Legenda
Anti, G473, 22x  (Grieks)
1. tegenovergesteld, in plaats (daar)vantab (anti in Latijn = gericht tegen iets)
2. in tegenstelling tot tab Herodes Antipas
SV: in de plaats van, om, voor, dat, daarom, in plaats
Matthéüs 2:22
Maar als hij hoorde, dat Archeláüs in Judéa koning was, in de plaats van zijn vader ..
Matthéüs 5:38
Gij hebt gehoord, dat gezegd is: Oog
om oog, en tand om tand.
Matthéüs 17:27
… eersten vis, die opkomt, neem, en zijn mond geopend hebbende, zult gij een stater vinden;
neem dien, en geef hem aan hen voor Mij en u.
Matthéüs 20:28Markus 10:45
Gelijk de Zoon des mensen niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen,
en Zijn ziel te geven [tot] een rantsoen
voor velen.
Lukas 1:20
En zie, gij zult zwijgen, en niet kunnen spreken, tot op den dag, dat deze dingen geschied zullen zijn; om dies wil,
dat gij mijn woorden niet geloofd hebt, welke vervuld zullen worden op hun tijd.
Lukas 11:11
En wat vader onder u, dien de zoon om brood bidt, zal hem een steen geven,
of ook om een vis, zal hem
voor een vis een slang geven?
Lukas 12:3
Daarom, al wat gij in de duisternis gezegd hebt, zal in het licht gehoord worden;
en wat gij in het oor gesproken hebt, in de binnenkamers, zal op de daken gepredikt worden.
Lukas 19:44
En zullen u tot den grond nederwerpen, en uw kinderen in u;
en zij zullen in u den [enen] steen op den [anderen] steen niet laten;
daarom dat gij den tijd uwer bezoeking niet bekend hebt.
Johannes 1:16  
En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade
Handelingen 12:23
En van stonde aan sloeg hem een engel des Heeren, daarom dat hij Gode de eer niet gaf;
en hij werd van de wormen gegeten, en gaf den geest.
Romeinen 12:17
Vergeldt niemand kwaad
voor kwaad. Bezorgt hetgeen eerlijk is voor alle mensen.
1 Korinthe 11:15
Maar zo een vrouw lang haar draagt, da
t het haar een eer is;
omdat het lange haar voor een deksel haar is gegeven?
Éfeze 5:30-32
Want wij zijn leden Zijns lichaams, van Zijn vlees en van Zijn benen.
Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen;
en zij twee zullen tot één vlees wezen.
Deze verborgenheid is groot; doch ik zeg [dit], [ziende] op Christus en op de Gemeente.
1 Thessalonicenzen 5:15
Ziet, dat niemand kwaad voor kwaad iemand vergelde; goed en kwaad
maar jaagt allen tijd het goede na, zo jegens elkander als jegens allen.
2 Thessalonicenzen 2:10
En in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degenen, die verloren gaan;
daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben, om alig te worden.
Hebreeën 12:2, 16
- Ziende op den oversten Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus, Dewelke, voor de vreugde,
die Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, en schande veracht,
en is gezeten aan de rechter [hand] des troons van God. 
- Dat niet iemand zij een hoereerder, of een onheilige,
gelijk Ezaubetekent .. die om een spijze het recht van zijn eerstgeboorte weggaf.
Jakobus 4:15
In plaats dat gij zoudt zeggen: Indien de Heere wil, en wij leven zullen,
zo zullen wij dit of dat doen.
1 Petrus 3:9
Vergeldt niet kwaad voor kwaad, of schelden voor schelden, maar zegent daarentegen;
wetende, dat gij daartoe geroepen zijt, opdat gij zegening zoudt beërven.
Antichristos, G500, 5x  de tegenstander pentagram, teken van satan.
in plaats van Christus, een tegenstander (of tegenstander) van de Messias
   uit G473 (anti) en G5547 (Christos) SV: antichrist
1 Johannes 2:18,22 Laatste dagen / tijden
Kinderkens, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat de antichrist komt,
[zo] zijn ook nu vele antichristen geworden; waaruit wij kennen, dat het de laatste ure is.
Wie is de leugenaar, dan die loochent, dat Jezus is de Christus?
Deze is de antichrist, die den Vader en den Zoon loochent.
1 Johannes 4:3
En alle geest, die niet belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet;
maar dit is [de geest] van den antichrist, welken [geest] gij gehoord hebt, dat komen zal,
en is nu alrede in de wereld.
2 Johannes 1:7
Want er zijn vele verleiders in de wereld gekomen,
die niet belijden, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is.
Deze is de verleider en de antichrist.