21 brieven Legenda
In het Woord is de Heere zelf (aan) het Woord.

Tijdlijn gelieerd aan de Bijbel
 
God is ...
Heer Jezus is ...
Gods Geest is ...
het Woord is ...
de mens is ...
pentagram, teken van satan.   satan is ...
Hier wordt getracht om het Evangelie chronologisch weer te geven.
Mattheüs, Markus en Lukas worden de synoptische genoemd.
 
in de horizontale lijnen komen de issues gelijktijdig voor,
kleuren en lettertypes zijn dezelfde issues in een andere volgorde.

vette woorden geven een flip-over

betekent .. = betekent: ...,  zoon van = zoon van ... ,   = verwijst naar ...

alig = gelukkig, alig = behouden

Vanaf Mt.16:21, Mk.8:31 en Luk.9:21 is het richting Jeruzalem


Koningschap van Christusbetekent ..  Dienstknecht Christus (de) Mens Christus Christus is God - 'IK BEN'
over: Koninkrijk der hemelen en  het Evangelie Koninkrijk Gods Inleiding  
  Aanhef (1:1) in de te𝕄pel
Inleiding  
  6 maanden 
   
Johannes verkondigd (1:5) Gabriëlbetekent .. bij het reukaltaar
om te bekeren (1:17)  
Jezusbetekent .. geannonceerd Inleiding
Zoon van Abrahambetekent ..
Zoon van Davidbetekent ..

3 x 14 geslachten 
aan de begenadigde te Nazarethbetekent .. berg chriti
 
de Eerst- Eniggeboren

Hij die zegt:"Voorwaar" (Amen)

waarom (niet) gekomen?
Zijn Vaders wil te doen
Die Mij gezonden heeft 36x
trouwerij J&M
Maria bezoekt Elizabetbetekent ..
Lofzang van Mariabetekent .. (1:46)
 Geboorte van de doper (1:57)
 ↓ meer dan 140 KM ↑ 
Efrathabetekent .. Bethlehembetekent .. - Judeabetekent ..
Genesis: Jezus Christus (1) Lofzang van Zacharíasbetekent .. (1:67-80)
Gebod Augustuswereld (2:1)
naar en in Bethlehembetekent ..
geboren  (1:18-25) volheid der tijds Jezus in kribbe in doeken (2:7)
I/Emmanuël    De herders en de engelen (2:8)
8 dagen oud → Besnijdenis van Jezus (2:21)  
na 40 dagen in Jeruzalembetekent .. offer gaven (duifjesduifjes)  
De Wijzen uit het Oosten (2:1) Simeonbetekent .. en Annabetekent .. (2:25) in den beginne
het vlees geworden Woord (1:1)
3 geschenken in het huis
Jozefbetekent .. vlucht naar Egypte (2:13)
kindermoord (2:16)
dood van Herodes de Grote
terugkeer uit Egypte (2:19)
Jozef woonde te Nazarethbetekent .. (2:23)
← met mirre
 
binnen 2 jaar
← 4 v.C.
↨ 33 jaar
jesaja 29 n.C. →
Simeon's lofzang
 
 
  op gaan naar het Pascha
  Jezus 12 jaar (2:41-52) 
Prediking Johannes (3:1)
Het Licht der wereld (1:3)
tot de Zijnen
kinderen  Gods (1:12)     
genade  voor  genade (1:16)
de Wet vs Christus (1:17)
Johannes doopte (3:1) alle Joden ter bekering (1:1) Johannesbetekent .. en Heródes (3:19) van God gezonden doper (1:6)
Jezus 1e doop (3:13-17) Doop van Jezus (1:9) Jezus gedoopt (3:21 te Beth-ábarabetekent .. Zie het Lam Gods!
Deze is  Mijn Zoon,  Mijn Geliefde / welbehagen heb omtrent Zijn 30e jaar Die met den Heiligen Geest doopt
De verzoeker bij Jezus! (4:1)
↑in de heilige stad
40 dagen in de woestijn  naties der wereld aangeboden (4:1)
↑in Jeruzalem
berg
over de Jordaanbetekent ..
pentagram, teken van satan.     ontmoeting 1e discipelen  (1:35)
      naar Galiléa (1:43-51)
  Zoon van God Filippus + Natanaëlbetekent .. Bethsaidabetekent ..
  Adam ↔ Jezus 1De bruiloft te Kanabetekent .. (2:1-12)
  (Lukas 3:23-38) Zijn ure was nog niet gekomen
  Geslachtsregister af naar Kapérnaümbetekent ..
       ↓ meer dan 150 KM ↑ 
    1e  te۩۩pelreiniging (2:13-25)
    in drie dagen 
  het Pascha 
      wederom geboren moet!→ Gesprek met Nicodémusbetekent ..(3:1/10)
weder, uit Geest geboren
    Farizeeërbetekent .. geloof in Hem = eeuwige leven
 door Hem ehouden Jezus + Johannes  dopende (3:22)
      te Enonbetekent .. bij Salimbetekent ..
    Johannes nóg niet gevangen
      bruidegom en Zijn vriend
verzegeld (3:27-36)
     Heer Jezus moest! → door Samaria, naar Galilea
      Jezus vermoeid te Sichar
 de ure is nu De Samaritaanse vrouw (4:5)
bergGerizim
Johannes overgeleverd (4:12)   de doper overgeleverd (1:14) Johannes in gevang 'IK BEN' Die met u spreek (4:26)
licht Jezus in Galiléabetekent ..(4:13)
in Zebulonbetekent ..en Naftalibetekent ..
woonde te Kapérnaümbetekent .. (Jes 8:23) ← begin prediking en leerde Hij Jezus' spijs (eten) (4:31)
(Jes. 9:1) Koninkrijk Gods is nabij! De oogst en de werklieden (4:34)
vissers van mensen (4:18) 1e volgelingen (1:15) terstond en geloof het Evangelie 2 zoon van koninklijke [hoveling]
Hij genezing ze allen (4:23-25) vlg MIJ! (1:17) genezen van koorts (4:46-54)
te Kanabetekent .. in Galilea
1e Bergrede: alig... (5:1)
het zout  der aarde (5:13)
het licht der wereld (5:16)
vervulling der wet en profeten
Verzoening (5:21-26)
Echtbreuk (5:27)
ergert u uw hand? sla hem af!
Ja is ja, neen is neen (5:37)
Vergeld geen kwaad met kwaad
haat en liefde (5:43-48)
Aalmoezen (6:1)  
Bidden, onze Vader (6:5)
 (Lk.11)  
 
 
boeken Tenach
Amen
 
 uw Vader weet het, 
 eer gij Hem bidt
tand zie ook: anti
← in het verborgene 

← Zijt niet bezorgd 
Jezus te Názarethbetekent .. eerst geprezen
 
Heer Jezusbetekent .. uit Jesaja 61 (4:16)

wilden Hem van de steilte werpen
volgden Hem
en Hij genas ze allen
want God was met Hem
Bijbelboeken


midden
 
het Vasten (6:16)      
Welke  schat vergaderen (6:19)      
lamp vh lichaam, het oog (6:22) parabels 
Bezorgdheid (6:26-34) mammon      
glkn: de balk en de splinter (7:1) oordeel     begin  
de nauwe weg (7:13) (Luk13:22) Bid tot de Vader     
glkn: de boom zijn vrvruchtucht (7:16) pijl leerde als macht hebbende     
glkn: Het huis op Petra, is Rots (7:24-29) ← een iegelijk die hoort en doet     
Reiniging melaatse (8:1) Lepra      
↓ een geraakte 
De knecht v/d hoofdman
 
te Kapérnaümbetekent .. (8:5-13) ontzet over Zijn leer daalde af naar Kapérnaüm  
onze krankheden Onreine geest in synagoge (1:23) onreine duivel (4:33)  
De koortsige  schoonmoeder   van Simonbetekent .. genezen (1:29) In het huis van Petrusbetekent .. (4:38)  
   predikende  te Galiléabetekent .. (4:42-44)  
genezing wierp onreine geesten uit Jezus zat op het meer ← te Gennesaretbetekent ..
en genas bezetenen 1e wonderbare  vis vangst (5:1) meer, zee van ...
   vlg MIJ! (8:19)   verlieten alles om
mensen te vangen
  stilt de zee 1e (8:23)
wierp vele duivelen uit,
liet duivelen niet toe te spreken,
omdat zij Hem kenden.
 
2 Gergeseense
bezetenen (8:28-34)
   
   
zwijnen
 
voer over tot in Zijn stad (9:1) 1 melaatse gereinigd (1:40-45) Reiniging melaatse (5:12) Lepra
Wat is lichter te zeggen? (9:4)   of .. STA OP! en wandel ! (2:1)      een geraakte via het dak (5:17) ← wat overdenkt gij?
Matthéüsbetekent .. geroepen: volg MIJ (9:9) Roeping Levi de tollenaar (2:14) Opweg, roeping Levibetekent .. (5:27) ← die ziek zijn
Het vasten (9:14) Het vasten (2:18)  Het vasten (5:33)  
ongevold laken   aangezet op een oud kleed een nieuwe lap op een oud kleed
glkn: nieuwe wijn (9:16-17) glkn: nieuw kleed en wijnzak glkn: nieuwe zakken (5:37-39) uitroepteken, dus opgelet!  
dochter van overste opgewekt
12 jaar vloeiende ehouden
Lev 15    
2 blinden genezen (9:27)      
stomme bezetene genezen, genezing    
de grote oogst (9:30-31)
zag geen (9:36-38)    
de 12 gezonden (10:1) Israël
Geneest kranken; reinigt melaatsen; wekt doden op; werpt duivelen uit. 
Gij hebt het om niet ontvangen, geeft het om niet.
 
voorzichtig gelijk de slangen
zijt niet bezorgd (10:17) musjes
Jezus brengt 't zwaard en
 tweedracht (10:34-42)
vrogeng Johannes in gevang
 
Vrees Hem! (Luk.12)
   
Jezus over 'de doper' (11)      
glkn: kinderen op de markt (11:16) ← over dit geslacht    
    ~ Pinksteren te Bethesdabetekent .. (5:1)
3 genezing van kranke (38)
    STA OP! weer op een sabbatdag
   
3 onboetvaardige steden
Juk van Christus (11:25-30)
←alle dingen zijn Mij overgegeven
op hét feest der Joden
Jezus en de sabbat (12:1-8) door 't gezaaide aren Jezus en de sabbat (6:1)   
  David en toonbroden (2:24-28)   de Zoon en de Vader (5:16)
man met dorre hand (12:9) op sabbat geoorloofd? (3:5) hersteld op een andere sabbat (6:6)
zochten Hem 7x te doden, niet alleen den sabbat brak, maar ook zeide, dat God Zijn eigen Vader was, Zichzelven Gode evengelijk makende
profetie vervuld   (12:17) genezing   geen oordeel voor gelovigen
Ziet, Mijn Knecht,
Welken Ik verkoren heb
12 apostelen gekozen (3:7-19) op de berg de uitverkiezing der 12 opstanding voor allen (5:28)
(die) van Mij getuigt (5:31)
Jezus  Beëlzebulbetekent .. (12:22) Godslasterende schriftgeleerden Onderzoekt de Schriften (5:39-47)
Alle zonde te vergeven   lastering Heilige Geest nooit! Hij genezing ze allen (6:19) Zoek God!de Tenach
(is zo nabij!)
wie met Mij niet vergadert,
die verstrooit.
bomen en vrvruchtuchten (12:33)
uit goede/boze schat
Het teken van Jonabetekent ..(12:38) boos geslacht
Terugkeer onreine geest
   
 
 
 
←adderengebroedsels
pentagram, teken van satan.
(Luk.11:24)
Rede op vlakke plaats
alig zijt gij, armen (6:20)
    wee u, gij
Hebt uw vijanden lief  (6:27,35)
glkn: een blinde leiden (6:39)
glkn: de balk en de splinter (6:42)
Bomen en haar vrvruchtuchten (6:43)
goede/kwade schat des harten (6:46)
glkn: wijze/dwaze bouw (6:48-49)
Petra, is Rots
 
verblijdt u  
 
← oordeelt niet
   
 
 goed en kwaad
     
   (Mt.8:8) → dienstknecht v/d hoofdman
te Kapérnaüm (7:1)
Krank zijnde
    ééngeboren zoon te Naïn
opgewekt (7:11)  STA OP!
 
  vrogeng Johannes en (7:15)
en over de doper (7:24)
reinigt melaatsen;
kreupelen wandelen
werpt duivelen uit. 
bij Simon de Farizeërbetekent .. in huis
Jezus's voeten gezalfd / zondares
tegen de wetgeleerden &
Farizeeënbetekent ..
2e x dat de o.a. de Joden de Heer zochten te doden glkn: 2 hadden schuld, 500/50
kwijtgescholden
 
De familie van Jezus (12:46) Mijn broer en zuster?(3:31-35) vrouwen die Jezus volgden (8:1) Mariabetekent .. Johannabetekent .. en Susannabetekent ..
Jezus zat op de zee  stond op den oever (4:1)    
glkn: 100, 60, 30 voud (13:2) glkn: van Eén zaaier (4:4) glkn: dit zaad is het Woord (8:4)
Waarom Hij in glkn: sprak (13:10) Waarom Hij in glkn: sprak (4:10)  
Uitleg: van het  goede zaad (13:18) goed en kwaad Uitleg: van het zaad (8:11)
  glkn: van de kaars (4:21) glkn: onder bed (8:16)
glkn: 't ingezaaide onkruid (13:24) glkn: van zaad in de aarde (4:26)
glkn: mosterdzaad en het zuurdeeg glkn: mosterdzaad(4:30)  
vanaf de grondlegging der wereld   die de wil van God doet! (8:19)  
in huis de verklaringen
Uitleg:van het onkruid (13:36)
glkn: schat in akker (13:44)
glkn: parel van grote waarde
glkn: vissen net met goede en kwade
glkn: schriftgeleerde's schat (13:52)


   
 
 
de zee van ... Galilea, welke is Tiberias
 (Mt.8:23) → Jezus sliep, (4:35-41)  stilt storm op het meer (8:22)
(Mt 8:34) baden dat Hij wegging → Legio duivels in zwijnen (5:1) in afgrond te Gadara (Garderenen)
← Wie De Zone Gods / Davids  
wél her- er
kenden
  die met onreine geesten  was bezeten
    overgevaren (5:21) weer naar huis 
(Mt 9:18) → d.v. Jaïrusbetekent .. Talitha opgewekt STA OP!, 12 jaar vloeiende vrouw (gesel) Lev 15
Jezus in Zijn Vaderland (13:54-58)
Jezus te Názareth veracht (6:1)    
was al eerder gebeurd   ↓ 12 apostelen, 2+2 (6:7) afstoffen (9:1)
Joh. de doper onthoofd (14:1) op verjaardag (6:21) die zei: Wie is die Jezus? (9:9) Pascha was nabij
tot hier de wet De 12 wedergekeerd (6:30) te Bethsaidabetekent .. de 12 terug (9:10) Jezus over zee van ... Tibérias  (6:1)
4  1e   spijziging (14:19) op woeste plaats op gras (6:31ogen der ± 5000 (9:13) met 5 broden, en 2 vissen op berg (6:3)
op de berg alleen (14:23) te Bethsaidabetekent .. om te bidden (6:46) pijl zag geen Jezus alleen op de berg (6:15)
 4e wake, stadiën (14:31) IK   BEN' stilde de zee (6:51 (Ps.)   5Jezus wandel op de zee (6:16)
vele  (14:34-36) Bethsaida te Gennesaret (6:53-56) Jezus te Kapérnaüm
glkn: Reinheid handen  (15:1)  toilet  twist met Farizeeënbetekent .. (7:1) ← Jezus' strijd tegen traditie!
maar wat mond uitgaat      uit uw lippen (7:15) pijl  korban   Misjna Werkt om spijs die blijft! (6:25)
blinde leidslieden leiden  (15:14) zeker gedood  
Kananese vrouw (15:21)
bezeten dochter
brokjes voor de hondekens ↑     uit 
Syro-Fenicische Griekse (7:24)
   met onreine geesten 
Tyrus en Sidon ↑ door Dekapolis
  Effatha! 1 dove (7:31-37)      
bij zee Galilea (15:29-39)        
 2e   spijziging: 7 broden  en 7 vissen  der 4000 (8:1-9)  brood en vis   het werk Gods (6:29)
naar Magdalabetekent ..  Laatste dagen / tijden
 opwekke ten jongsten dage 
verhrde harten
Hem verzoekende
   
Jezus weigert een teken (16:1) boos geslacht  naar Dalmanuthabetekent ..   dummyuit den hemel
Waarschuwing zuurdesem (16:5) Waarschuwing zuurdesem  Jezus: "Geloof (in) Mij"→ 'Ik Ben' het Brood des levens (6:48)
 naar Bethsaida   Mijn vlees hetwelk Ik geven  
Jezus te Kapérnaüm
  blinde genezen betekent ..(8:22)   Jezus door veel discipelen verlaten
belijdenis van Simonbetekent .. (16:13) te Cesarea Filippi (8:27) Petrusbetekent .. Christus Gods (9:18) Gij zijt 'de Christus' (6:66-71)
Petra, is Rots         Jezus gebood hun scherpelijk  niets te zeggen Na dezen in Galileabetekent ..
   
Ongeloof broeders van Jezus (7:1)
Meningsverschillen Joden (7:10)
in Jeruzalembetekent .. Loofhuttenfeest
Het water des levens (7:37)
het slotfeest
Nikodemus verdedigd (7:45-53)
    7e maand
   
     's nachts op de Olijfberg overspelige vrouw (8:1)
schreef 2x in de aarde
zonder zonde
      'IK BEN' het der wereld (8:12)
    Zijn ure nóg niet →
 
  indien Ik ook oordeel,  
  Mijn oordeel is waarachtig 
     bewaar/blijf in Mijn Woord gij zult in uw zonden sterven
    Abrahams kinderen (8:30)
    middenvrijgemaakt van... uit den vader den duivel (8:44-59)
   
 
uitroepteken
 
 
eer Abraham 'BEN IK'
    6 Blindgeborene te Siloam (9:1)
    'Ik Ben' Die met u spreekt (9:37-41)
    glkn: door- niet door de Deur (10:1)
 in/uit gaan 'Ik Ben' de Deur (10:7)
    'Ik Ben' gekomen om ...    ↓Ps 23
     andere herders 'Ik Ben' de goede (10:11)
        overmits Ik Mijn leven afleg  
     Zijn Vaders gebod → macht om wederom te nemen 
    9e maand feest tempelwijding (10:22)
wilden Hem te stenigen (10:32-42)
  te Beth-ábarabetekent .. over de Jordaanbetekent ..
± 15 stadiën wiki naar Bethaniëbetekent .. (11:1)
Maria,  zonder licht, zo stoot u!
 krankheid  niet tot de dood → 7 wekt Lazarusbetekent .. (11:23)
'Ik Ben' de Opstanding en het Leven
Jezus' gebed, altijd verhoord! (11:42)
farizeeën: hoe Jezus doden
profetie  Kajafas (11:47-57)
Jezus naar de stad Efraïmbetekent ..
      moest naar↓ Jeruzalem  
1e aankondiging (16:21-28) wederom opstaan (8:31-9:1) over het moeten lijden (9:21)
Petrus bestraft:  ga achter Mij satanasbetekent ..    
neem uw kruis op, en vlg MIJ! en wat bate het mens als hij won en zichzelf verliest  
sommigen die hier staan,  zullen den dood niet smaken, totdat  zij het Koninkrijk Gods zullen zien

na 6   dagen na 8 dagen
   Verheerlijkt op hogenberg (17:1blinkende met Mozesbetekent .. en Eliasbetekent .. (9:2)  over Zijn uitgang (9:28)
de Geliefde, hoort Hem! (Jes 42)  over opstanding uit de doden pijltje Mijn Uitverkoren Zoon
Eérst Elias      + Pet, Jak en Joh pijltje niet over opstanding der doden
gebood hun ook hier ↑ niets over te zeggen ↑
2e aankondiging lijden (17:12) veel lijden en veracht (9:12)
  mosterd O, ongelovig geslacht  
Maanzieke knaap genezen (17:14) een stommen geest eruit (9:14) ééngeboorne onreine knaap (9:37) pijlverslagen over de Majesteit Gods
3e aankondiging lijden (17:22) te Galilea leerde Zijn discipelen verstonden dit woord niet  (9:45) ← Legt deze woorden in uw oren
Jezus betaalt belasting vissen (17:24)        in Kapérnaüm ← onderweg naar Jeruzalem
De meeste in het hemelrijk (18:1) Wie is de eerste? (9:34) de minste onderu, die zal groot zijn ← in dorp van Samaritanen 


wees als een kind!  (18:4)
Wie tegen ons niet is,
          die is voor ons (9:40)
Jezus: vlg MIJ! (9:57-62)
aanwijzing van 72 (10:1)  
weinig arbeiders / grote oogst
3 onboetvaardige steden (10:13)
de 72 wedergekeerd (10:17)
 Jezus' dankgebed (10:21)

 
 
bliksems
 
Alle dingen zijn
Mij overgegeven  →
 
de barmhartige Samaritaan (10:29)
uw naaste?  (de WET)
  Maria en Marthabetekent .. 2x(1 ding Ps 27)  
Het gebed des Heeren (11:1)
(Matt.6)
 
 die bidt, zoekt en klopt →
   
  
Wie met Mij niet is,→
die is tegen Mij      
glkn: de onbeschaamde vriend
duivel uit een stomme (11:14)
Jezus  Beëlzebulbetekent ..
Godslasterende Farizeënbetekent .. (11:16)
Terugkeer onreine geest (11:24)
Het teken van Jonabetekent .. (Mt.12:38) boos geslacht
← door den vinger Gods
← wie zijn hof niet bewaakt 
← de koningin van het Zuiden
 
 
  glkn: de kaars t.o.v. oog (11:33)  
  Strafrede farizeeën namen de der kennis weg
      6x Wee u     (11:37-54) bloeddrup van Abelbetekent .. tot Zacharia
    Waarschuwing geveinsdheid (12:1)  
    Waarschuwing tegen mensenvrees  
    Hij die geen musjes vergeet (12:6)  
    lastering Heilige Geest!   Vrees Dien! (Mat.10)
    wacht u van  gierigheid (12:13)  
  glkn: de rijke dwaas (12:16) 
    Opwekking tot onbezorgdheid  
    schat vergaderen  
    glkn: Weest waakzaam! (12:35)  
getrouwe/ontrouwe  rentmeester
    Jezus brengt en verdeeldheid  
    De tekenen des tijds! (12:54-59) met een doop gedoopt 
    Boeteprediking van Jezus (13:1) ← toren van Siloam
glkn: de onvruchtbare vijgeboom
    verlost een vrouw (18j.) op sabbat krank
  glkn: mosterdzaad en zuurdeeg  
    De enge poort (13:22) (Mt.7:13) onderweg naar Jeruzalem
    Waarschuwing voor ← wening en knersing
  ten derden dage  (13:31) moest naar Jeruzalem
Jezus zeide;
OordeelkipJeruzalem (13:42-35)
Genezing waterzuchtige op sabbat
glkn: zitplaats genodigden (14:7)
Vermaning tot ootmoed  (14:11)
glkn: het grote  avondmaal (14:16)
alles, nu gereed
glkn: over bedachtzaamheid (14:25)
wie niet haat vader en moeder,
Het zout der aarde (14:34-35)


← tegen de wetgeleerden &
Farizeeënbetekent ..
 
Rede tegen murmureerders
glkn: 1/99 verloren schaap (15:1)
glkns 1/10 verloren penning (15:8)
glkns 1/2 verloren zoon (15:11-32)
blijdschap in  de hemel
zwijnen
  onrechtvaardige
rentmeester   (16)
mammon
pijl kinderen des Lichts
rentmeester-schap
Het gezag der wet (16:14)
echtscheiding (16:18) (Mt 5:31)
 
boeken Tenach glkn: de 3e rijke in pijn  
verneder als een kind!  (18:4) aan die in Mij geloven (9:42) arme Lázarusbetekent .. (16:19-31)    
Waarschuwing → ergernis (18:6) ergert u uw hand? sla hem af! molensteen bij ergeren (17-1)   mosterd
afgedwaalde (100e) schaap (18:12) Griekse letters Heer en knecht (17:7)  
waar hun worm niet sterft 
Het zout der aarde (9:49-50)
 STA OP!
10 melaatsen genezen (17:11)
Over de komst; Koninkrijk Gods
 4e aankondiging lijden (17:25)
← onderweg naar Jeruzalembetekent ..
← door Samaria en Galilea
Als een broeder zondigt  (18:15)
vergeef   70 7's    (18:16)
ons midden I/Emmanuël Vergeef zo gevraagd: 7x /dag  
 
glkn: onbarmhartige knecht
vergaf zelf niet (18:23-35)
 
uit Galilea, over de 
 
  Jordaanbetekent .. in Judea uit Perea
glkn: als toen met Noachbetekent .. en Lotbetekent ..
glkns2 op 1 bed /de molen
glkns2 op de akker (17:30-37)
glkn: onrechtvaardige rechter (18:1)
glkn: farizeeër en tollenaar (18:9)
← Volhardt in gebed!
pijl nog het geloof te vinden?
vrouw te verlaten? (19:1)    Hem verzoekende  (10:1)   10  
Essenen  wiki   ↑ scheidbrief In huis de verklaring  
Jezus zegent kinderen (19:13) gelijk een kindeke (10:13) Jezus zegent de kindekens  
rijke jongeling schat (19:16) camel op de knieën | beminde (10:17) overste, 1 ding nodig ← die goed hebben
  Belofte aan die 11: 12 tronen  100-voud weder (10:28) Petrus: wij hebben alles verlaten
Wie kan dan alig worden?          Bij de mensen is het onmogelijk, maar mogelijk bij God
glkn: 5x  arbeiders / wijngaard (20) on-mogelijk
5e aankondiging lijden (20:17) op-gaande naar Jeruzalem (10:32) verstonden geen van deze dingen ← naar Jeruzalem
vrouw van Zebedéüsbetekent .. (20:20-28) De 2 zoon van Zebedéüs (10:35)    
Jericho uit 2 blinden (20:29-34) 1 blinde zoon van Timeüsbetekent .. Bartimeüsbetekent .. arme blinde nabij Jerichobetekent ..(18:35-43)
bij ingaan van de stad  (10:46-52) Jezus en Zachéüsbetekent .. (19:1)    
      glkn: 10 ponden (19:11)
Voet-zalving  
van Jezus te Bethanië (12:1)
haat van Jericho's burgers (19:14)


op een ezel een veulen (11:1-7) nabij Beth-fagebetekent .. bij de Olijfberg den Heere tegemoet (OT)
  Hosanna   (21:1) Zone Davids! vanaf de Olijfberg (11:8-11) Intocht Jeruzalembetekent .. (19:41) palmtakken (12:12)   
De vijgeboom verdorde terstond de andere dag bij Bethaniëbetekent .. Och, of gij ook bekendet mosterd
2e reiniging te۩۩pel (21:12) in Jeruzalem (11:15) 2e te۩۩pel reiniging (19:45-48)  
bidden zult 's morgens vroeg verdord (11:20) leerde dagelijks in de te۩۩pel tegen Jezus
Doop van Johannes (21:23) Jezus' bevoegdheid (11:27) doop van Johannes (20:1-8)  
glkn: van de 2 zonen (21:28-32)
glkn: de boze wijngaardeniers
de verworpen steen (21:42-46)
dat zij 'verre'  ↓
glkn: slechte landlieden (12:1)
tot een hoofd des hoeks (12:10)
ouderlingen
glkn: sloegen zelfs de Zoon!
de verworpen Hoeksteen (20:17)
hoeksteen  in Sion  
glkn: Koninklijke  bruiloft (22:1)
alle dingen gereed
      overpriesters
zochten Hem te doden,
Hem, verzoekende
 
en ↑ stak hun stad in brand   God is niet 'een God'   der doden    de Joden
strikvraag Herodianen (22:15) des keizers  recht  (12:13) De cijnspenning (20:19)  
Sadduceën en de opstanding De God der levenden (12:18) 7 broers stierven, 1 vrouw (20:27) kinderen zonen Gods
verzoeking door wetgeleerde    (de WET)    waardig in d↑e eeuw  
Zoon van David (22:41-46) Davids Zoon en Heer (12:35)  Wortel van David (20:41) onder Zijn voeten
  8x Wee u      Farizeeënbetekent ..  (23) hypocriet Waarschuwing  schriftgeleerden  
adderengebroedsels camel
leidslieden
2 penningen (12:41-44)
  van de weduwe  (21:1)
oordeelkipJeruzalem (23:37-39)      
rede op de Olijfberg Uit die sierlijke tempel (13:1) rede over het einde  
voleinding der wereld (24:1) uitroep afbraak tempel voorzegt Het begin der smarten (21:5)
dit Evangelie (24:14) onder  al de volken (13:10) volhardt nog het einde niet
De grootste verdrukking (24:15) gruwel der verwoesting (13:14) wee die in Judea zijn (21:20)
glkn: komst van Christus (24:23)    Pseudo profeten (13:22) vallende sterren op 't aardrijk
vvalselse   christussen (24:24) bliksems glkn: de dagen verkort (13:24) Jeruzalem's einde
Als de dagen van Noachbetekent .. (24:36)
2 op de akker / de molen
bazuin! de zomer nabij + al de bomen
glkn: trouwe knecht (24:45-51) dit geslacht zal   geenszins voorbijgaan.
glkn: 5 wijze maagden (25:1) uit de vier winden    
glkn: 5 talenten   De heer des huizes komt ! De waakzaamheid (21:34)  
Het laatste oordeel (25:31) voor uitverkorenen (13:33-37) over zorgvuldigheden en  
aan de minste (25:40-46) Waakt! waardig geacht worden  
6e aankondiging lijden+dood (26)   Jezus laatste dagen (21:37) Stervend tarwegraag (12:20
De maaltijd en (26:6) Hoofd-zalving te Bethanië (14:1)
een vrouw deed  een goed werk ↑   
in het huis van Simon een melaatse (Lepra)
  een stem uit den hemel (12:28)
's nachts op de Olijfberg(21:38) midden De Joden blijven verhard (12:37)
  'Ik Ben' een Licht (12:46-50)
  de Zijnen lief tot het einde (13:1)
Judas (26:14)    verraden door Judas (14:10) Het verraad van Iskariotbetekent .. (22:1) De duivel in Iskariot
tot zulk één (26:18) naar de kruikdrager Petrus en Johannes
Het laatste Paschabetekent .. (26:19)
in de opperzaal  van de herberg het Pesachbetekent .. (22:7)
6uur   laatste aankondiging lijden (22:15)  
  Het eerste Avondmaal   12 uitverkoren, 1 duivel voetwassing door 'IK BEN' (13:4)
Judas ontmaskerd (26:20) Ontmaskering van Judas 12uur Ontmaskering Juda(s) (22:21) Ontmaskering van Judas (13:21)
1Kor 11:20-28 De ware eer (22:24) laatste rede na de bete
hetNieuwe Verbond Testament (26:26) Na de beker de lofzang (14:22)   Belofte aan die 11: 12 tronen  een nieuw gebod:  (13:34-38)
heb elkander lief !
Petrus gewaarschuwd (26:31) Petrus, 2x     (14:27)      Simonbetekent .. Simon 2x (22:32) Voorspelling Petrus verloochening
    2 zwaarden (22:35) Jezus troost Zijn discipelen (14:1)


bidden zult
'IK BEN' de Weg, Waarheid & Leven
Mij gezien? de Vader gezien!
Belofte: Heilige Geest
eer het geschied is (14:15-31)
een andere Trooster/Voorspraak
'Ik Ben' de ware Wijnstok (15:1)
De haat der wereld (15:18-16:4)
werk van Heilige Geest
Na droefheid, blijdschap (16:16)
Nog veel te zeggen (16:20)
De ure is nu!


  Blijft in Mij→
  


 
    de  onderzoek Gods Woord   Jezus is Overwinnaar (16:30-33)
 eer de wereld die Gij Mij gegeven hebt
eer en heerlijkheid  priesterlijk (17:1-26)
wordt geslagen   over de beek  Kedronbetekent .. (18:1)
 in Gethsémanébetekent .. (26:36) Hoewel Hij de Zoon was!   ± van steen-worp (22:39)   
 3x in slaap, maar bidt 3x bidden, Abba, (14:32) 't gebed ver de  drinkbeker  
Vriend Judas (12 legioenen)   op de Olijfberg Judas kust Jezus (22:47 'IK BEN'  zij vielen ter aarde
  Petrus hieuw een oor af   oor van Malchusbetekent .. (18:10)
 allen vluchtten (26:56) des doods schuldig  aan satan: dit is uw ure pentagram, teken van satan.   
Jezus voor Kajafasbetekent .. (26:57)  Jezus tegen Sanhedrin (14:53)     de Schrift  vervuld   Jezus bij Annas (18:12)
Jezus verloochend (26:69-75) Petrus bij het licht (14:66-72) Petrus 's van verre (22:54) verloochening door Petrus (18:17)
naar Pontiusbetekent .. Pilatusbetekent .. (27:1) in de zaal   / huis des hogepriesters (22:63) Jezus tegen Kajafas (18:20)
zelfmoord  van Judas (27:3) 6uur voor den raad (66-71)  
akker des bloeds (27:8)   vvalselse  getuigen naar de raad van Gods wil.  
voor Pontius Pilatus (27:11) Jezus voor Pilatus (15:1) Jezus tegen Pilatusbetekent .. (23:1) Jezus bij Pilatus (18:28)
op den rechterstoel in het rechthuis   Wat is waarheid?    
    Jezus stil Heródesbetekent .. (23:8)  tot
Bar-abbas, of Jezus? (27:17) Kruis Hem! (15:6-15) Bar-abbasbetekent .. een doodslager (23:13) Jezus of Bar-abbas (18:39-40)
Vrouw / handwas Pilatus (27:24) zonder zonde gegeseld, Zie de Mens! (19:1)
Jezus bespot en weggeleid (27:27) Jezus weggeleid (15:16-20) onze Vorst naar Golgothabetekent ..(23:26) door Pilatus overgegeven (19:8)
Simonbetekent .. van  Cyrenebetekent .. over Via Dolorosa Weent niet over Mij voorbereiding grote sabbath
Golgotha, gal en edik (27:33) het lot / Zijn kleed (15:24)  9uur
de kruisiging (23:33)   Hoofdschedelplaats door het bloed aan het kruis
    2 moordenaars mee gekruist    spotten de Koning der Joden    1 kwaaddoener vond genade 2 anderen, met Hem gekruist
Petra, is Rots             voorhangsel    12uur   in duisternis (23:44) 3x Maria, edik, het is volbracht!
Dood graven geopend (27:52)  ELOÏ Jezus vlug gestorven 15uur gaf de geest aan het hout Bled en water uit Zijn zij (19:34)
2e  de hoofdman over 100: Waarlijk, Deze was Gods Zoon / rechtvaardig! het is VOLBRACHT!
Begrafenis / Arimatheabetekent ..(27:57)   Prosabbaton  (15:42)  6uur in graf van rijke Jozefbetekent .. (23:49-56) Nicodemusbetekent ..mirre en aloë (19:38)
Het graf verzekerd (27:61-66) in de Petra, is Rots(15:43-47)  1 dag        
3e   (1 engel) (28:1) 1e der weken (jongeling)(16:1) De steen weg (2 mannen) (24:1) Hij moest opstaan (2 engelen) (20:1)
uit de graven verschenen (27:53 aan Mariabetekent .. (16:9)   6uur uit de doden | de 3e dag verscheen aan Maria, nog duister
met vreze + grote blijdschap (28:8) in een andere gedaante (16:12)     2 uit Emmaüsbetekent ..
2 Stadion wiki  (24:13)
wisten nog de Schrift niet
Wat de Joden verteld is (28:11)   "Vrede zij u' aan elf (24:36) Verschijning 10 discipelen (20:19)
doop opdracht   aan de discipelen (16:16)   8 dagen
  geest heeft geen vlees en benen Jezus en Thomas (20:24  ↓ NU!
  opende Hij hun verstand (24:45) niet zien, toch geloven (20:27-31)
op deberg in Galiléabetekent .. (28:16-20) gezien aan 500 uitverkoornen  40 dagen 8 3e verschijning  vissen

De gevangenis gevangen 
 
daar komt Hij strakjes weer!!

getuig Jeruzalembetekent ..Illyrikum bij de zee van ... Tibérias (21:1)
Jezus en Petrus: volg gij MIJ (21:15)
vanaf de Olijfberg te Bethaniëbetekent .. opgenomenhemel (24:50-53) die van deze dingen getuigt (21:20)
bevestigd het Woord → En zij, predikten overal, en
de Heere werkte mede (16:20)
Lukas schreef ook Handelingen lang niet alles beschreven!  (21:25)