Door [middel van] Heer Jezus

De Heilige Geest spreekt 6x over het Middelaarschap van Christus
gebruikt dan het Griekse woord 'dia',
dat meestal met door in de vertalingen wordt weergegeven,
doch de betekenis heeft van 'door middel van' als het met de 2e naamval gebruikt wordt

In de volgende verzen is door [middel van] de vertaling van  dia, G1229, 573x

Joh 1:3 Alle dingen zijn door [middel van] Hetzelve (het Woord) gemaakt 
   
Joh 1:10 De wereld is door [middel van] Hem gemaakt
 
Joh 1:17
Rom 5:21
De genade en de waarheid is door [middel van] Jezus Christus geworden
Joh 3:17 Opdat dé wereld door [middel van] Hem zou behouden worden
   
1 Joh 4:9 Opdat wij zouden leven door [middel van] Hem”
   
1 Kor 8:6 door [middel van] Welken (Jezus Christus) alle dingen zijn
   
Kol 1:16 Want door [middel van] Hem zijn alle dingen geschapen
   
Heb 1:2 door [middel van] Welken Hij ook de wereld eeuwen gemaakt heeft (ook in Heb 11:3)
   
Rom 2:16 Wanneer God de verborgen dingen der mensen zal oordelen
door [middel van] Jezus Christus
Tit 3:6 Den welken (Heilige Geest) Hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten
door [middel van] Jezus Christus
   
Rom 5:9
1 Thes 5:9
Hebr 2:3
Zullen wij door [middel van] Hem behouden worden van de toorn
2 Kor 5:18
Rom 5:10,
Kol 1:20
God, Die ons met Zichzelven verzoend heeft door [middel van] Jezus Christus
Rom 1:5
Gal 1:1
door [middel van] Welken wij hebben ontvangen het apostelschap
Ef 1:5 Verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen (tot zoonschap),
door [middel van] Jezus Christus
   
1 Kor 15:21 Zo is ook de opstanding der doden door [middel van] een Mens
 
Hand 2:22 Krachten, en wonderen, en tekenen, die God door [middel van] Hem gedaan heeft
   
Hebr 13:21 Werkende in u hetgeen voor Hem welbehagelijk is, door [middel van] Jezus Christus
   
Fili 1:11 Vruchten der gerechtigheid, die door [middel van] Jezus Christus zijn
   
1 Kor 15:57 Die ons de overwinning geeft door [middel van] onzen Heere Jezus Chris-tus
   
Hand 3:16
1 Pet 1:21
En het geloof, dat door [middel van] Hem is
   
Ef 2:18
Joh 14:6
Rom 5:2
Hebr 7:25
Want door [middel van] Hem hebben wij beiden den toegang
door [middel van] (in) éénen geest tot den Vader
2 Kor 3:4 En zodanig een vertrouwen hebben wij door [middel van] Christus bij God
   
Rom 1:8
Rom 7:25
Kol 3:17
Eerstelijk dank ik mijnen God door [middel van] Jezus Christus
Heb 13:15
1 Pet 2:5
Laat ons door [middel van] Hem altijd Gode opofferen
Rom 16:27
1 Petr 4:11
God zij door [middel van] Jezus Christus de heerlijkheid in der eeuwigheid
Rom 5:1
Hand 10:36
Wij hebben vrede bij God, door [middel van] onzen Heere Jezus Christus
Rom 5:11

Wij roemen ook in God, door [middel van] onze Heere Jezus Christus

dergelijk gebruik van door in vele Schriftplaatsen, is belangrijk om te onderscheiden.
Mat 2:5 Want alzo is geschreven door [middel van] den profeet
hier zie je hoe de Goddelijke ingeving der Schrift telkens bevestigd wordt,
het was eigenlijk de profeet niet, die schreef, hij was slechts een middel
Telkens komt door op een dergelijke wijze gebruikt, terug
   
Rom 5:2 Want door [middel van] Hem hebben wij beiden den toegang
door [middel van] (in) éénen geest tot den Vader
   
Ef 2:8
Want uit genade zijt gij alig geworden door [middel van] het geloof
   
Filipp 3:9 en in Hem gevonden worde, niet hebbende mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is,
maar die door [middel van] het geloof van Christus is, [namelijk]
de rechtvaardigheid, die uit God is door  [middel van]  het geloof
   
Ef 3:10 Opdat nu, door [middel] de [r] Gemeente, bekend gemaakt worde aan de overheden en de machten in den hemel de veelvuldige  wijsheid Gods