Legenda
Anothen, G509, 13x
1. van bovenaf,
2. (analogie) van de eerste,
3. (door implicatie) opnieuw
SV: boven, van voren aan, wederom, van boven (af), over lang te voren
MatthťŁs 27:51, Markus 15:38
En het voorhangsel des te𝕄pels scheurde in tweeŽn, van boven tot beneden
Lukas 1:3
Zo heeft het ook mij goed gedacht, hebbende alles van voren aan naarstiglijk onderzocht,
vervolgens aan u te schrijven, voortreffelijke Theůfilus!
Johannes 3:3,7,31
- Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u:
Tenzij dat iemand wederom geboren worde,
hij kan het Koninkrijk Gods niet zien.
Nicodemus zeide tot Hem: Hoe kan een mens geboren worden, nu oud zijnde?
Kan hij ook andermaal in zijner moeders buik ingaan, en geboren worden?
Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u:
Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest,
hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan.
Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden.
31. Die van boven komt, is boven allen; die uit de aarde is [voortgekomen],
die is uit de aarde, en spreekt uit de aarde. Die uit den hemel komt, is boven allen.
Johannes 19:11, 23
Jezus antwoordde: Gij zoudt geen macht hebben tegen Mij,
indien het u niet van boven gegeven ware;
daarom die Mij aan u heeft overgeleverd, heeft groter zonde.
De krijgsknechten dan, als zij Jezus gekruist hadden, namen Zijn klederen,
(en maakten vier delen, voor elken krijgsknecht een deel) en den rok.
De rok nu was zonder naad, van boven af geheel geweven.
Handelingen 26:5
Als die van over lang mij te voren gekend hebben (indien zij het wilden getuigen),
dat ik, naar de bescheidenste sekte van onzen godsdienst, [als] een FarizeŽr geleefd heb.
Galaten 4:9 
En nu, als gij God kent, ja, veelmeer van God gekend zijt, hoe keert gij u wederom
tot de zwakke en arme beginselen, welke gij wederom van voren aan wilt dienen?
Jakobus 1:17
Alle goede gave, en alle volmaakte gifte is van boven, van den Vader der lichten afkomende,
bij Welken geen verandering is, of schaduw van omkering.
Jakobus 3:15, 17
Deze is de wijsheid niet, die van boven afkomt, maar is aards, natuurlijk, duivels.
Maar de wijsheid, die van boven is, die is ten eerste zuiver, daarna vreedzaam, bescheiden,
gezeggelijk, vol van barmhartigheid en van goede vruchten, niet partijdig oordelende, en ongeveinsd.
Anagennao, G313, 2x
1. verwekken,  2. genereren,   SV: wedergeboren
1 Petrus 1:3, 23
'Geloofd zij' de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus,
Die naar Zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren, tot een levende hoop,
door de opstanding van Jezus Christus uit de doden.
Gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar [uit] onvergankelijk zaad,
door het levende en eeuwig blijvende Woord van God.
Paliggenesia, G3824, 2x, Frans: renaissance
1. (geestelijke) wedergeboorte (uit de staat van toetreding)
2. (figuurlijk) spirituele renovatie
3. (speciaal) Messiaanse restauratie
SV: wedergeboorte
Matt 19:28
En Jezus zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat gij, die Mij gevolgd zijt, in de wedergeboorte,
wanneer de Zoon des mensen zal gezeten zijn op den troon Zijner heerlijkheid,
dat gij ook zult zitten op twaalf tronen, oordelende de twaalf geslachten IsraŽls.
Titus 3:5
Heeft Hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid, die wij gedaan hadden,
maar naar Zijn barmhartigheid,
door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes;
Palin, G3825, 142x = wederom, opnieuw, nogmaals
o.a. Matt 4:7,8
Jezus zeide tot hem: Er is wederom geschreven:
Gij zult den Heere, uw God, niet verzoeken.
Wederom nam Hem de duivel mede op een zeer hogen berg,
en toonde Hem al de koninkrijken der wereld, en hun heerlijkheid;
Romeinen 15:10-12
En wederom zegt Hij: Weest vrolijk, gij heidenen met Zijn volk!
En wederom: Looft den Heere, al gij heidenen, en prijst Hem, al gij volken!
En wederom zegt Jesaja: Er zal zijn de Wortel van Jessai, en Die opstaat,
om over de heidenen te gebieden; op Hem zullen de heidenen hopen.
Galaten 4:9 
En nu, als gij God kent, ja, veelmeer van God gekend zijt, hoe keert gij u wederom
tot de zwakke en arme beginselen, welke gij wederom van voren aan wilt dienen?
Filippensen 1:26
Opdat uw roem in Christus Jezus overvloedig zij aan mij,
door mijn tegenwoordigheid wederom bij u.
Filippensen 2:28
Zo heb ik dan hem te spoediger gezonden,
opdat gij, hem ziende, wederom u zoudt verblijden, en ik te min zou droevig zijn.
Filippensen 4:4
verblijdt u in den Heere te allen tijd; wederom zeg ik: Verblijdt u.
Openb 10:11
En hij zeide tot mij: Gij moet wederom profeteren voor vele volken, en natiŽn, en talen, en koningen.
Anerchomai, G424, 3x = opgaan.
Johannes 6:3
En Jezus ging op den berg, en zat aldaar neder met Zijn discipelen.
Galaten 1:17
En ben niet wederom gegaan naar Jeruzalem, tot degenen, die voor mij apostelen waren; maar ik ging henen naar ArabiŽ, en keerde wederom naar Damaskus.
Galaten 1:18
Daarna kwam ik na drie jaren weder te Jeruzalem om Petrus te bezoeken, en ik bleef bij hem vijftien dagen.