21 brieven Legenda
   Tijdlijn gelieerd aan de Bijbel
God is ...
Heer Jezus is ...
Gods Geest is ...
het Woord is ...
de mens is ...
pentagram, teken van satan.   satan is ...
Hier wordt getracht om het Evangelie chronologisch weer te geven.
Mattheüs, Markus en Lukas worden de synoptische genoemd.
 
in de horizontale lijnen komen de issues gelijktijdig voor,
kleuren en lettertypes zijn dezelfde issues in een andere volgorde.

vette woorden geven een flip-over

betekent .. = betekent: ...,  zoon van = zoon van ... ,   = verwijst naar ...

alig = gelukkig, alig = behouden

Vanaf Mt.16:21, Mk.8:31 en Luk.9:21 is het richting Jeruzalem


Koningschap van Christusbetekent ..  Dienstknecht Christus (de) Mens Christus Christus is God - 'IK BEN'
over: Koninkrijk der hemelen en  het Evangelie Koninkrijk Gods Inleiding  
Aanhef (1:1) in de te𝕄pel
 
6 maanden 
 
Johannesbetekent .. aangekondigd (1:5) Gabriëlbetekent .. bij het reukaltaar
om te bekeren (1:17)  
Jezusbetekent .. geannonceerd Inleiding
Zoon van Abrahambetekent ..
Zoon van Davidbetekent ..

3 x 14 geslachten 

aan de begenadigde te Nazarethbetekent ..
Maria bezoekt Elizabetbetekent ..
Lofzang van Mariabetekent .. (1:46)
Geboorte van de doper (1:57)
Lofzang van Zacharíasbetekent .. (1:67-80)
Gebod Augustus wereld (2:1)
naar en in Bethlehembetekent ..
de Eerst- Eniggeboren

Hij die zegt:"Voorwaar" (Amen)

waarom (niet) gekomen?
Zijn Vaders wil te doen
Die Mij gezonden heeft 36x
Inleiding
Efrathabetekent .. in Judeabetekent ..
Geslacht Jezus  Christus (1)
Geboorte Jezus (1:18-25) volheid der tijds Geboorte Jezus in kribbe (2:7)
I/Emmanuël    De herders en de engelen (2:8)
8 dagen oud → Besnijdenis van Jezus (2:21)  
na 40 dagen in Jeruzalembetekent ..offer gaven (2:23)  
De Wijzen uit het Oosten (2:1)   Simeonbetekent .. en Annabetekent .. (2:25) Het vlees geworden Woord (1:1)
3 geschenken in het huis
Jozefbetekent .. vlucht naar Egypte (2:13)
kindermoord (2:16)
dood van Herodes de Grote
terugkeer uit Egypte (2:19)
Jozef woonde te Nazarethbetekent .. (2:23)
← met mirre
 
binnen 2 jaar
← 4 v.C.
↨ 33 jaar
  29 n.C. →
ooo
 
 
  op gaan naar het Pascha
  Jezus 12 jaar (2:41-52) 
Prediking Johannes (3:1)
Het Licht der wereld (1:3)
tot de Zijnen
kinderen  Gods (1:12)     
genade  voor  genade (1:16)
de Wet vs Christus (1:17)
Johannes doopte (3:1) alle Joden ter bekering (1:1) Johannesbetekent .. en Heródes (3:19) van God gezonden doper (1:6)
Jezus 1e doop (3:13-17) Doop van Jezus (1:9) Jezus gedoopt (3:21 te Beth-ábarabetekent .. Zie het Lam Gods!
Deze is  Mijn Zoon,  Mijn Geliefde / welbehagen heb omtrent Zijn 30e jaar Die met den Heiligen Geest doopt
De verzoeker bij Jezus! (4:1) 40 dagen in de woestijn  pentagram, teken van satan. naties der wereld aangeboden (4:1) over de Jordaanbetekent ..
↑in de heilige stad ↑in Jeruzalem
      ontmoeting 1e discipelen  (1:35)
      naar Galiléa (1:43-51)
  Zoon van God Filippus + Natanaëlbetekent .. Bethsaidabetekent ..
  Adam ↔ Jezus 1De bruiloft te Kanabetekent .. (2:1-12)
  (Lukas 3:23-38) Zijn ure was nog niet gekomen
  Geslachtsregister af naar Kapérnaümbetekent ..
       ↓ meer dan 150 KM ↑ 
    1e  te۩۩pelreiniging (2:13-25)
    in drie dagen 
  het Pascha 
      wederom geboren moet!→ Gesprek met Nicodémusbetekent ..(3:1/10)
weder, uit Geest geboren
    Farizeeërbetekent .. geloof in Hem = eeuwige leven
 door Hem ehouden Jezus + Johannes  dopende (3:22)
      te Enonbetekent .. bij Salimbetekent ..
    Johannes nóg niet gevangen
      bruidegom en Zijn vriend
verzegeld (3:27-36)
     Heer Jezus moest! → door Samaria, naar Galilea
      Jezus vermoeid te Sichar
 de ure is nu De Samaritaanse vrouw (4:5)
Johannes overgeleverd (4:12)   de doper overgeleverd (1:14) Johannes in gevang 'IK BEN' Die met u spreek (4:26)
licht Jezus in Galiléabetekent ..(4:13)
in Zebulonbetekent ..en Naftalibetekent ..
woonde te Kapérnaümbetekent .. (Jes 8:23) ← begin prediking en leerde Hij Jezus' spijs (eten) (4:31)
(Jes. 9:1) Koninkrijk Gods is nabij! De oogst en de werklieden (4:34)
vissers van mensen (4:18) 1e volgelingen (1:15) terstond en geloof het Evangelie 2 zoon van koninklijke [hoveling]
Hij genas ze allen (4:23-25) vlg MIJ! genezen van ↑ koorts (4:46-54)
te Kanabetekent .. in Galilea
1e Bergrede: alig... (5:1)
het zout  der aarde (5:13)
het licht der wereld (5:16)
vervulling der wet en profeten
Verzoening (5:21-26)
Echtbreuk (5:27-32)
Ja is ja, neen is neen (5:37)
Vergeld geen kwaad met kwaad
haat en liefde (5:43-48)
Aalmoezen (6:1)  
Bidden, onze Vader (6:5)
 (Lk.11)  
 
 
boeken Tenach
Amen
 
 uw Vader weet het, 
 eer gij Hem bidt
 
← in het verborgene 

← Zijt niet bezorgd 
Jezus te Názarethbetekent .. eerst geprezen
 
Heer Jezus uit Jesaja 61 (4:16)
wilden Hem van de steilte werpen
volgden Hem
en Hij genas ze allen
want God was met Hem
Bijbelboeken

het Vasten (6:16)      
Welke  schat vergaderen (6:19)      
lamp vh lichaam, het oog (6:22) parabels   
Bezorgdheid (6:26-34) mammon    
glkn: de balk en de splinter (7:1) oordeel     begin  
de nauwe weg (7:13) (Luk.13:22) Bid tot de Vader     
glkn: de boom zijn vrvruchtucht (7:16)      
glkn: Het huis op Petra, is Rots (7:24-29) ← een iegelijk die hoort en doet     
Reiniging melaatse (8:1) Lepra
↓ een geraakte   
De knecht v/d hoofdman  
te Kapérnaüm (8:5-13) ontzet over Zijn leer daalde af naar Kapérnaüm  
onze krankheden Onreine geest in synagoge (1:21) onreine duivels (4:33)  
De koortsige schoonmoeder van Simon genezen (1:29) In het huis van Petrusbetekent .. (4:38)  
   predikende  te Galiléabetekent .. (4:42-44)  
wierp onreine geesten uit Jezus zat op het meer ← te Gennesaretbetekent ..
  en genas bezetenen 1e wonderbare  vis vangst (5:1) meer, zee van ...
   vlg MIJ! (8:19)   vangers van mensen
  stilt de zee 1e (8:23)
wierp vele duivelen uit,
liet duivelen niet toe te spreken,
omdat zij Hem kenden.
 
2 Gergeseense
bezetenen (8:28-34)
   
   
zwijnen
 
voer over tot in Zijn stad (9:1) 1 melaatse gereinigd (1:40-45) Reiniging melaatse (5:12) Lepra  
Wat is lichter te zeggen? (9:4)   of .. STA OP! en wandel ! (2:1)      een geraakte via het dak (5:17) ← wat overdenkt gij?
Matthéüs geroepen: volg MIJ (9:9) Roeping Levi de tollenaar (2:14) Opweg, roeping Levibetekent .. (5:27) ← die ziek zijn
Het vasten (9:14) Het vasten (2:18)  Het vasten (5:33)  
ongevold laken  op een oud kleed nieuw lap op een oud kleed
glkn: nieuwe wijn (9:16-17) glkn: nieuw kleed en wijnzak glkn: nieuwe zakken (5:37-39) uitroepteken, dus opgelet!  
dochter van Jaïrusbetekent .. opgewekt
12 jaar vloeiende ehouden
     
2 blinden genezen (9:27)      
stomme bezetene genezen,      
de grote oogst (9:30-31)
zag geen (9:36-38)    
de 12 gezonden (10:1) Israël
Geneest kranken; reinigt melaatsen; wekt doden op; werpt duivelen uit. 
Gij hebt het om niet ontvangen, geeft het om niet.
 
voorzichtig gelijk de slangen
niets te vrezen (10:17) musjes
Jezus brengt 't zwaard en
 tweedracht (10:34-42)
vrogeng Johannes in gevang
Jezus over 'de doper' (11)
 
Vrees Hem! (Luk.12)
   
glkn: kinderen op de markt (11:16) ← over dit geslacht    
    ~ Pinksteren te Bethesdabetekent .. (5:1)
3 genezing van kranke (38)
    STA OP! weer op een sabbatdag
   
3 onboetvaardige steden
Juk van Christus (11:25-30)
←alle dingen zijn Mij overgegeven
op hét feest der Joden
Jezus en de sabbat (12:1-8) Heere ook van den sabbat Jezus en de sabbat (6:1)   
  David en toonbroden (2:23-28)   de Zoon en de Vader (5:16)
man met dorre hand (12:9) op sabbat geoorloofd? (3:5) verdorde hand hersteld (6:6)
zochten Hem 7x te doden, niet alleen den sabbat brak, maar ook zeide, dat God Zijn eigen Vader was, Zichzelven Gode evengelijk makende
Hij genas ze allen     geen oordeel voor gelovigen
profetie vervuld   (12:17)
    opstanding voor allen (5:28)
Ziet, Mijn Knecht,
Welken Ik verkoren heb
12 apostelen gekozen (3:7-19) uitverkiezing der 12 op de berg (die) van Mij getuigt (5:31)
Jezus  Beëlzebulbetekent .. (12:22) Godslasterende schriftgeleerden Onderzoekt de Schriften (5:39-47)
Alle zonde te vergeven   lastering Heilige Geest nooit! Hij genas ze allen (6:19) Zoek God!de Tenach
(is zo nabij!)
wie met Mij niet vergadert,
die verstrooit.
Bomen en vrvruchtuchten (12:33)
uit goede/boze schat
Het wonder van Jonabetekent ..(12:38) 
Terugkeer onreine geest
   
 
 
 
←adderengebroedsels
pentagram, teken van satan.
(Luk.11:24)
Bergrede op vlakke plaats
alig zijt gij, armen (6:20)
    wee u, gij
Hebt uw vijanden lief  (6:27,35)
glkn: een blinde leiden (6:39)
glkn: de balk en de splinter (6:42)
Bomen en haar vrvruchtuchten (6:43)
goede/kwade schat des harten (6:46)
glkn: wijze/dwaze bouw (6:48-49)
Petra, is Rots
 
verblijdt u  
 
← oordeelt niet
   
 
 goed en kwaad
     
    dienstknecht v/d hoofdman
te Kapérnaüm (7:1)
Krank zijnde
    Jongeling te Naïn
opgewekt (7:11)  STA OP!
 
  vrogeng Johannes en (7:15)
en over de doper (7:24)
reinigt melaatsen;
kreupelen wandelen
werpt duivelen uit. 
bij Simon de Farizeërbetekent .. in huis
Jezus's voeten gezalfd / zondares
tegen de wetgeleerden &
Farizeeënbetekent ..
  glkn: 2 hadden schuld, 500/50
kwijtgescholden
 
De familie van Jezus (12:46) Mijn broer en zuster?(3:31-35) vrouwen die Jezus volgden (8:1) Mariabetekent .. Johannabetekent .. en Susannabetekent ..
Jezus zat op de zee  stond op den oever (4:1)    
glkn: 100, 60, 30 voud (13:2) glkn: van Eén zaaier (4:4) glkn: dit zaad is het Woord (8:4)
Waarom Hij in glkn sprak (13:10) Waarom Hij in glkn sprak (4:10)  
Uitleg: van het  goede zaad (13:18) Uitleg: van het zaad (8:11)
  glkn: van de kaars (4:21) glkn: onder bed (8:16)
glkn: 't ingezaaide onkruid (13:24) glkn: van zaad in de aarde (4:26)
glkn: mosterdzaad en het zuurdeeg glkn: mosterdzaad(4:30)  
vanaf de grondlegging der wereld   die de wil van God doet! (8:19)  
in huis de verklaringen
Uitleg:van het onkruid (13:36)
glkn: schat in akker
glkn: parel van grote waarde
glkn: vissen net met goede en kwade
glkn: schriftgeleerde's schat (13:52)


   
 
 
de zee van  Galilea, welke is Tiberias
 (Mt.8:23) → Jezus sliep, (4:35-41)  stilt storm op het meer (8:22)  
(Mt 8:34) baden dat Hij wegging → Legio duivels in zwijnen (5:1) in afgrond te Gadara (Garderenen)
← Wie De Zone Gods / Davids  
wél her- er
kenden
  die met onreine geesten  was bezeten
    overgevaren (5:21) weer naar huis 
(Mt 9:18) → Jaïrusbetekent .. Talitha opgewekt STA OP! en de 12 jaar vloeiende vrouw  
Jezus in Zijn Vaderland (13:54-58)
Jezus te Názareth veracht (6:1)    
was al eerder gebeurd   ↓ 12 apostelen, afstoffen (6:7) uitgezonden 2 + 2 (9:1)
Joh. de doper onthoofd (14:1) op verjaardag (6:27) die zei: Wie is die Jezus? (9:9) Pascha was nabij
tot hier de wet De 12 wedergekeerd (6:30) te Bethsaidabetekent .. de 12 terug (9:10) Jezus over de zee (6:1)
 1e wonderbare spijziging op  een woeste plaats op gras (6:31) ogenspijziging ± 5000 (9:13) 4 met 5 broden, 2 vissen (6:9)
op den berg alleen (14:23)  om te bidden (6:46) pijl zag geen herder Jezus alleen op de berg
  ter 4e wake (14:31) IK    BEN' stilde de zee (6:51 (Ps.)   5Jezus wandel op de zee (6:16)
vele  (14:34-36) te Gennesaret (6:53-56) Jezus te Kapérnaüm
glkn: Reinheid  (wassen) (15:1) twist met Farizeeënbetekent .. (7:1) ← Jezus' strijd tegen traditie!  
maar wat mond uitgaat      uit uw lippen (7:15)   Werkt om spijs die blijft! (6:25)
blinde leidslieden leiden  (15:14)      
Kananese vrouw (15:21)
bezeten dochter
brokjes voor de hondekens ↑     uit 
Syro-Fenicische Griekse (7:24)
met onreine geesten 
Tyrus en Sidon ↑ door Dekapolis
bij zee Galilea (15:29-39) Effatha!  (7:31-37)      
 2e spijziging: 7 broden  en 7 vissen  der 4000 (8:1-9)
Laatste dagen / tijden het werk Gods (6:29)
naar Magdalabetekent ..  ten jongsten dage
opwekke ten uitersten dage
Jezus weigert een teken (16:1)
Waarschuwing zuurdesem (16:5)
verhrde harten
Hem verzoekende
 te Dalmanuthabetekent ..
Waarschuwing zuurdesem
blinde genezen Bethsaidabetekent ..(8:22)


 Jezus: "Geloof in Mij"→
dummy uit den hemel
'Ik Ben' het Brood des levens (6:48)
Jezus te Kapérnaüm
Jezus door veel discipelen verlaten
belijdenis van Simonbetekent .. (16:13) te Cesarea Filippi (8:27) Petrusbetekent .. Christus Gods (9:18) Gij zijt 'de Christus' (6:66-71)
Petra, is Rots         Jezus gebood hun scherpelijk  niets te zeggen    in Galileabetekent ..
   
Ongeloof broeders van Jezus (7:1)
Meningsverschillen Joden (7:10)
in Jeruzalembetekent .. Loofhuttenfeest
Het water des levens (7:37)
het slotfeest
Nikodemus verdedigd (7:45-53)
    7e maand
   's nachts op de Olijfberg
    vrijgemaakt van... overspelige vrouw (8:1)
schreef 2x in de aarde
zonder zonde
      'IK BEN' het der wereld (8:12)
    Zijn ure nóg niet →   indien Ik ook oordeel,  
  Mijn oordeel is waarachtig 
gij zult in uw zonden sterven
 bewaar/blijf in Mijn Woord Abrahams kinderen (8:30)
pentagram, teken van satan. uit den vader den duivel (8:44-59)
eer Abraham 'BEN IK'
6 Blindgeborene te Siloam (9:1)
'Ik Ben' Die met u spreekt (9:37-41)
glkn: door- niet door de Deur (10:1)
 in/uit gaan 'Ik Ben' de Deur (10:7)
    'Ik Ben' gekomen om ...    ↓Ps 23
     andere herders 'Ik Ben' de goede (10:11)
        overmits Ik Mijn leven afleg  
     Zijn Vaders gebod → macht om wederom te nemen 
    9e maand feest tempelwijding (10:22)
wilden Hem te stenigen (10:32-42)
  te Beth-ábarabetekent .. over de Jordaanbetekent ..
  te Bethaniëbetekent .. (11:1)
Maria,  zonder licht, zo stoot u!
 krankheid  niet tot de dood → 7 wekt Lazarusbetekent ..(11:23)
'Ik Ben' de Opstanding en het Leven
Jezus' gebed, altijd verhoord! (11:42)
farizeeën: hoe Jezus doden
profetie  Kajafas (11:47-57)
Jezus naar de stad Efraïmbetekent ..
  moest naar↓ Jeruzalem      
1e aankondiging (16:21-28) wederom opstaan (8:31-9:1) over het moeten lijden (9:21)
Petrus bestraft:  ga achter Mij satanasbetekent ..    
neem uw kruis op, en vlg MIJ! en wat bate het mens als hij won en zichzelf verliest  
sommigen die hier staan,  zullen den dood niet smaken, totdat  zij het Koninkrijk Gods zullen zien
na 6   dagen na 8 dagen
   Verheerlijkt op hogen berg (17:1 blinkende met Mozesbetekent .. en Eliabetekent ..(9:2 over Zijn uitgang (9:28)
de Geliefde, hoort Hem! (Jes 42) Mijn Uitverkoren Zoon over opstanding uit de doden
Eérst  Eliasbetekent ..     + Pet, Jak en Joh niet over opstanding der doden
gebood hun ook hier ↑ niets over te zeggen ↑
2e aankondiging lijden (17:12) veel lijden en veracht (9:12)
  mosterdO, ongelovig geslacht  
Maanzieke knaap genezen (17:14) een stommen geest eruit (9:14) ééngeboorne onreine knaap (9:37) pijlverslagen over de Majesteit Gods
3e aankondiging lijden (17:22) te Galilea leerde Zijn discipelen verstonden dit woord niet  (9:45) ← Legt deze woorden in uw oren
Jezus betaalt belasting vissen (17:24)        in Kapérnaüm
De meeste in het hemelrijk (18:1) Wie is de eerste? (9:34) de minste onderu, die zal groot zijn ← in dorp van Samaritanen 


wees als een kind!  (18:4)
Wie tegen ons niet is,
          die is voor ons (9:40)
Jezus: vlg MIJ! (9:57-62)
Uitzending van de 70 (10:1)  
weinig arbeiders / grote oogst
3 onboetvaardige steden (10:13)
de 70 wedergekeerd (10:17)
 Jezus' dankgebed (10:21)
← onderweg naar Jeruzalem
 
 
 
 
Alle dingen zijn
Mij overgegeven  →
  de barmhartige Samaritaan (10:29)
uw naaste?
  Maria en Marthabetekent .. (1 ding Ps 27)  
Het gebed des Heeren (11:1)
(Matt.6)
 
 die bidt, zoekt en klopt →
   
  
Wie met Mij niet is,→
die is tegen Mij      
glkn: de onbeschaamde vriend
duivel uit een stomme (11:14)
Jezus  Beëlzebulbetekent ..
Godslasterende Farizeënbetekent .. (11:16)
Terugkeer onreine geest (11:24)
Het teken van Jonabetekent .. (Mat.12:38)
glkn: de kaars t.o.v. oog (11:33)
← door den vinger Gods
← wie zijn hof niet bewaakt 
← de koningin van het Zuiden
 
  Strafrede farizeeën/schriftgeleerde namen de der kennis weg
      6x Wee u     (11:37-54) bloeddrup van Abelbetekent .. tot Zacharia
    Waarschuwing geveinsdheid (12:1)  
    Waarschuwing tegen mensenvrees  
    Hij die geen musjes vergeet (12:6)  
    lastering Heilige Geest!   Vrees Dien! (Mat.10)
    wacht u van  gierigheid (12:13)  
  glkn: de rijke dwaas (12:16) 
    Opwekking tot onbezorgdheid  
    schat vergaderen  
    glkn: Weest waakzaam! (12:35)  
getrouwe/ontrouwe  rentmeester
    Jezus brengt en verdeeldheid  
    De tekenen des tijds! (12:54-59) met een doop gedoopt 
    Boeteprediking van Jezus (13:1) ← toren van Siloam
glkn: de onvruchtbare vijgeboom
    verlost een vrouw (18j.) op sabbat krank
  glkn: mosterdzaad en zuurdeeg  
    De enge poort (13:22) (Mt.7:13) onderweg naar Jeruzalem
    Waarschuwing voor ← wening en knersing
  ten derden dage  (13:31) moest naar Jeruzalem
OordeelkipJeruzalem (13:42-35)
Genezing waterzuchtige op sabbat
glkn: zitplaats genodigden (14:7)
Vermaning tot ootmoed  (14:11)
glkn: het grote  avondmaal (14:16)
alles, nu gereed
glkn: over bedachtzaamheid (14:25)
wie niet haat vader en moeder,
Het zout der aarde (14:34-35)


← tegen de wetgeleerden &
Farizeeënbetekent ..
 
Rede tegen murmureerders
glkn: 1/99 verloren schaap (15:1)
glkns 1/10 verloren penning (15:8)
glkns 1/2 verloren zoon (15:11-32)
blijdschap in de hemel

zwijnen
  onrechtvaardige
rentmeester   (16)
mammon
pijl kinderen des Lichts
rentmeester-schap
Het gezag der wet (16:14)
echtscheiding (16:18) (Mt 5:31)
 
boeken Tenach  glkn: de 3e rijke in pijn      
  arme Lázarusbetekent .. (16:19-31)    
verneder als een kind!  (18:4) aan die in Mij geloven (9:42)
Waarschuwing → ergernis (18:6) ergert u uw hand? sla hem af! molensteen bij ergeren (17-1)   
afgedwaalde (100e) schaap (18:12) Griekse letters mosterd  
waar hun worm niet sterft 
Het zout der aarde (9:49-50)
Heer en knecht (17:7)
     

 STA OP!
10 melaatsen genezen (17:11)
Over de komst; Koninkrijk Gods
 4e aankondiging lijden (17:25)
← onderweg naar Jeruzalembetekent ..
← door Samaria en Galilea
Als een broeder zondigt (18:15)
vergeef   70 7's    (18:20)
Vergeef zo gevraagd: 7x /dag  
 
glkn: onbarmhartige knecht
vergaf zelf niet (18:23-35)
 
uit Galilea, 2x over de 
  Jordaanbetekent .. in Judea
glkn: als toen met Noachbetekent .. en Lotbetekent ..
glkns2 op 1 bed /de molen
glkns2 op de akker (17:30-37)
glkn: onrechtvaardige rechter (18:1)
glkn: farizeeër en tollenaar (18:9)
← Volhardt in gebed!
pijl nog het geloof te vinden?
echtscheiding (19:1)    Over echtscheiding (10:1)
In huis de verklaring
 
Jezus zegent kinderen (19:13) gelijk een kindeke (10:13) Jezus zegent de kindekens  
rijke jongeling (19:16) schat  camel op de knieën | beminde (10:17) overste, 1 ding nodig  
  Belofte aan die 11: 12 tronen  100-voud weder (10:28) Petrus: wij hebben alles verlaten
Wie kan dan alig worden?          Bij de mensen is het onmogelijk, maar mogelijk bij God
glkn: 5x  arbeiders / wijngaard (20) on-mogelijk
5e aankondiging lijden (20:17) op-gaande naar Jeruzalem (10:32) verstonden geen van deze dingen ← naar Jeruzalem
vrouw van Zebedéüsbetekent .. (20:20-28) De 2 zoon vanZebedéüs (10:35)    
Jericho uit 2 blinden (20:29-34) 1 blinde zoon van Timeüsbetekent .. Bartimeüsbetekent .. De blinde nabij Jerichobetekent ..(18:35-43)
↑ bij ingaan van de stad  Jezus en Zachéüsbetekent .. (19:1)    
      glkn: 10 ponden (19:11)
Voet-zalving  
van Jezus te Bethanië (12:1)
haat van Jericho's burgers (19:14)


op een ezel op een veulen nabij Beth-fagebetekent .. bij de Olijfberg den Heere tegemoet (OT)
Hosanna Zone Davids! (21:1) vanaf de Olijfberg (11:1-11) Intocht Jeruzalembetekent .. (19:41) palmtakken (12:12)   
de andere dag de  vijgeboom Bethaniëbetekent ..vervloekt Och, of gij ook bekendet mosterd
2e reiniging te۩۩pel (21:12) in Jeruzalem (11:15) 2e te۩۩pel reiniging (19:45-48)  
De vijgeboom verdorde terstond 's morgens vroeg verdord (11:20) dagelijks in de te۩۩pel tegen Jezus
Doop van Johannes (21:23) Jezus' bevoegdheid (11:27) doop van Johannes (20:1-8)  
glkn: van de 2 zonen (21:28-32)
glkn: de boze wijngaardeniers
de verworpen steen (21:42-46)
dat zij 'verre'  ↓
glkn: slechte landlieden (12:1)
tot een hoofd des hoeks (12:10)
ouderlingen
glkn: sloegen zelfs de Zoon!
de verworpen Hoeksteen (20:17)
hoeksteen  in Sion  
glkn: Koninklijke  bruiloft (22:1)
alle dingen gereed
      overpriesters    
en ↑ stak hun stad in brand   God is niet 'een God'   der doden    de Joden
strikvraag Herodianen (22:15) des keizers  recht  (12:13) De cijnspenning (20:19)  
Sadduceën en de opstanding De God der levenden (12:18) 7 broers stierven, 1 vrouw (20:27) kinderen zonen Gods
verzoeking door wetgeleerde    (de WET)    waardig in d↑e eeuw  
Zoon van David (22:41-46) Davids Zoon en Heer (12:35)  Wortel van David (20:41) onder Zijn voeten
  8x Wee u      Farizeeënbetekent .. (23) Waarschuwing  schriftgeleerden  
adderengebroedsels camel
leidslieden
2 penningen (12:41-44)
  van de weduwe  (21:1)
oordeelkipJeruzalem (23:37-39)      
rede op de Olijfberg Uit die sierlijke tempel (13:1) rede over het einde
voleinding der wereld (24:1) afbraak tempel voorzegt Het begin der smarten (21:5)
dit Evangelie (24:14) onder  al de volken (13:10) volhardt nog het einde niet
De grootste verdrukking (24:15) gruwel der verwoesting (13:14) wee die in Judea zijn (21:20)
glkn: komst van Christus (24:23)    Pseudo profeten (13:22) vallende sterren op 't aardrijk
vvalselse   christussen (24:24) bliksems glkn: de dagen verkort (13:24) Jeruzalem's einde
Als de dagen van Noachbetekent .. (24:36)
2 op de akker / de molen
bazuin! de zomer nabij + al de bomen
glkn: trouwe knecht (24:45-51) dit geslacht zal   geenszins voorbijgaan.
glkn: 5 wijze maagden (25:1) uit de vier winden Simon, Simon
glkn: 5 talenten   De heer des huizes komt ! De waakzaamheid (21:34)
Het laatste oordeel (25:31) voor uitverkorenen (13:33-37) over zorgvuldigheden en
aan de minste (25:40-46) Waakt! waardig geacht worden
6e aankondiging lijden+dood (26)   Jezus laatste dagen (21:37) Stervend tarwegraag (12:20
De maaltijd en (26:6) Hoofd-zalving te Bethanië (14:1)
een vrouw deed  een goed werk ↑   
in het huis van Simon een melaatse (Lepra) gereinigd
  een stem uit den hemel (12:28)
  De Joden blijven verhard (12:37)
's nachts op de Olijfberg (21:38) 'Ik Ben' een Licht (12:46-50)
de Zijnen lief tot het einde (13:1)
Judas (26:14)  verraden door Judas (14:10) Het verraad van Iskariotbetekent .. (22:1) De duivel in Judas Iskariot
tot zulk één (26:18) naar de kruikdrager Petrus en Johannes
Het laatste Paschabetekent .. (26:19)
in de opperzaal  van de herberg het Pesachbetekent .. (22:7)
6uur  laatste aankondiging lijden (22:15)
12 uitverkoren, 1 duivel voetwassing door 'IK BEN' (13:4)
Judas ontmaskerd (26:20) Ontmaskering van Judas 12uur Ontmaskering Juda(s) (22:21) Ontmaskering van Judas (13:21)
1Kor 11:20-26  Het eerste Avondmaal  De ware eer (22:24) laatste rede in de opperzaal
het Nieuwe Testament (26:26) Na de beker de lofzang (14:22)   Belofte aan die 11: 12 tronen  een nieuw gebod:  (13:34-38)
heb elkander lief !
Petrus gewaarschuwd (26:31) Petrus, 2x     (14:27)      Simon Simonbetekent .. (22:32) Voorspelling Petrus verloochening
    2 zwaarden (22:35) Jezus troost Zijn discipelen (14:1)'IK BEN' de Weg, Waarheid & Leven
Mij gezien? de Vader gezien!
Belofte: Heilige Geest (14:15-31)
een andere Trooster/Voorspraak
'Ik Ben' de ware Wijnstok (15:1)
De haat der wereld (15:18-16:4)
werk van Heilige Geest
Na droefheid, blijdschap (16:16)
Nog veel te zeggen (16:20)
De ure is nu!


  Blijft in Mij→
  
  
   
 Einde
 
    de  wordt geslagen   Jezus is Overwinnaar (16:30-33)
onderzoek Gods Woord die Gij Mij gegeven hebt
eer en heerlijkheid  priesterlijk (17:1-26)
  over de beek  Kedronbetekent .. (18:1)
 in Gethsémanébetekent .. (26:36) Hoewel Hij de Zoon was!   ± van steen-worp op de Olijfberg 
 3x in slaap, maar bidt 3x bidden, Abba!, (14:32) gebed ver de drinkbeker (22:39)   
Vriend Judas (12 legioenen)   Petrus hieuw een oor af Judas kust Jezus (22:47 'IK BEN'  zij vielen ter aarde (18:6)
 allen vluchtten (26:56) des doods schuldig  aan satan: dit is uw urepentagram, teken van satan.  oor van Malchusbetekent ..
Jezus voor Kajafasbetekent .. (26:57)  Jezus tegen Sanhedrin (14:53)     de Schrift  vervuld   Jezus bij Annas (18:12)
verloochening Jezus (26:69-75) Petrus bij het licht (14:66-72) Petrus 's van verre (22:54) verloochening door Petrus (18:17)
naar Pontiusbetekent .. Pilatusbetekent .. (27:1) in de zaal   / huis des hogepriesters (22:63) Jezus tegen Kajafas (18:20)
zelfmoord  van Judas (27:3) 6uur voor den raad (66-71)  
akker des bloeds (27:8)   vvalselse  getuigen naar de raad van Gods wil.  
voor Pontius Pilatus (27:11) Jezus voor Pilatus (15:1) Jezus tegen Pilatusbetekent .. (23:1) Jezus bij Pilatus (18:28)
op den rechterstoel in het rechthuis   Wat is waarheid?    
    Jezus stil Heródesbetekent .. (23:8)  tot
Bar-abbas, of Jezus? (27:17) Kruis Hem! (15:6-15) Bar-abbasbetekent .. een doodslager (23:13) Jezus of Bar-abbas (18:39-40)
Vrouw / handwas Pilatus (27:24) zonder zonde gegeseld, Zie de Mens! (19:1)
Jezus bespot en weggeleid (27:27) Jezus weggeleid (15:16-20) onze Vorst naar Golgothabetekent ..(23:26) door Pilatus overgegeven (19:8)
Simonbetekent .. van  Cyrenebetekent .. over Via Dolorosa Weent niet over Mij voorbereiding grote sabbath
Golgotha, gal en edik (27:33) het lot / Zijn kleed (15:24)  9uur
de kruisiging (23:33)   Hoofdschedelplaats door het bloed aan het kruis
    2 moordenaars mee gekruist    spotten de Koning der Joden    1 kwaaddoener vond genade 2 anderen, met Hem gekruist
Petra, is Rots     2e        voorhangsel    12uur   in duisternis (23:44) 3x Maria, edik, het is volbracht!
Dood graven geopend (27:52)˥  ELOÏ Jezus vlug gestorven 15uur gaf de geest aan het hout Bled en water uit Zijn zij (19:34)
de hoofdman over honderd: Waarlijk, Deze was Gods Zoon / rechtvaardig! het is VOLBRACHT!
Begrafenis / Arimatheabetekent ..(27:57)
Het graf verzekerd (27:61-66)
3e   (1 engel) (28:1)
uit graven verschenen (27:53) ˩
Prosabbaton
in de Petra, is Rots(15:42-47)
1e dag vd week (jongeling)(16:1)
aan Mariabetekent .. Magdaléna (16:9)
in graf van rijke Jozefbetekent .. (23:49-56)
 
De steen weg (2 mannen) (24:1)
uit de doden  |  1e der week
Nicodemusbetekent .. mirre  en aloë (19:38)
 
Hij moest opstaan (2 engelen) (20:1)
verscheen aan Maria, nog duister
met vreze + grote blijdschap (28:8) in een andere gedaante (16:12)     2 Emmaüs gangers (24:13)
       
Wat de Joden verteld is (28:11)   "Vrede zij u' aan elf (24:36) Verschijning 10 discipelen (20:19)
doop opdracht   aan de discipelen (16:16)   8 dagen
  geest heeft geen vlees en benen Jezus en Thomas (20:24  ↓ NU!   
niet zien, toch geloven (20:27-31)
  opende Hij hun verstand (24:45)  
op de berg in Galiléabetekent .. (28:16-20) gezien aan 500 uitverkoornen  40 dagen 8 3e verschijning  vissen

De gevangenis gevangen 
 
daar komt Hij strakjes weer!!

getuig Jeruzalembetekent ..Illyrikum bij de zee van ... Tibérias (21:1)
Jezus en Petrus: volg gij MIJ (21:15)
vanaf de Olijfberg te Bethaniëbetekent .. opgenomenhemel (24:50-53) die van deze dingen getuigt (21:20)
En zij, predikten overal, en
de Heere werkte mede (16:20)
Lukas schreef ook Handelingen lang niet alles beschreven!  (21:25)