Legenda
Anomos, G460, 2x = zonder wet
Romeinen 2:12
Want zovelen, als er zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan;
en zovelen, als er onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden;
Anomos, G459, 10x
1. wetteloos
2. (negatief) niet onderworpen aan de (joodse) wet
3. (impliciet) een heidene
4. (positief) slecht
Marcus 15:28
En de Schrift is vervuld geworden, die daar zegt: En Hij is met de misdadigers gerekend.
Lukas 22:37
Want Ik zeg u, dat nog dit, hetwelk geschreven is, in Mij moet volbracht worden, namelijk:
En Hij is met de misdadigen gerekend.
Want ook die dingen, die van Mij geschreven zijn, hebben een einde.
Handelingen 2:23
Dezen, door den bepaalden raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen,
en door de handen der onrechtvaardigen [aan het kruis] gehecht en gedood;
1 KorinthiŽrs 9:21
Degenen, die zonder de wet zijn, ben ik geworden als zonder de wet zijnde
(Gode nochtans zijnde niet zonder de wet, maar voor Christus onder de wet),
opdat ik degenen, die zonder de wet zijn, winnen zou.
2 Thessalonicensen 2:8
En alsdan zal de ongerechtige geopenbaard worden,
denwelken de Heere verdoen zal door den Geest Zijns monds,
en te niet maken door de verschijning Zijner toekomst;
1 TimotheŁs 1:9
En hij dit weet, dat den rechtvaardigen de wet niet is gezet, maar
den onrechtvaardigen en
den halsstarrigen,
den goddelozen en
den zondaren,
den onheiligen en
den ongoddelijken,
den vadermoorders en
den moedermoorders,
den doodslagers,
2 Petrus 2:8
(Want deze rechtvaardige man, wonende onder hen,
heeft dag op dag zijn rechtvaardige ziel gekweld,
door het zien en horen van hun ongerechtige werken);
Anomia, G458, 15x[Van G459]
1. Wetteloosheid, dwz schending van de wet.
2. (tweede naamval) goddeloosheid.
MattheŁs 7:23
En dan zal Ik hun openlijk aanzeggen:
Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij, die de ongerechtigheid werkt!
MattheŁs 13:41
De Zoon des mensen zal Zijn engelen uitzenden,
en zij zullen uit Zijn Koninkrijk vergaderen al de ergernissen, en degenen,
die de ongerechtigheid doen;
MattheŁs 23:28
Alzo ook schijnt gij wel den mensen van buiten rechtvaardig,
maar van binnen zijt gij vol geveinsdheid en ongerechtigheid.
MattheŁs 24:12
En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden.
Romeinen 4:7
Zeggende: alig zijn zij, welker ongerechtigheden vergeven zijn, en welker zonden bedekt zijn;
Romeinen 6:19
Ik spreek op menselijke wijze, om der zwakheid uws vleses wil;
want gelijk gij uw leden gesteld hebt,
om dienstbaar te zijn
der onreinigheid en
der ongerechtigheid, tot ongerechtigheid,
alzo stelt nu uw leden, om dienstbaar te zijn der gerechtigheid, tot heiligmaking.
2 KorinthiŽrs 6:14
Trekt niet een ander juk aan met de ongelovigen;
want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid,
en wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis?
2 Thessalonicensen 2:3    verschil
Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want die komt niet,
tenzij dat eerst de afvalgekomen zij,
en dat geopenbaard zij de mens der wetteloosheidzonde, de zoon des verderfs;
  (in SV en KJV als Amartia, G266, 172x = zonde(n) | HSV, de Interlinear en LXX: Anomia, G458)
2 Thessalonicensen 2:7

Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alrede gewrocht;

alleenlijk, Die hem nu wederhoudt, Die zal hem wederhouden, verwachting van Heer Jezus
totdat hij uit het midden zal weggedaan worden.
Titus 2:14
Die Zichzelven voor ons gegeven heeft,
opdat Hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid,
goed werken Zichzelven een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken.
HebreeŽn 1:9  verschil
Gij hebt rechtvaardigheid liefgehad, en ongerechtigheid gehaat;
daarom heeft U, o God! Uw God gezalfd met olie der vreugde boven Uw medegenoten.
HebreeŽn 10:17
En hun zonden en hun ongerechtigheden zal Ik geenszins meer gedenken.
1 Johannes 3:4
Een iegelijk, die de zonde doet, die doet ook de ongerechtigheid;
want de zonde is de ongerechtigheid.
Adikia, G93, 24x
1. (wettelijk) onrecht
2. (goed) de kwaliteit van onrechtvaardig.
3. (impliciet) de handeling van onrecht.
4. (moreel) ongerechtigheid, onrechtmatigheid
      (van karakter, leven of daad)
Lukas 13:27
En Hij zal zeggen: Ik zeg u, Ik ken u niet, van waar gij zijt;
wijkt van Mij af, alle gij werkers der ongerechtigheid!
Lukas 16:8
En de heer prees den onrechtvaardigen rentmeester, omdat hij voorzichtiglijk gedaan had;
want de kinderen zonen dezer wereld zijn voorzichtiger,
dan de kinderen zonen des lichts, in hun geslacht.
Lukas 16:9
En Ik zeg ulieden: Maakt uzelven vrienden uit den onrechtvaardigen Mammon,
opdat, wanneer u ontbreken zal, zij u mogen ontvangen in de eeuwige tabernakelen.
Lukas 18:6
En de Heere zeide: Hoort, wat de onrechtvaardige rechter zegt.
Johannes 7:18
Die van zichzelven spreekt, zoekt zijn eigen eer;
maar Die de eer zoekt Desgenen, Die Hem gezonden heeft,
Die is waarachtig, en geen ongerechtigheid is in Hem.
Handelingen 1:18
Deze dan heeft verworven een akker, door het loon der ongerechtigheid, en voorwaarts overgevallen zijnde, is midden opgeborsten, en al zijn ingewanden zijn uitgestort.
Handelingen 8:23
Want ik zie, dat gij zijt in een gans bittere gal en samenknoping der ongerechtigheid
Romeinen 1:18
Want de toorn Gods wordt geopenbaard van den hemel over alle goddeloosheid,
en ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden.
Romeinen 1:29
Vervuld zijnde met alle ongerechtigheid, hoererij, boosheid, gierigheid, kwaadheid, vol van nijdigheid, moord, twist, bedrog, kwaadaardigheid;
Romeinen 2:8
Maar dengenen, die twistgierig zijn, en die der waarheid ongehoorzaam,
doch der ongerechtigheid gehoorzaam zijn, zal verbolgenheid en toorn vergolden worden; 
Romeinen 3:5
Indien nu onze ongerechtigheid Gods gerechtigheid bevestigt, wat zullen wij zeggen?
Is God onrechtvaardig, als Hij toorn over ons brengt? (Ik spreek naar den mens.)
Romeinen 6:13
En stelt uwe leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid;
maar stelt uzelven Gode, als uit de doden levende geworden zijnde,
en stelt uw leden Gode tot wapenen der gerechtigheid.
Romeinen 9:14
Wat zullen wij dan zeggen?
Is er onrechtvaardigheid bij God?
Dat zij verre.
1 KorinthiŽrs 13:6
Zij verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar zij verblijdt zich in de waarheid;
2 KorinthiŽrs 12:13
Want wat is er, waarin gij minder geweest zijt dan de andere Gemeenten, anders,
dan dat ik zelf u niet lastig ben geweest?
Vergeeft mij dit ongelijk.
2 Thessalonicensen 2:10
En in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degenen, die verloren gaan;
daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben, om alig te worden.
2 Thessalonicensen 2:12
Opdat zij allen veroordeeld worden, die de waarheid niet geloofd hebben,
maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid.
2 TimotheŁs 2:19
Evenwel het vaste fondament Gods staat, hebbende dit zegel:
De Heere kent degenen, die de Zijnen zijn; en:
Een iegelijk, die den Naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid.
HebreeŽn 8:12
Want Ik zal hun ongerechtigheden genadig zijn,
en hun zonden en hun overtredingen zal Ik geenszins meer gedenken.
Jakobus 3:6
De tong is ook een vuur,
een wereld der ongerechtigheid;
alzo is de tong onder onze leden gesteld,
welke het gehele lichaam besmet,
en ontsteekt het rad onzer geboorte,
en wordt ontstoken van de hel.
2 Petrus 2:13
En zullen verkrijgen het loon der ongerechtigheid,
als die de dagelijkse weelde hun vermaak achten,
zijnde vlekken en smetten, en
zijn weelderig in hun bedriegerijen,
als zij in de maaltijden met u zijn;
2 Petrus 2:15
Die den rechten weg verlaten hebbende, zijn verdwaald, en
volgen den weg van Balašm, den zoon van Bosor,
die het loon der ongerechtigheid liefgehad heeft;
Maar hij heeft de bestraffing zijner ongerechtigheid gehad;
want het jukdragende stomme dier, sprekende met mensenstem,
heeft des profeten dwaasheid verhinderd.
1 Johannes 1:9
Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig,
dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid.
1 Johannes 5:17
Alle ongerechtigheid is zonde; en er is zonde niet tot den dood.
Adikos, G94, 11x
1. onrechtvaardig
2. (door uitbreiding) onbillijk, slecht
3. (impliciet) verraderlijk
4. (speciaal) heidenen
MattheŁs 5:45
Opdat gij moogt kinderen zijn uws Vaders, Die in de hemelen is;
want Hij doet Zijn zon opgaan over bozen en goeden,
en regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.
Lukas 16:10
Die getrouw is in het minste, die is ook in het grote getrouw; en
die in het minste onrechtvaardig is, die is ook in het grote onrechtvaardig.
Lukas 16:11
Zo gij dan in den onrechtvaardigen Mammon niet getrouw zijt geweest, wie zal u het ware vertrouwen?
Lukas 18:11
De FarizeŽr, staande, bad dit bij zichzelven:
O God! ik dank U,
dat ik niet ben gelijk de andere mensen,
rovers,
onrechtvaardigen,
overspelers; of ook
gelijk deze tollenaar..
Handelingen 24:15
Hebbende hoop op God, welke dezen ook zelf verwachten,
dat er een opstanding der doden wezen zal,
beiden der rechtvaardigen en der onrechtvaardigen.
Romeinen 3:5
Indien nu onze ongerechtigheid Gods gerechtigheid bevestigt, wat zullen wij zeggen?
Is God onrechtvaardig, als Hij toorn over ons brengt? (Ik spreek naar den mens.)
1 KorinthiŽrs 6:1
Durft iemand van ulieden, die een zaak heeft tegen een ander,
te recht gaan voor de onrechtvaardigen, en niet voor de heiligen?
1 KorinthiŽrs 6:9
Of weet gij niet, dat de onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet zullen beŽrven?
HebreeŽn 6:10
Want God is niet onrechtvaardig dat Hij uw werk zou vergeten,
en den arbeid der liefde, die gij aan Zijn Naam bewezen hebt,
als die de heiligen gediend hebt en nog dient.
1 Petrus 3:18
Want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden,
Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen,
opdat Hij ons tot God zou brengen;
Die wel is gedood in het vlees, maar levend gemaakt door den Geest;
2 Petrus 2:9
Zo weet de Heere de godzaligen uit de verzoeking te verlossen,
en de onrechtvaardigen te bewaren tot den dag des oordeels, om gestraft te worden;
Adikema, G92, 3x = Een fout gedaan
Handelingen 18:14
En als Paulus zijn mond zou opendoen, zeide Gallio tot de Joden:
Zo er enig ongelijk, of kwaad stuk begaan ware, o Joden, zo zou ik met reden ulieden verdragen;
Handelingen 24:20
Of dat dezen zelf zeggen of zij enig onrecht in mij gevonden hebben, als ik voor den raad stond;
Openbaring 18:5
Want haar zonden zijn de ene op de andere gevolgd tot den hemel toe,
en God is harer ongerechtigheden gedachtig geworden.