbetekent .. en ook van den Griek; [2Thess. 1:6,8; Rom. 1:16] 10

goed Maar heerlijkheid, en eer, en vrede een iegelijk, goed en kwaaddie het goede werkt,
eerst van den Joodbetekent .. en ook van den Griek.

2:11 Want er is geen aanneming des persoons bij God.

2:12 Want zovelen, als er zonder wet gezondigd hebben,
zullen ook zonder wet verloren gaan;
en zovelen, als er onder de wet gezondigd hebben,
zullen door de wet geoordeeld worden;

2:13 Want de hoorders der wet zijn niet rechtvaardig voor God,
maar de daders der wet zullen gerechtvaardigd worden;

Griekse letters2:14 Want wanneer de heidenen, die de wet niet hebben,
van nature de dingen doen, die der wet zijn,
deze, de wet niet hebbende,
zijn zichzelven een wet; 15 [als] [Hand. 10:35]
hartdie betonen het werk der wet geschreven in hun harten,
hun geweten medegetuigende,    
en de gedachten onder elkander [hen] beschuldigende, de wet vs genade
of ook ontschuldigende.

2:16 In den dag wanneer God de verborgene dingen der mensen zal oordelen
door Jezus Christus,  naar mijn Evangelie

2:17 Zie, gij wordt een Joodbetekent .. genaamd
en rust op de wet;
en roemt op God, 18
en gij weet [Zijn] de wil,
en beproeft de dingen,
die [daarvan] verschillen, (ę-ĽFilip 1:9)
zijnde onderwezen uit de wet; 19
en gij betrouwt uzelven te zijn
een leidsman der blinden, licht - duisternis
een licht dergenen, die in duisternis zijn; 20
een onderrichter der onwijzen, en
een leraar der onwetenden,
hebbende de gedaante der kennis en der waarheid in de wet. 21
die dan een anderen leert,
leert gij uzelven niet?
die predikt, dat men niet stelen zal,
steelt gij? 22
die zegt, dat men geen overspel doen zal,
doet gij overspel?
die van de afgoden een gruwel hebt,
berooft gij het heilige? 23
die op de wet roemt,
onteert gij God door de overtreding der wet? 24

want de Naam van God wordt om uwentwil gelasterd onder de heidenen, [2Sam 12:14]
gelijk geschreven is. 25

want de besnijdenis is wel nut, indien gij de wet doet;
maar indien gij een overtreder der wet zijt,
zo is uw besnijdenis voorhuid geworden. 26

indien dan de voorhuid de rechten der wet bewaart, hart
zal niet zijn voorhuid tot een besnijdenis gerekend worden? 27 en

zal de voorhuid, die uit de natuur is, als zij de wet volbrengt,
u niet oordelen,
die door de letter en besnijdenis een overtreder der wet zijt? 28  

want die is niet een Joodbetekent ..
die het in het openbaar is;
noch die is de besnijdenis,
die het in het openbaar in het vlees is; 29

maar die is een Joodbetekent ..
die het in het verborgen is, en
de besnijdenis des harten, in den geest, niet in de letter, [is de besnijdenis;] [Deut. 30:6]

wiens lof niet is uit de mensen, maar uit God.

Romeinen 3

3:1 Welk is dan het voordeel van den Jood?betekent ..  [Joh 4:22]
Of welk is de nuttigheid der besnijdenis? 2
vele in alle manier;
want dit is wel het eerste,
dat hun de Woorden Gods zijn toebetrouwd, 3
want wat is het, al zijn sommigen ongelovig geweest?
zal hun ongelovigheid [het] geloof van God te niet doen? 4

Dat zij verre.

Doch God zij waarachtig,
maar alle mens leugenachtig;
gelijk als geschreven is: [Ps 116:11; 143:2; Job 40:8]
Opdat Gij gerechtvaardigd wordt in Uw woorden, en overwint, wanneer Gij oordeelt.

3:5 Indien nu onze ongerechtigheid Gods rechtvaardigheid bevestigt,
wat zullen wij zeggen?
Is God onrechtvaardig, als Hij toorn over ons brengt?
(Ik spreek naar den mens.) 6

Dat zij verre,
anderszins hoe zal God de wereld oordelen? 7

Want indien de waarheid Gods door mijn leugen overvloediger is geworden,
tot Zijn heerlijkheid,
wat word ik ook nog als een zondaar geoordeeld? 8

En zeggen wij niet liever
(gelijk wij gelasterd worden, en gelijk sommigen zeggen, dat wij zeggen):
Laat ons het kwade doen, opdat het goede daaruit kome?
Welker verdoemenis rechtvaardig is. 9

Wat dan?
Zijn wij uitnemender?
Ganselijk niet;
want wij hebben te voren beschuldigd beiden Joden en Grieken,
dat zij allen onder de zonde zijn; 10

Gelijk geschreven is:
er is niemand rechtvaardig, [Ps 14:2] ook niet ťťn; 11  [Ps 53:4]
er is niemand, die verstandig is,
er is niemand, die God zoekt. 12
allen zijn zij afgeweken, tegelijk te zamen zijn zij onnut geworden;
er is niemand, die goed doet,
er is ook niet tot ťťn toe. 13
hun keel is een geopend graf; [Ps. 5:10; 140:4.]
met hun tongen plegen zij bedrog;
slangenvenijn is onder hun lippen. 14 [Ps. 10:7]
welker mond vol is van vervloeking en bitterheid; 15  [Spr. 1:16. Jes. 59:7]
hun voeten zijn snel om bloed te vergieten; vernieling en ellendigheid is in hun wegen;
en den weg des vredes hebben zij niet gekend. 18
er is geen vreze Gods voor hun ogen. [Ps. 36:2]

(ę-ĽGal 3:19)3:19 Wij weten nu, dat al wat de wet zegt, 
hele wereldzij dat spreekt tot degenen, die onder de wet zijn;
opdat alle mond gestopt worde
de wet vs genadetabtaben de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. 20 

Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden,
voor Hem ; inhoud
want door de wet is de kennis der zonde.

3:21 Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet,
hebbende getuigenis van de wet en de profeten: 22 Namelijk door het geloof

de rechtvaardigheid Gods door [het] geloof van Jezus Christus,  
* tot allen, en over allen, die geloven; Griekse letters
want er is geen onderscheid. 23

want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods; 24 en
worden om niet gerechtvaardigd, door het bloed aan het kruisuit Zijn genade,
* door de verlossing, die in Christus Jezus is; 25

Welken God voorgesteld heeft tot ťťn verzoening,

* door [het] geloof in Zijn bled,      geloof en rechtvaardigheid    
tabtot een betoning van Zijn rechtvaardigheid,
tabtab* door de zonden ter zijde te laten, [geen vergeving uitroepteken, dus opgelet!] die te voren geschied zijn
tabtabtab onder de verdraagzaamheid Gods; 26

tabtab* tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid in dezen tegenwoordigen tijd;

opdat Hij rechtvaardig zij, God weegt ook
en gerechtvaardigende dengene, die uit [het] geloof van Jezus is.

3:27 Waar is dan de roem?
hij is uitgesloten.
Door wat wet? Der werken?
Neen, maar door de wet des geloofs.

3:28 Wij besluiten dan,
dat de mens door [het] geloof gerechtvaardigd wordt,
zonder de werken der wet.

3:29 Is God een God der Joden alleen?
en is Hij het niet ook der heidenen?
Ja, ook der heidenen;

3:30 Nademaal Hij ťťn enig God is,
Die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit [het] geloof, door het geloof
en de voorhuid door [het] geloof. 31
doen wij dan de wet te niet door [het] geloof?

Dat zij verre;
maar wij bevestigen de wet.

Romeinen 4

4:1 Wat zullen wij dan zeggen, dat Abraham onze vader,
 gevonden heeft naar het vlees? 2  [Jes 65:1]

Want indien Abrahambetekent .. uit de werken gerechtvaardigd is,
zo heeft hij roem, maar niet bij God. 3

Want wat zegt de Schrift? (Gen 15:6)
En Abraham geloofde God, en
het is hem gerekend tot rechtvaardigheid.

4:4 Nu dengene, die werkt,
wordt het loon niet toegerekend naar genade,
maar naar schuld.

4:5 Doch dengene, die niet werkt, Griekse letters
maar gelooft [in Hem,] Die den goddeloze rechtvaardigt
wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid.

4:6 Gelijk ook David den mens zalig spreekt,
welken God de rechtvaardigheid toerekent zonder werken; 7
Zeggende:
alig zijn zij,
welker ongerechtigheden vergeven zijn, en
welker zonden bedekt zijn; 8  [o.a Jak 5:20]
alig is de man,
welken de Heere de zonden niet toerekent. [Ps 32]

4:9 Deze zaligspreking dan,
is die alleen over de besnijdenis, uitroepteken, dus opgelet!
of ook over de voorhuid?
want wij zeggen,
dat Abraham [het] geloof gerekend is tot rechtvaardigheid. 10

Hoe is het hem dan toegerekend?

Als hij in de besnijdenis was, geloof van abraham
of in de voorhuid?
niet in de besnijdenis,
maar in de voorhuid. 11 en
hij heeft het teken der besnijdenis ontvangen
tot een zegel der rechtvaardigheid des geloofs,
die hem in de voorhuid was toegerekend:
opdat hij zou zijn een vader van allen, die geloven in de voorhuid zijnde,
ten einde ook hun de rechtvaardigheid toegerekend worde; 12
en een vader der besnijdenis,
dengenen namelijk, die niet alleen uit de besnijdenis zijn, maar
die ook wandelen in de voetstappen des geloofs van onzen vader Abraham,
hetwelk in de voorhuid was. 13 

Want de belofte is niet door de wet aan Abraham of zijn zaad geschied, [namelijk]
dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn,
maar door de rechtvaardigheid des geloofs. 14
want indien degenen, die uit de wet zijn,
erfgenamen zijn,
zo is [het] geloof ijdel geworden, en de beloftenis te niet gedaan. 15
want de wet werkt toorn;

want waar geen wet is, daar is ook geen overtreding. 16 genadig geloven
daarom is zij uit [het] geloof, opdat zij naar genade zij;
ten einde de belofte vast zij al den zade, niet alleen dat uit de wet is, maar
ook dat uit [het] geloof Abrahams is, welke een vader is van ons allen; 17

Gelijk geschreven staat:
Ik heb u tot ťťn vader van vele volken gesteld voor Hem, [Gen. 17:5, Jes 48:13]
aan Welken hij geloofd heeft, [namelijk] God, Die de doden levend maakt, en
roept de dingen, die niet zijn, alsof zij waren; 18

Welke
1. tegen hoop op hoop geloofd heeft,
dat hij zou worden een vader van vele volken;
volgens hetgeen gezegd was:
alzo zal uw zaad wezen. 19 en
2. niet verzwakt zijnde in [het] geloof,
heeft hij zijn eigen lichaam niet aangemerkt,
dat alrede verstorven was,
alzo hij omtrent honderd jaren oud was,
noch ook dat de moeder in Sarabetekent .. verstorven was. 20 en hij
3. heeft aan de beloftenis Gods niet getwijfeld door ongeloof;
maar is gesterkt geweest in [het] geloof,
gevende God de eer; 21 en
4. ten volle verzekerd zijnde,
dat hetgeen beloofd was,
Hij ook machtig was te doen. 22

Daarom is het hem ook tot rechtvaardigheid gerekend.

4:23 Nu is het niet alleen om zijnentwil geschreven, dat het hem toegerekend is; 24
maar ook om onzentwil,
welken het zal toegerekend worden,  onze zonden
namelijk dengenen, die geloven in Hem, Die Jezus, onzen Heere,
uit de doden opgewekt heeft; 25   [niet over opstanding der doden]
Welke overgeleverd is om onze zonden, en opgewekt om onze rechtvaardigmaking.

inhoud Romeinen 5:1

Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit [het] geloof,
hebben vrede bij God,
door onzen Heere Jezus Christus; 2

door Welken wij ook de toegang hebben

Joh. 10:9 'IK BEN' de Deur; als iemand door Mij naar binnen gaat,
zal hij behouden worden;en
hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden.
Joh. 14:6 Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
niemand komt tot de Vader dan door Mij.
Efez. 2:18 Want door Hem hebben wij beiden door ťťn Geest de toegang tot de Vader.
Efez. 3:12 in Hem hebben wij
de vrijmoedigheid en
de toegang met vertrouwen, door [het] geloof in Hem.
Hebr. 10:19 Omdat wij nu, broeders,
vrijmoedigheid hebben om
in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus

door het geloofdoor [het] geloof tot deze genade, in welke wij staan,
en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. 3 en
niet alleenlijk [dit], maar wij roemen ook in de verdrukkingen, hoop, heerlijkheid
wetende, dat de 
1&2. verdrukking lijdzaamheid werkt; 4 en de Geloof, hoop en liefde
3. lijdzaamheid bevinding, en de
4. bevinding hoop; 5 en
5. de hoop beschaamt niet,
omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is
door den Heiligen Geest, Die ons is gegeven. 6

Want Christus, als wij nog krachteloos waren,
is te Zijner tijd voor de goddelozen gestorven. 7
want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven; onze zonden
want voor den goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven.8
maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons,  
dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. 9
veel meer dan,door het bloed aan het kruis zijnde nu gerechtvaardigd door in Zijn bled, 
zullen wij door Hem ehouden worden van den toorn. 10

Want indien wij,   
vijanden zijnde,
met God verzoend zijn door den dood Zijns Zoons,
veel meer zullen wij,
verzoend zijnde, ehouden worden door in Zijn leven. 11
en niet alleenlijk dit,
maar wij roemen ook in God,
door onzen Heere Jezus Christus,
door Welken wij nu de verzoening gekregen hebben.
5:12 Daarom, gelijk door ťťn mens de zonde in de wereld ingekomen is, [Gen. 3:6; 1 Kor. 15:21]
misdaaden door de zonde 'de dood';
en alzo 'de dood' tot alle mensen doorgegaan is,   [Gen. 2:17; Rom. 6:23]
'in welken' allen gezondigd hebben. 13 Griekse letters
want tot de wet was de zonde in de wereld;
maar de zonde wordt niet toegerekend, als er geen wet is.

5:14 Maar 'de dood' heeft geheerst van Adambetekent .. tot Mozesbetekent .. toe,   
ook over degenen,
die niet gezondigd hadden in de gelijkheid der overtreding van Adam, [Jes 43:27]
welke een voorbeeld is Desgenen, Die komen zou. 15 doch
1.  niet, gelijk
de misdaad, alzo is ook
de genadegift,
want indien,
door de misdaad van ťťn,
velen gestorven zijn,
zo is veel meer de genade Gods en de gave,
door de genade, die daar is van ťťn mens Jezus Christus,
overvloedig geweest over velen. 16 en

2. niet, gelijk [de schuld was]
misdaaddoor den ťťn, die gezondigd heeft, [alzo is]
de gift;
want de schuld is wel uit ťťn [misdaad]
tot verdoemenis,
maar de genadegift is uit vele misdaden
tot rechtvaardigmaking. 17

want indien door de misdaad van ťťn
'de dood' geheerst heeft door dien ťnen,
veel meer zullen degenen,
die den overvloed der genade en der gave der rechtvaardigheid ontvangen,
in het leven en heersen door dien …nen, [namelijk] Jezus Christus.

5:18 Zo dan, Griekse letters
gelijk door ťťn misdaad [de schuld gekomen] is
over alle mensen tot verdoemenis;
alzo ook door ťťn rechtvaardigheid [komt de genade]
over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens. 19

Want gelijk door de ongehoorzaamheid van dien ťnen mens
velen tot zondaars gesteld zijn geworden,
alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van …nen
velen tot rechtvaardigen gesteld worden. 20

Maar de wet is bovendien ingekomen,
opdat de misdaad te meerder worde;
en waar de zonde meerder geworden is,
daar is de genade veel meer overvloedig geweest; 21
Opdat, gelijk de zonde geheerst heeft tot 'den dood',
alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven,
door Jezus Christus onzen Heere.

Romeinen 6
6:1 Wat zullen wij dan zeggen?
Zullen wij in de zonde blijven,
opdat de genade te meerder worde? 2
Dat zij verre.

Wij, die der zonde gestorven zijn,
hoe zullen wij nog in dezelve leven? 3
of weet gij niet, dat zovelen als
wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn 'dood' gedoopt zijn? 4 [Gal.3:27]
wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in 'den dood' , [Kol. 2:12]
opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders,
(ę-ĽEf 4:22) alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. 5

Want indien wij [met Hem] ťťn plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns 'doods' ,
zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding;

samen met Hem6:6 Dit wetende
dat onze oude mens met [Hem] gekruisigd is,
opdat het lichaam der zonde te niet gedaan worde,

opdat wij niet meer de zonde dienen. 7

Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. 8
passtuk
indien wij nu met Christus gestorven zijn, [Kol. 2:20] door het geloof
zo geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven;

6:9 Wetende [niet; ↓ der doden]
dat Christus, opgewekt zijnde 'uit de doden', niet meer sterft;
de dood heerst niet meer over Hem. 10
want    dat Hij gestorven is,
dat is Hij der zonde ťťnmaal gestorven; en
dat Hij leeft,
dat leeft Hij Gode. 11
alzo ook gijlieden,
houdt het daarvoor dat gij wel der zonde 'dood' zijt,
maar Gode levende zijt in Christus Jezus, onzen Heere.

6:12 Dat dan de zonde niet heerse in uw sterfelijk lichaam,
om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden deszelven lichaams. 13 en
* stelt uwe leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid;
maar
* stelt uzelven Gode, als 'uit de doden' levende geworden zijnde, en
* [stelt] uw leden Gode tot wapenen der gerechtigheid.14

want de zonde zal over u niet heersen; de wet vs genade
want gij zijt niet onder de wet,
maar onder de genade.

6:15 Wat dan?
Zullen wij zondigen, omdat wij niet zijn onder de wet, maar onder de genade?
Dat zij verre.

6:16 Weet gij niet, dat wien
gij uzelven stelt tot dienstknechten ter gehoorzaamheid,
gij dienstknechten zijt desgenen, dien gij gehoorzaamt,
a. of der zonde tot 'den dood',
b. of der gehoorzaamheid tot gerechtigheid?

6:17 Maar Gode zij dank,
a. dat gij wel dienstknechten der zonde waart,
maar dat gij nu van harte gehoorzaam geworden zijt
aan het voorbeeld der leer, tot hetwelk gij overgegeven zijt; 18 en
vrijgemaakt zijnde van de zonde,
b. zijt dienstknechten gemaakt der gerechtigheid.

6:19 Ik spreek op menselijke wijze, om der zwakheid uws vleses wil;
want gelijk gij uw leden gesteld hebt,
a. om dienstbaar te zijn der onreinigheid en der ongerechtigheid, tot ongerechtigheid,
alzo stelt nu uw leden,
b. om dienstbaar te zijn der gerechtigheid, tot heiligmaking. 20

a. Want toen gij dienstknechten waart der zonde,
zo waart gij vrij van de gerechtigheid. 21
wat vrucht dan hadt gij toen van die dingen, waarover gij u nu schaamt?
want het einde derzelve is 'de dood. 22

b. Maar nu, van de zonde vrijgemaakt zijnde, en
Gode dienstbaar gemaakt zijnde,
hebt gij uw vrucht tot heiligmaking,
en het einde [het] eeuwige leven. 23

a. want de bezoldiging der zonde is 'de dood',

b. maar de genadegift Gods is [het] eeuwige leven, door in Jezus Christus, onzen Heere.

inhoud Romeinen 7

7:1 Weet gij niet, broeders! (want ik spreek tot degenen, die de wet verstaan)
dat de wet heerst over den mens,
zo langen tijd als hij leeft? 2
want een vrouw, die onder den man staat,
is aan den levenden man verbonden door de wet;
maar indien de man gestorven is,
zo is zij vrijgemaakt van de wet des mans. 3
daarom dan, indien zij eens anderen mans wordt, terwijl de man leeft,
zo zal zij een overspeelster genaamd worden;
maar indien de man gestorven is,
zo is zij vrij van de wet,
alzo dat zij geen overspeelster is, als zij eens anderen mans wordt.

7:4 Zo dan, mijn broeders,
gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van de Christus,
opdat gij zoudt worden eens Anderen,
namelijk Desgenen, Die van de doden opgewekt is,
opdat wij Gode vruchten dragen zouden. 5

Want toen wij in het vlees waren,
wrochten de bewegingen der zonden,
die door de wet zijn, in onze leden,
om 'den dood' vruchten te dragen. 6 

maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet,
overmits wij dien gestorven zijn,
onder welken wij gehouden waren;
alzo dat wij dienen in nieuwigheid des geestes,
en niet in de oudheid der letter.

7:7 Wat zullen wij dan zeggen?
Is de wet zonde?
Dat zij verre.

maar Ja, ik kende de zonde niet dan door de wet;
want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn,

indien de wet  niet zeide:   10
Gij zult niet begeren. 8
maar de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod,
heeft in mij alle begeerlijkheid gewrocht;
want zonder de wet is de zonde 'dood'. 9 [Lev 18:5]
en zonder de wet, zo leefde ik eertijds;
maar als het gebod gekomen is,
zo is de zonde weder levend geworden, doch ik ben gestorven. 10 en
het gebod, dat ten leven was,
hetzelve is mij ten dood bevonden. 11
want de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod,
heeft mij verleid, en door hetzelve gedood. 12
alzo is dan de wet
1. heilig, en
2. het gebod is heilig, en
3. rechtvaardig, en
4. goed.

7:13 Is dan het goede mij 'de dood' geworden?
Dat zij verre.

Maar de zonde is mij 'de dood' geworden;

opdat zij zou openbaar worden zonde te zijn;
werkende mij door het goede den dood;
opdat de zonde boven mate wierd zondigende door het gebod.

7:14 Want wij weten,
dat de wet geestelijk is,  [ Ps 51:7]
maar ik ben vleselijk,
verkocht onder de zonde. 15
want hetgeen ik doe,
dat ken ik niet;
want hetgeen ik wil,
dat doe ik niet,
maar hetgeen ik haat,
dat doe ik. 16 En
indien ik hetgene doe,
dat ik niet wil,
zo stem ik toe,
dat de wet goed is.

7:17 'Ik dan' doe datzelve nu niet meer,
maar de zonde, die in mij woont. 18
want ik weet,
dat in mij, 'dat is, in mijn vlees,' geen goed woont;
want het willen is wťl bij mij,
maar het goede te doen dat vind ik niet. 19
want het goede dat ik wil, goed en kwaaddoe ik niet,
maar het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik.

7:20 Indien ik hetgene doe, dat ik niet wil,
zo doe ik nu hetzelve niet meer,
maar de zonde, die in mij woont. 21

Zo vind ik dan deze wet in mij; als ik het goede wil doen,
dat het kwade mij bijligt. 22
want ik heb een vermaak in de wet Gods,
naar den inwendigen mens; 23
maar ik zie een andere wet in mijn leden,
welke strijdt tegen de wet mijns gemoeds,
en mij gevangen neemt onder de wet der zonde, die in mijn leden is.

7:24 Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods?

7:25 Ik dank God, door Jezus Christus, onzen Heere. (26)
Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods,
maar met het vlees de wet der zonde.

Romeinen 8:1
Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn,
(ę-Ľ2Kol 5:17) die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest. 2  

Want de wet des Geestes des levens in Christus Jezus
heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. 3

Want hetgeen der wet onmogelijk was,
dewijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God,
Zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleses, en dat voor de zonde, (ę-ĽHebr 7:12)
de zonde veroordeeld in het vlees. 4
opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons,
die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest. 5

want die naar het vlees zijn,
bedenken, dat des vleses is;
maar die naar den Geest zijn,
[bedenken], dat des Geestes is. 6

want het bedenken des vleses
is de dood;
maar [het bedenken] des Geestes
is het leven en vrede; 7

daarom dat het bedenken des vleses
vijandschap is tegen God;
want het onderwerpt zich der wet Gods niet;
want het kan ook niet. 8 en
die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen.

8:9 Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in den Geest, zo anders
wanneer de Geest Gods in u woont.

maar zo iemand den Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe. 10 en

indien Christus in ulieden is, zo is wel het lichaam 'dood' om der zonden wil;
maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. 11 en
indien de Geest Desgenen, Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont,
   
zo zal Hij, Die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft,  [2Kor4:14]
ook uw sterfelijke lichamen levend maken, door Zijn Geest, Die in u woont.

8:12 Zo dan, broeders,
wij zijn schuldenaars niet aan het vlees,
om naar het vlees te leven. 13 Want
indien gij naar het vlees leeft,
zo zult gij sterven; maar
indien gij door den Geest de werkingen des lichaams doodt,
zo zult gij leven. 14

Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden,
die zijn kinderen zonen Gods. 15

Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze;
maar gij hebt ontvangen den Geest der 'aanneming tot zonen'
door Welken wij roepen: Abba, Vader!

8:16 Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen Gods zijn. 17 en
indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen,
erfgenamen van God, en medeerfgenamen van Christus; samen met Hem

zo wij [anders] met Hem lijden,

opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden. 18

Want ik houde het daarvoor, dat het lijden dezes tegenwoordigen tijds Griekse letters
niet is te waarderen tegen de heerlijkheid,
die aan ons zal geopenbaard worden. 19  

want het schepsel,
als met opgestoken hoofde verwacht de openbaring der kinderen zonen Gods. 20

want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, hoop, heerlijkheid
niet gewillig,
maar om Die[ns wil, Die het der ijdelheid] het onderworpen heeft
in de hoop; 21 [Op hoop,]
dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis,
tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods.

8:22 Want wij weten
dat het ganse schepsel te zamen zucht, en
te zamen [als] in barensnood is tot nu toe. 23 en niet alleen dit, 
maar ook wij zelven, die de eerstelingen des Geestes hebben,
wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelven, verwachting van Heer Jezus
verwachtende de 'aanneming tot zonen'
namelijk de verlossing onzes lichaams. 24

Want wij zijn in hope alig geworden. zalige hoop

De hoop nu, die gezien wordt,
is geen hoop; hoop en zien
want hetgeen iemand ziet,
waarom zal hij het ook hopen? 25
maar indien wij hopen, hetgeen wij niet zien,
zo verwachten wij het met lijdzaamheid

8:26 En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp;
want wij weten niet,
wat wij bidden zullen, gelijk het behoort,
maar de Geest Zelf bidt pleit voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. 27
en Die de harten doorzoekt, weet, welke de mening des Geestes zij,
dewijl Hij naar God voor de heiligen bidt. [Psalm 139:1,2]

8:28 En wij weten dat dengenen, die God liefhebben,
alle dingen medewerken ten goede,
namelijk dengenen, die naar Zijn voornemen geroepen zijn. 29

want die Hij te voren gekend heeft,
die heeft Hij ook te voren verordineerd,
den beelde Zijns Zoons gelijkvormig te zijn,
opdat Hij de Eerstgeborene zij onder vele broederen. 30 en
die Hij te voren verordineerd heeft,
dezen heeft Hij ook geroepen; en
die Hij geroepen heeft,
dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en
die Hij gerechtvaardigd heeft,
dezen heeft Hij ook verheerlijkt.

8:31 Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen?

Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? (I/EmmanuŽl) 32

Die ook Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, samen met Hem
maar heeft Hem voor ons allen overgegeven,
hoe zal Hij ons ook met Hem niet alle dingen schenken ?

8:33 Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods?
God is het, Die rechtvaardig maakt.

8:34 Wie is het, die verdoemd?
Christus is het,
Die gestorven is;
ja, wat meer is,
Die ook opgewekt is,
Die ook ter rechter hand Gods is,
Die ook voor ons bidt.

8:35 Wie zal ons scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus?
verdrukking, of
benauwdheid, of
vervolging, of
honger,
naaktheid, of
gevaar, of
zwaard?

8:36 Gelijk geschreven is:
Want om Uwentwil worden wij den gansen dag gedood;
wij zijn geacht als schapen ter slachting. [Ps 44:23]

8:37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars,
door Hem, Die ons lief[gehad] heeft. 38
want ik ben verzekerd, dat
noch dood,
noch leven,
noch engelen,
noch overheden,
noch machten,
noch tegenwoordige,
noch toekomende dingen, 39
noch hoogte,
noch diepte,
noch enig ander schepsel
ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere.

inhoud Romeinen 9:1

Ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet
(mijn geweten mij mede getuigenis gevende door den Heiligen Geest), 2
Dat het mij een grote droefheid, en mijn hart een gedurige smart is. 3
want ik zou zelf wel wensen verbannen te zijn voor van de Christus, voor
1. mijn broederen,
2. die mijn maagschap zijn naar het vlees; 4
3. welke IsraŽlieten zijn,
4. welker is de 'aanneming tot zonen'
5. en de heerlijkheid,
6. en de verbonden,
7. en de wetgeving,
8. en de dienst van God,
9. en de beloftenissen; 5  [Deut 7:6; Rom 2:17; 3:2; Efez 2:12]
welker zijn de vaders, en uit welke de Christus is, zoveel het vlees aangaat,
Griekse lettersDewelke is God boven allen 'te prijzen' in der eeuwigheid.

Amen.

9:6 Doch [ik zeg dit] niet, alsof het woord Gods ware uitgevallen;
want die zijn niet allen IsraŽlbetekent .. die uit IsraŽl zijn.  [Num. 23:19; Rom. 2:28] 7
noch omdat zij Abrahamsbetekent .. zaad zijn, zijn zij allen kinderen;
maar: In Izakbetekent .. zal u [het] zaad genoemd worden. [Gen. 21:12] 8

dat is, niet de kinderen des vleses, die zijn kinderen Gods;

maar de kinderen der beloftenis worden voor [het] zaad gerekend. [Gal. 4:23]

9:9 Want dit is het woord der beloftenis: omtrent dezen tijd zal Ik komen,
en Sarabetekent .. zal een zoon hebben. 10 en niet alleenlijk [deze],  
maar ook Rebekkabetekent .. [is daarvan een bewijs], als zij uit ťťn bevrucht was,
[namelijk] Izak, onzen vader. 11
want als [de kinderen] nog niet geboren waren,
noch iets goeds of kwaads gedaan hadden,
opdat het voornemen Gods, dat naar de verkiezing is, [vast] bleve,
niet uit de werken,
maar uit den Roepende; 12
zo werd tot haar gezegd:
De meerdere zal zijn voor den mindere dienen 13 [Gen 25:23]
gelijk geschreven is:
Jakobbetekent .. heb Ik liefgehad, en Ezaubetekent .. heb Ik gehaat. [Mal. 1:2,3]

9:14 Wat zullen wij dan zeggen?
Is er ongerechtvaardigheid bij God?
Dat zij verre.

9:15 Want Hij zegt tot Mozesbetekent ..
Ik zal Mij ontfermen, diens Ik Mij ontferm, [Ex. 33:19]
en zal barmhartig zijn, dien Ik barmhartig ben. 16

Zo is het dan niet desgenen, die wil, noch desgenen, die loopt,
maar des ontfermenden Gods.

9:17 Want de Schrift zegt tot Farao: tot ditzelve heb Ik u verwekt,   [Ex. 9:16]
opdat Ik in u Mijn kracht bewijzen zou, en

opdat Mijn Naam verkondigd worde op de ganse aarde.

9:18 Zo ontfermt Hij Zich dan, diens Hij wil, en verhardt, dien Hij wil.

9:19 Gij zult dan tot mij zeggen:
Wat klaagt Hij dan nog?
Want wie heeft Zijn wil wederstaan? 20 
maar toch, o mens,
wie zijt gij, die tegen God antwoordt?
zal ook het maaksel tot dengenen, die het gemaakt heeft, zeggen:
waarom hebt gij mij alzo gemaakt? 21 Of
heeft de pottenbakker geen macht over het leem,
om uit denzelfden klomp te maken,
het ene vat ter ere, en (ę-Ľ2Tim 2:20)
het andere ter onere? 22 En
of God, willende Zijn toorn bewijzen, en Zijn macht bekend maken,
met vele lankmoedigheid verdragen heeft de vaten des toorns, tot het verderf toebereid;

9:23 En opdat Hij zou bekend maken den rijkdom Zijner heerlijkheid
over de vaten der barmhartigheid, die Hij te voren bereid heeft tot heerlijkheid? 24

welke Hij ook geroepen heeft, namelijk ons, niet alleen uit de Joden,
maar ook uit de heidenen. 25
gelijk Hij ook in Hoseabetekent .. zegt: [Hos 2:23]
Ik zal hetgeen Mijn volk niet was, Mijn volk noemen, en
die niet bemind was, Mijn beminde. 26 en
het zal zijn, in de plaats, waar tot hen gezegd was:
Gijlieden zijt Mijn volk niet, en
aldaar zullen zij kinderen zonen des levenden Gods genaamd worden. 27 en
Jesajabetekent .. roept over IsraŽlbetekent ..  [Jes 10:22, 23]
Al ware het getal der kinderen zonen IsraŽls gelijk het zand der zee,
zo zal het overblijfsel  ehouden worden. 28

want Hij voleindt een zaak en snijdt ze af in rechtvaardigheid; Griekse letters

want de Heere zal een afgesneden zaak doen op de aarde.   [Jes 10:22,23] En 

9:29 gelijk Jesaja te voren gezegd heeft:  [Jes 1:9]
Indien de Heere Sebaoth ons geen zaad had overgelaten,
zo waren wij als Sodom geworden, en Gomorra gelijk gemaakt geweest.

geloof en rechtvaardigheid9:30 Wat zullen wij dan zeggen?
Dat de heidenen, die de rechtvaardigheid niet zochten,
de rechtvaardigheid verkregen hebben, doch de rechtvaardigheid, die uit [het] geloof is.

9:31 Maar IsraŽl, die de wet der rechtvaardigheid zocht,
is tot de wet der rechtvaardigheid niet gekomen.

9:32 Waarom?
Omdat zij die zochten niet uit [het] geloof,
maar als uit de werken der wet,
want zij hebben zich gestoten aan den steen des aanstoots; 33 hoeksteen

Gelijk geschreven is:
ziet, Ik leg in Sion
een steen des aanstoots, en een rots der ergernis; en Petra, is Rots
een iegelijk, die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden. [Jes 28:16]

Romeinen 10

10:1 Broeders, de toegenegenheid mijns harten, 
en het gebed, dat ik tot God voor IsraŽlbetekent .. doe, is tot [hun] zaligheid. 2
want ik geef hun getuigenis,
dat zij een ijver tot God hebben, maar niet met verstand. 3

want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen, en de wet vs genade
hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten,
zo zijn zij der rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. 4

want het einde der wet is Christus,
tot rechtvaardigheid een iegelijk, die gelooft. 5

want Mozesbetekent .. beschrijft de rechtvaardigheid, die uit de wet is, [zeggende:]
De mens, die ze [deze dingen] doet, zal [door dezelve] leven.

10:6 Maar de rechtvaardigheid,
die uit [het] geloof is, spreekt aldus:
Zeg niet in uw hart:
wie zal in den hemel opklimmen?
hetzelve is Christus [van boven] afbrengen. 7 Of,
wie zal in den afgrond nederdalen?
hetzelve is Christus uit de doden opbrengen. 8

Maar wat zegt zij?
Nabij u is het Woord,
in uw mond en
in uw hart.
dit is het Woord des geloofs,
hetwelk wij prediken. 9 [Namelijk,]
indien gij met uw mond zult belijden den Heere Jezus, en
met uw hart geloven,
dat God Hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij alig worden. 10
want
met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en  zaligheid
met den mond belijdt men ter zaligheid. 11 

Want de Schrift zegt:
een iegelijk, die in Hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. 12
want er is geen onderscheid,
noch van Joodbetekent .. noch van Griek;
want ťťnzelfde is Heere van allen,
rijk zijnde over allen, die Hem aanroepen. 13
want een iegelijk, die den Naam des Heeren zal aanroepen, zal alig worden.

10:14 Hoe zullen zij dan Hem aanroepen,
in Welken zij niet geloofd hebben? En
hoe zullen zij in Hem geloven,
van Welken zij niet gehoord hebben? En
hoe zullen zij horen,
zonder die hun predikt? 15 En
hoe zullen zij prediken,
indien zij niet gezonden worden?

Gelijk geschreven is:
hoe liefelijk zijn de voeten dergenen,
die vrede verkondigen,
dergenen, die het goede verkondigen!

10:16 Doch zij zijn niet allen het Evangelie gehoorzaam geweest;
want Jesaja zegt:
Heere, wie heeft onze prediking verslag geloofd? [Jes 53:1; ]

10:17 Zo is dan [het] geloof uit het gehoor, en   Griekse letters
het gehoor door het Woord van Christus Gods  , 18

maar ik zeg:
Hebben zij het niet gehoord?
Ja toch,
hun geluid is over de gehele aarde uitgegaan, en
hun woorden tot de einden der wereld. 19 [Ps 19]
maar ik zeg:
Heeft IsraŽl het niet verstaan?
Mozesbetekent .. zegt eerst: [Deut 32:21]
Ik zal ulieden tot jaloersheid verwekken door degenen, die geen zijn volk;
door een onverstandig volk zal ik u tot toorn verwekken. 20 En
Jesaja verstout zich, en zegt:  [Jes 65:1]
Ik ben gevonden van degenen, die Mij niet zochten;
Ik ben openbaar geworden dengenen, die [naar] Mij niet vraagden. 21
maar tegen IsraŽl zegt Hij:
Den gehelen dag heb Ik Mijn handen uitgestrekt
tot een ongehoorzaam en tegensprekend volk. [Jes 65:2]

Romeinen 11

11:1 Ik zeg dan: Heeft God Zijn volk verstoten?

Dat zij verre;
want ik ben ook een IsraŽliet, uit het zaad Abrahams, van den stam Benjamin. 2

God heeft Zijn volk niet verstoten, hetwelk Hij te voren gekend heeft.

Of weet gij niet,
wat de Schrift zegt van Elia,
hoe hij God aanspreekt tegen IsraŽl, zeggende: 3  [1 Kon 19:10]
Heere! zij hebben
Uw profeten gedood, en
Uw altaren omgeworpen; en
ik ben alleen overgebleven en zij zoeken mijn ziel. 4
maar wat zegt tot hem het Goddelijk antwoord?
Ik heb Mijzelven nog zeven duizend mannen overgelaten,
die de knie voor het beeld van Bašl niet gebogen hebben. 5

alzo is er dan ook in dezen tegenwoordigen tijd een overblijfsel geworden,
naar de verkiezing der genade. 6 En

Indien het door genade is,
zo is het niet meer uit de werken;
anderszins is de genade geen genade meer; en
indien het is uit de werken,
zo is het geen genade meer;
anderszins is het werk geen werk meer.

11:7 Wat dan?
Hetgeen IsraŽl zoekt,
dat heeft het niet verkregen;
maar de uitverkorenen hebben het verkregen, en
de anderen zijn verhard geworden. 8
Gelijk geschreven is:
God heeft hun gegeven een
geest des diepen slaaps;
ogen om niet te zien, en
oren om niet te horen
tot op den huidigen dag.

11:9 En David zegt: [Ps 69:22]
Hun tafel worde
tot een strik, en
tot een val, en
tot een aanstoot, en
tot een vergelding voor hen. 10
dat hun ogen verduisterd worden, om niet te zien; en
verkrom hun rug allen tijd.

11:11 Zo zeg ik dan: Hebben zij gestruikeld, opdat zij vallen zouden?
Dat zij verre;

maar door hun val is de zaligheid den heidenen geworden,
om hen tot jaloersheid te verwekken. 12 en   [Deut 32:21]
indien hun val de rijkdom is der wereld,
en hun vermindering de rijkdom der heidenen,
hoeveel te meer hun volheid!

11:13 Want ik spreek tot u, heidenen,
voor zoveel ik der heidenen apostel ben;
ik maak mijn bediening heerlijk; 14
of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwekken,
en enigen uit hen ehouden mocht. 15 want
 indien hun verwerping de verzoening is der wereld,
wat zal de aanneming wezen, anders dan het leven uit de doden? 16 En
indien de eerstelingen heilig zijn,
zo is ook het deeg heilig, en
indien de Wortel heilig is,
zo zijn ook de takken heilig. 17 En
zo enige der takken afgebroken zijn,
en gij, een wilde olijfboom zijnde, in derzelver plaats zijt ingeŽnt,
en des wortels en der vettigheid des olijfbooms mede deelachtig zijt geworden, 18
zo bluft roem niet tegen de takken; en
indien gij daartegen bluft roemt ,
gij draagt den wortel niet, maar de Wortel u. 19

gij zult dan zeggen:
de takken zijn afgebroken,
opdat ik zou ingeŽnt worden. 20

Het is wel; door het geloof
zij zijn door ongeloof afgebroken, en
gij staat door [het] geloof.
Zijt niet hooggevoelende, maar vrees.

11:21 Want is het, dat God de natuurlijke takken niet gespaard heeft,
zie toe, dat Hij ook mogelijk u niet spare. 22

zie dan de goedertierenheid en de strengheid van God;
de strengheid wel over degenen, die gevallen zijn,
maar de goedertierenheid over u,

indien gij in de goedertierenheid blijft;
anderszins zult ook gij afgehouwen worden. 23

maar ook zij,
indien zij in het ongeloof niet blijven,
zullen ingeŽnt worden;
want God is machtig om dezelve weder in te enten. 24

want indien gij afgehouwen zijt uit den olijfboom, die van nature wild was,
en tegen nature in den goeden olijfboom ingeŽnt;
hoeveel te meer zullen deze,
die natuurlijke takken zijn, in hun eigen olijfboom geŽnt worden?
11:25 Want ik wil niet, broeders,
dat u deze verborgenheid onbekend zij
opdat gij niet wijs zijt, bij uzelven,
dat de verharding voor een deel over IsraŽl gekomen is,
totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. [Jes 6:11] 26 En
alzo zal geheel IsraŽlbetekent .. alig worden; 
gelijk geschreven is:
De Verlosser zal uit Sion komen en
zal de goddeloosheden afwenden van Jakobbetekent .. [Jes 27:9] 27 En
dit is hun een verbond van Mij, als Ik hun zonden zal wegnemen.
11:28 Zo zijn zij wel vijanden aangaande het Evangelie,
om uwentwil, 29

maar aangaande de verkiezing zijn zij beminden,
om der vaderen wil; 29

want de genadegiften en de roeping Gods zijn onberouwelijk. 30

want gelijkerwijs ook gijlieden
eertijds Gode ongehoorzaam geweest zijt,
maar nu barmhartigheid verkregen hebt door dezer ongehoorzaamheid; 31

alzo zijn ook dezen
nu ongehoorzaam geweest,
opdat ook zij door uw barmhartigheid zouden barmhartigheid verkrijgen. 32

want God heeft [hen] allen onder de ongehoorzaamheid besloten,
opdat Hij [hun] allen zou barmhartig zijn. [Gal. 3:22]

11:33 O diepte des rijkdoms, [beide]
der wijsheid en
der kennis Gods,
uitroepteken, dus opgelet! hoe
ondoorzoekelijk zijn Zijn oordelen, en
(ę-ĽEf 3:18) onnaspeurlijk Zijn wegen! 34
want wie heeft den zin des Heeren gekend [Job 15:8; Jer. 23:18]   (ę-Ľ1kor 2:16)

Of wie is Zijn raadsman geweest? 35   [Jes 40:25, 46:5]

Of wie heeft Hem eerst gegeven, en het zal hem wedervergolden worden? 36

Want
* uit Hem, en   [Spr. 16:4; 1 Kor. 8:6]
* door Hem, en
* tot Hem
zijn alle [dingen].  [1Kor 15:28]
Hem [zij] de heerlijkheid in der eeuwigheid.

Amen.

inhoud Romeinen 12

12:1 Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods,
dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande,
welke is uw redelijke godsdienst. 2 En pentagram, teken van satan.
wordt dezer eeuw wereld niet gelijkvormig;

maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, [Ef. 4:23; 5:10,17]
opdat gij moogt beproeven, welke de
1. goede, en
2. welbehagelijke en
3. volmaakte wil van God zij. 3 Griekse letters
want door de genade, die mij gegeven is, zeg ik een iegelijk, die onder u is,
dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn;
maar dat hij wijs zij tot matigheid,
gelijk als God een iegelijk de mate des geloofs gedeeld heeft. 4

Want gelijk wij in ťťn lichaam vele leden hebben, en 
de leden alle niet dezelfde werking hebben; 5
alzo zijn wij velen ťťn lichaam in Christus,
maar elkťťn zijn wij elkanders leden. 6

Hebbende nu verscheidene gave(n),
naar de genade, die ons gegeven is, 7
[Zo laat ons die gaven besteden],  naar de mate des geloofs;
1. hetzij profetie,
2. hetzij bediening, in het bedienen;
3. hetzij die leert, in het leren; 8
4. hetzij die vermaant, in het vermanen;
5. die uitdeelt, in eenvoudigheid;
6. die een voorstander is, in naarstigheid; 
7. die barmhartigheid doet, in blijmoedigheid.

(ę-Ľ1Kor 13:4)12:9 De liefde zij ongeveinsd;
01. hebt een afkeer van het boze, en goed en kwaad
hangt het goede aan. 10
02. hebt elkander hartelijk lief
met broederlijke liefde;
met eer de een den ander voorgaande. 11
03. zijt niet traag in het benaarstigen.
04. zijt vurig van geest
05. dient den Heere. 12
06. verblijdt u in de hoop.
07. zijt geduldig in de verdrukking.
08. volhardt in het gebed!. 13
09. deelt mede tot de behoeften der heiligen.
10. tracht naar herbergzaamheid. 14 [Hebr 13:2]
11. zegent hen, die u vervolgen;
12. zegent en vervloekt niet. 15
13. verblijdt u met de blijden; en
14. weent met de wenenden. 16
15. weest ťťns gezind onder elkander.
16. tracht niet naar de hoge dingen,
maar
17. voegt u tot de nederige.
18. zijt niet wijs bij uzelven. 17
19. vergeldt niemand kwaad voor kwaad.
20. bezorgt hetgeen eerlijk is voor alle mensen. 18

Indien het mogelijk is, zoveel in u is,
21. houdt vrede met alle mensen. 19
22. wreekt uzelven niet, beminden, maar geeft den toorn plaats; [Efez 4:26]

want er is geschreven: [Lev. 19:18; Deut. 32:35; 2Thess. 1:6,7]
Mij komt de wraak toe; Ik zal het vergelden, zegt de Heere. 20
indien dan uw vijand hongert,
23. zo spijzigt hem;
indien hem dorst,
24. zo geeft hem te drinken;
want dat doende, zult gij kolen vuurs op zijn hoofd hopen. 21 goed en kwaad

25. wordt van het kwade niet overwonnen,
maar
26. overwining het kwade door het goede.

Romeinen 13

13:1 Alle ziel zij den superieur zijnde machten, onderworpen; over haar gesteld,
want er is geen macht dan van God, en
de machten, die er zijn, die zijn van God geordineerd.
alzo dat die zich tegen de macht stelt,
de ordinantie van God wederstaat; en
die ze wederstaan, zullen over zichzelven een oordeel halen. 3
want de oversten zijn niet tot een vreze den goede werken, goed werk
maar den kwaden .
wilt gij nu de macht niet vrezen, goed en kwaad
doe het goede, en
gij zult prijs van haar hebben; 4
want zij is Gods dienares,
u ten goede.
maar indien gij kwaad doet,
zo vrees;
want zij draagt het zwaard niet te vergeefs;
want zij is Gods dienares,
een wreekster tot straf dengene, die kwaad doet. 5

Daarom is het nodig onderworpen te zijn,
niet alleen om der straffe,
maar ook om des gewetens wil. 6
want daarom betaalt gij ook schattingen;

want zij zijn dienaars van God,
in ditzelve geduriglijk bezig zijnde.

13:7 Zo geeft dan een iegelijk, wat gij schuldig zijt;
schatting, dien gij de schatting,
tol, dien gij den tol,
vreze, dien gij de vreze,
eer, dien gij de eer schuldig zijt.

13:8 Zijt niemand iets schuldig, dan elkander lief te hebben;
want die den ander liefheeft, die heeft de wet vervuld.   [Gal 5:14]  
want dit:   
gij zult geen overspel doen,
gij zult niet doden,
gij zult niet stelen, 10
gij zult geen vvalselse getuigenis geven,
gij zult niet begeren;
en zo er enig ander gebod is,
wordt in dit woord als in ťťn hoofdsom begrepen, [namelijk] in dit:
gij zult uw naaste liefhebben gelijk uzelven.

13:10 De liefde doet den naaste geen kwaad .
Zo is dan de liefde de vervulling der wet. 11

en dit [zeg ik te meer], dewijl wij de gelegenheid des tijds weten,
dat het de ure is,
dat wij nu uit den slaap opwaken;

want de zaligheid is ons nu nader, dan toen wij eerst geloofd hebben. 12
de nacht is voorbijgegaan, en verwachting van Heer Jezus
de dag is nabij gekomen.

Laat ons dan
afleggen de werken der duisternis, en
aandoen de wapenen des lichts. 13

Laat ons, als in den dag, eerlijk wandelen;
niet in brasserijen en dronkenschappen,
niet in slaapkameren en ontuchtigheden,
niet in twist en nijdigheid; 14

Maar doet aan den Heere Jezus Christus, en
verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden.

Romeinen 14

14:1 Dengene nu, (ę-Ľ1Kor 8:7)
die zwak is in [het] geloof,
neemt aan,
maar niet tot twistige samensprekingen. 2
de ťťn gelooft wel,
dat men alles eten mag,
maar die zwak is,
eet moeskruiden. 3
die daar eet,
verachte hem niet, die niet eet; en
die niet eet,
oordele hem niet, die daar eet;
want God heeft hem aangenomen.

14:4 Wie zijt gij, die eens anderen huisknecht oordeelt?
hij staat, of hij valt zijn eigen heer;
doch hij zal vastgesteld worden,
want God is machtig hem vast te stellen. 5

De ťťn acht wel den enen dag boven den anderen dag;
maar de ander acht al de dagen gelijk.

Een iegelijk zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd. 6
die den dag gezind is, die gezind hem voor den Heere; en
[die den dag niet waarneemt, die neemt hem niet waar den Heere.]
die daar eet, die eet zulks den Heere,
want hij dankt God; en
die niet eet, die eet zulks den Heere niet, en
hij dankt God. 7

want niemand van ons leeft zichzelven, en niemand sterft zichzelven. 8
want
hetzij dat wij leven, wij leven den Heere;
hetzij dat wij sterven, wij sterven den Heere.
hetzij dan dat wij leven, hetzij dat wij sterven,
wij zijn des Heeren.

14:9 Want daartoe is Christus ook gestorven[, en opgestaan,] en weder levend geworden,
opdat Hij beiden over doden en levenden heersen zou.

14:10 maar gij, wat oordeelt gij uw broeder?
of ook gij, wat veracht gij uw broeder?  

Want wij zullen allen voor den rechterstoel van God/Christus gesteld worden. 11

Want er is geschreven: [Jes. 45:23]
Ik leef, zegt de Heere; voor Mij zal alle knie zich buigen,
en alle tong zal God belijden. 12 Griekse letters
Zo dan een iegelijk van ons zal voor zichzelven Gode rekenschap geven.

14:13 Laat ons dan elkander niet meer oordelen;
maar oordeelt dit liever, namelijk,
dat gij den broeder geen aanstoot of ergernis geeft. 14
Ik weet en ben verzekerd in den Heere Jezus, dat geen ding onrein is in zichzelven;
dan die acht iets onrein te zijn, dien is het onrein. 15
maar indien uw broeder om der spijze wil bedroefd wordt,
zo wandelt gij niet meer naar liefde.
verderf dien niet met uw spijze,
voor welken Christus gestorven is. 16
dat dan uw goed niet gelasterd worde.

14:17 Want het Koninkrijk Gods is niet spijs en drank, maar
rechtvaardigheid, en
vrede, en
blijdschap,
door den Heiligen Geest. 18

Want die Christus in deze dingen dient slaven van
is Gode welbehagelijk en aangenaam den mensen. 19
zo dan laat ons najagen,
hetgeen tot den vrede, en
hetgeen tot de stichting onder elkander dient. 20
verbreek het werk van God niet om der spijze wil.

Alle dingen zijn wel rein;
maar het is kwaad den mens, die met aanstoot eet.

14:21 Het is goed 
geen vlees te eten,
noch wijn te drinken,
(ę-Ľ1Kor 8:13)noch iets, waaraan uw broeder
zich stoot,
of geŽrgerd wordt,
of waarin hij zwak is. 22

Hebt gij geloof?
hebt dat bij uzelven voor God.
alig is hij,
die zichzelven niet oordeelt in hetgeen hij voor goed houdt. 23

Maar die twijfelt, indien hij eet,
is veroordeeld,
omdat hij niet uit [het] geloof eet.
en al wat uit [het] geloof niet is, dat is zonde.

Romeinen 15

15:1 Maar wij, die sterk zijn, zijn schuldig de zwakheden der onsterken te dragen, en
niet onszelven te behagen. 2
dat dan een iegelijk van ons
zijn naaste behage ten tot in het goede, tot stichting.
want ook Christus heeft Zichzelven niet behaagd, maar gelijk geschreven is:
de smadingen dergenen, die U smaden, zijn op Mij gevallen.  [Ps 69:10] 4
want al wat te voren geschreven is, onderzoek Gods Woord
dat is tot onze lering te voren geschreven,
opdat wij, door lijdzaamheid en vertroosting der Schriften,
hoop hebben zouden. 5
doch de God der lijdzaamheid en der vertroosting geve u,
dat gij eensgezind zijt onder elkander naar Christus Jezus; 6
opdat gij eendrachtelijk, met ťťn mond,
moogt verheerlijken den God en Vader van onzen Heere Jezus Christus. 7
daarom neemt elkander aan,
gelijk ook Christus ons aangenomen heeft, tot de heerlijkheid Gods.

15:8 En ik zeg, dat Jezus Christus een dienaar geworden is der besnijdenis, 
vanwege de waarheid Gods,
opdat Hij bevestigen zou de beloftenissen der vaderen; [Micha 7:20]
en de heidenen God vanwege de barmhartigheid zouden verheerlijken;
gelijk geschreven is:
Daarom zal ik U belijden onder de heidenen, en Uw Naam lofzingen. 10 en
wederom zegt Hij:
Weest vrolijk, gij heidenen met Zijn volk! 11 en
wederom:
Looft den Heere, al gij heidenen, en prijst Hem, al gij volken! 12 en  Ps. 66 & 105
wederom zegt jesaja:
Er zal zijn de Wortel van Jessaibetekent .. en
Die opstaat, om over de heidenen te gebieden; op Hem zullen de heidenen hopen. inhoud

15:13 De God nu der hoop vervulle ulieden met alle blijdschap en vrede in het geloven,
opdat gij overvloedig moogt zijn in de hoop,
door de kracht des Heiligen Geestes. 14 Doch, 
mijn broeders,
ook ik zelf ben verzekerd van u,
dat gij ook zelven vol zijt van goedheid, vervuld met alle kennis,
machtig om ook elkander te vermanen.

15:15 Maar ik heb u eensdeels te stoutelijker geschreven, broeders,
u als [wederom dit] indachtig makende,
om de genade, die mij van God gegeven is; 16

opdat ik een dienaar van Christus Jezus zij onder de heidenen, [Maleachi 2:7]
het Evangelie van God bedienende,
opdat de offerande der heidenen aangenaam worde,       opmerking
geheiligd door den Heiligen Geest. 17 

HSV: om een dienaar van Jezus Christus te zijn voor de heidenen,
door het Evangelie van God als een priester te dienen,
opdat het offer van de heidenen welgevallig zou zijn aan God,
geheiligd door de Heilige Geest.
Het gaat hier niet over het offer dat de heidenen zelf zullen brengen,
maar over hen die Paulus uit de heidenen tot God zal bekeren, en zo door zijn dienst als een offer aan God zal aanbieden.
Concordant Commentaar
Hoewel de priesters in Jeruzalem nog steeds de offers brachten naar de wet, waren hun diensten niet aanvaardbaar voor God, want zij hadden het ware Lam van God verworpen. God had geen genoegen in het bloed van geslachte beesten, want de harten van de offeraars waren ver van Hem. Is het niet wonderlijk hoe God, in Zijn wijsheid, echte aanbidders vindt onder de verachte vreemdelingen, die zichzelf aanbieden als levende offers die Hem een genoegen doen?
In geest neemt Paulusí bediening onder de naties de plaats in van het goddelijk ritueel in Jeruzalem. Hij heeft een ambt als een priester. Hoewel niet geheiligd door het altaar in Jeruzalem, werden zij geheiligd door de heilige Geest.
zo heb ik dan roem in hristus Jezus in die dingen, die God aangaan. 18
Want ik zou niet durven iets zeggen,
hetwelk Christus door mij niet gewrocht heeft,
tot gehoorzaamheid der heidenen, met woorden en werken; 19
door kracht van tekenen en wonderheden, en
door de kracht van den Geest Gods,
zodat ik, van Jeruzalem af, en rondom, tot Illyrikum toe,
Willem Albert Bachiene: Illyrikum of Illyrie:
Deze landstraak was de eindpaal der reizen door Paulus gedaan
Handelingen 19:1 En het geschiedde, terwijl Apollos te Korinthe was,
dat Paulus, de bovenste delen des lands doorreisd hebbende, te Efeze kwam
het Evangelie van de Christus vervuld heb. 20 en
alzo zeer begerig geweest ben om het Evangelie te verkondigen,
niet waar Christus genoemd was,
opdat ik niet op eens anders fondament zou bouwen; 21

maar gelijk geschreven is: 
Denwelken van Hem niet was geboodschapt,
die zullen het zien; en
dewelke het niet gehoord hebben,  [Jes. 52:15]
die zullen het verstaan. 22  (ę-Ľ 1:13)
waarom ik ook menigmaal verhinderd geweest ben tot u te komen.

15:23 Maar nu geen plaats meer hebbende in deze gewesten, en
van over vele jaren groot verlangen hebbende, om tot u te komen, 24
zo zal ik, wanneer ik naar Spanje reis,
tot u komen;
want ik hoop in het doorreizen u te zien, en van u derwaarts geleid te worden,
als ik eerst van ulieder tegenwoordigheid eensdeels verzadigd zal zijn.

15:25 Maar nu reis ik naar Jeruzalem, dienende de heiligen. 26
want het heeft dien van MacedoniŽ en Achajebetekent ..
goed gedacht een gemene handreiking te doen
aan de armen onder de heiligen, die te Jeruzalem zijn. 27
want het heeft hun zo goed gedacht; ook zijn zij hun schuldenaars; 

want indien de heidenen hunner geestelijke [goederen] deelachtig zijn geworden,
zo zijn zij ook schuldig hen van lichamelijke [goederen] te dienen. 28  

Als ik dan dit volbracht, en hun deze vrucht verzegeld zal hebben,
zo zal ik door ulieder stad naar Spanje afkomen.

15:29 En ik weet, dat ik, tot u komende,
met vollen zegen des Evangelies van Christus komen zal. 30
en ik bid u, broeders, door onzen Heere Jezus Christus, en door de liefde des Geestes,
dat gij met mij strijdt in de gebeden tot God voor mij; 31
opopdat ik mag bevrijd worden van de ongehoorzamen in Judea, en
dat deze mijn dienst, dien ik aan Jeruzalem doe, aangenaam zij den heiligen; 32
opdat ik met blijdschap, door den wil van God,
tot u mag komen, en met u verkwikt worden. 33 En
de God nu des vredes [zij] met u allen.

Amen.

Romeinen 16
16:1 En ik beveel aan u Febebetekent ..onze zuster,
die een dienares is der Gemeente, die te KenchreŽn is; 2
Febe uit KenchreŽn of Kenchrea, havenstad van Korinthe op de Peleponesos
opdat gij haar ontvangt in den Heere,
gelijk het den heiligen betaamt, en haar bijstaat,
in wat zaak zij u zou mogen van doen hebben;
want zij is een voorstandster geweest van velen,
ook van mijzelven. 3

Groet Priscillabetekent .. en Aquilabetekent ..
mijn medewerkers in Christus Jezus; 4
die voor mijn leven hun hals gesteld hebben;
denwelken niet alleen ik danke,
maar ook al de gemeenten der heidenen.5
groet ook de gemeente in hun huis.

Groet Epenetusbetekent ..mijn beminde,
die de eersteling is van Achajebetekent .. in Christus . 6

Groet Mariabetekent .. die veel voor ons gearbeid heeft u moeite voor u gegeven heeft.7

Groet Andronikusbetekent .. en Juniasbetekent ..boeien mijn magen, en mijn medegevangenen,
welke vermaard zijn onder de apostelen,
die ook voor mij in Christus gekomen [geweest] zijn. 8

Groet Ampliasbetekent .. mijn beminde in den Heere. 9

Groet Urbanusbetekent .. onzen medearbeider in Christus, en
Stachysbetekent .. mijn beminde. 10

Groet Apellesbetekent .. die beproefd is in Christus.

Groet hen, die van [het huisgezin van] Aristobulusbetekent .. zijn. 11

Groet Herodionbetekent .. die van mijn maagschap is.

Groet hen, die [van het huisgezin] van Narcissusbetekent .. zijn, [degenen namelijk,]
die in den Heere zijn. 12

Groet Tryfenabetekent .. en Tryfosabetekent .. [vrouwen] die in den Heere arbeiden.

Groet Persisbetekent .. de beminde [zuster], die veel gearbeid heeft in den Heere. 13

Groet Rufusbetekent .. den uitverkorene in den Heere, en zijn moeder en de mijne. 14

Groet Asynkritusbetekent .. Flegonbetekent .. Hermasbetekent .. Patrobasbetekent .. Hermesbetekent ..
en de broeders, die met hen zijn. 15 

Groet Filologusbetekent .. en Juliabetekent .. Nereusbetekent .. en zijn zuster,
en Olympasbetekent .. en al de heiligen, die met henlieden zijn. 16

Groet elkander met een heiligen kus.

De Gemeenten van de Christus groeten ulieden.

16:17 En ik bid u, broeders, neemt acht op degenen,
die tweedracht en ergernissen aanrichten tegen de leer, die gij van ons geleerd hebt; en
wijkt af van dezelve. 18
want dezulken dienen onzen Heere [Jezus] Christus niet, maar hun buik; en [Filip 3:19]
verleiden door schoonspreken en prijzen de harten der eenvoudigen. 19

Want uw gehoorzaamheid is tot [kennis van] allen gekomen. goed en kwaad
Ik verblijde mij dan uwenthalve; en ik wil,
dat gij wijs zijt tot in het goede, doch onnozel in het kwade. 20 En verwachting van Heer Jezus
de God nu des vredes zal den satan haast onder uw voeten verpletteren.
De genade van onzen Heere Jezusbetekent .. Christus zij met ulieden.

Amen.

16:21 U groeten, TimotheŁsbetekent .. mijn medearbeider,
en Luciusbetekent .. en Jasonbetekent .. en Socipaterbetekent .. mijn bloedverwanten. 22

ik, Tertiusbetekent .. die den brief geschreven heb, groet u in den Heere. 23 

U groet Gajus de huiswaard van mij en van de gehele Gemeente

U groet Erastusbetekent .. de rentmeester der stad, en de broeder Quartusbetekent ..

[24  De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.]

inhoud16:25 Hem nu, Die machtig is u te bevestigen,
naar mijn Evangelie  
en de prediking van Christus Jezus,
naar de openbaring der verborgenheid,
die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest; 26 
maar nu geopenbaard is, [en]
door de profetische Schriften, naar het bevel des eeuwigen Gods,
tot in gehoorzaamheid des geloofs, onder tot in al de heidenen bekend is gemaakt; 27

Den zelven alleen wijzen God zij door Christus Jezus de heerlijkheid tot in [der] eeuwigheid.

Amen.