Legenda
Door [middel van] Heer Jezusbetekent ..

De Heilige Geest spreekt 6x over het Middelaarschap van Christus
gebruikt dan het Griekse woord 'dia',
dat meestal met door in de vertalingen wordt weergegeven,
doch de betekenis heeft van 'door middel van' als het met de 2e naamval gebruikt wordt

In de volgende verzen is door [middel van] de vertaling van  dia, G1229, 573x

Joh 1:3 Alle dingen zijn door [middel van] Hetzelve (het Woord) gemaakt 
Joh 1:10 De wereld is door [middel van] Hem gemaakt
tab  
Joh 1:17
De genade en de waarheid is door [middel van] Jezus Christus geworden (Rom 5:21)
Joh 3:
Joh 14:6
Opdat d wereld door [middel van] Hem zou behouden worden
Niemand komt tot den Vader, dan door [middel van] Mij.
Hand 2:22 Krachten, en wonderen, en tekenen, die God door [middel van] Hem gedaan heeft
Hand 3:16 En het geloof, dat door [middel van] Hem is  (1 Pet 1:21)
   
1Kor 8:6 door [middel van] Welken (Jezus Christus) alle dingen zijn
1Kor 15:21 Zo is ook de opstanding der doden door [middel van] een Mens
1Kor 15:57 Die ons de overwinning geeft door [middel van] onzen Heere Jezus Christus
2Kor 5:18 God, Die ons met Zichzelven verzoend heeft door [middel van] Jezus Christus
2 Kor 3:4 En zodanig een vertrouwen hebben wij door [middel van] Christus bij God
Heb 1:2 door [middel van] Welken Hij ook de wereld eeuwen gemaakt heeft  (Heb 11:3)
Hebr 13:21 Werkende in u hetgeen voor Hem welbehagelijk is, door [middel van] Jezus Christus
Rom 1:8 Eerstelijk dank ik mijnen God door [middel van] Jezus Christus  (Rom 7:25, Kol 3:17)
Rom 2:16 Wanneer God de verborgen dingen der mensen zal oordelen
door [middel van] Jezus Christus
Rom 5:1 Wij hebben vrede bij God, door [middel van] onzen Heere Jezus Christus (Hand 10:36)
Rom 5:9
Zullen wij door [middel van] Hem behouden worden van de toorn (1 Thes 5:9, Hebr 2:3)
Rom 1:5
door [middel van] Welken wij hebben ontvangen het apostelschap (Gal 1:1)
Rom 5:11 Wij roemen ook in God, door [middel van] onze Heere Jezus Christus
Rom 16:27 God zij door [middel van] Jezus Christus de heerlijkheid in der eeuwigheid  (1Petr 4:11)
   
Ef 1:5 Verordineerd heeft tot aanneming tot zoonschap, door [middel van] Jezus Christus
Ef 2:18 Want door [middel van] Hem hebben wij beiden den toegang  (Joh 14:6, Rom 5:2, Hebr 7:25)
Kol 1:16 Want door [middel van] Hem zijn alle dingen geschapen
Fili 1:11 Vruchten der gerechtigheid, die door [middel van] Jezus Christus zijn
Heb 13:15
Laat ons door [middel van] Hem altijd Gode opofferen (1Pet 2:5)
Tit 3:6 Den welken (Heilige Geest) Hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten
door [middel van] Jezus Christus
1Joh 4:9 Opdat wij zouden leven door [middel van] Hem
Judas 25 aan alleen God, onzen Zaligmaker, door [middel van] Jezus Christus, onzen Heer,
zij heerlijkheid en mMajesteit, kracht en macht,
vr alle eeuw n nu n tot in alle eeuwigheid[Rom 6:17]
Den beide nu en in alle eeuwigheid.
dergelijk gebruik van door in vele Schriftplaatsen, is belangrijk om te onderscheiden.
Mat 2:5 Want alzo is geschreven door [middel van] den profeet
hier zie je hoe de Goddelijke ingeving der Schrift telkens bevestigd wordt, het was eigenlijk de profeet niet, die schreef,
hij was slechts een middel. Telkens komt door op een dergelijke wijze gebruikt, terug
Rom 5:2 Want door [middel van] Hem hebben wij beiden den toegang
door [middel van] (in) nen geest tot den Vader
Rom 10:17 Zo is dan [het] geloof uit het gehoor, en   Griekse letters
het gehoor door het Woord van Christus Gods  , 18
Ef 2:8
Want uit genade zijt gij alig geworden door [middel van] het geloof
Filipp 3:9 en in Hem gevonden worde, niet hebbende mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is,
maar die door [middel van] het geloof van Christus is, [namelijk]
de rechtvaardigheid, die uit God is door [middel van] het geloof
Ef 3:10 Opdat nu, door [middel vanl] de Gemeente, bekend gemaakt worde aan de overheden en de machten in den hemel de veelvuldige  wijsheid Gods