Legenda
Chrematizo, G5537, 9x
1. (hemelse) goddelijke instructies (van Yahweh)
2. (dus passief) Goddelijk onderwijzen (door Yahweh).
3. (ook) een goddelijke boodschap (van de HEERE).
4. (algemeen) dragen als publieke titel (in het openbaar uitgesproken en bekend gemaakt).
5. (Opmerking) Let op! het gaat niet om orakels (van bv. Griekse goden).
MattheŁs 2:12
En door Goddelijke openbaring vermaand zijnde in den droom,
dat zij niet zouden wederkeren tot Herodes,
vertrokken zij door een anderen weg weder naar hun land.
MattheŁs 2:22
Maar als hij hoorde, dat ArchelaŁs in Judea koning was, in de plaats van zijn vader Herodes,
vreesde hij daarheen te gaan; maar door Goddelijke openbaring vermaand in den droom,
is hij vertrokken in de delen van Galilea.
Lukas 2:26
En hem was een Goddelijke openbaring gedaan door den Heiligen Geest,
dat hij den dood niet zien zoude, eer hij den Christus des Heeren zou zien.
Handelingen 10:22
En zij zeiden: Cornelius, een hoofdman over honderd, een rechtvaardig man,
en vrezende God, en die goede getuigenis heeft van het ganse volk der Joden,
is door Goddelijke openbaring vermaand van een heiligen engel,
dat hij u zou ontbieden te zijnen huize, en dat hij van u woorden der zaligheid zou horen.
Handelingen 11:26
En het is geschied, dat zij een geheel jaar samen vergaderden in de Gemeente,
en een grote schare leerden;
en dat de discipelen eerst te AntiochiŽ Christenen genaamd werden.
Romeinen 7:3
Daarom dan, indien zij eens anderen mans wordt, terwijl de man leeft,
zo zal zij een overspeelster genaamd worden;
maar indien de man gestorven is, zo is zij vrij van de wet,
alzo dat zij geen overspeelster is, als zij eens anderen mans wordt.
HebreeŽn 8:5
Welke het voorbeeld en de schaduw der hemelse dingen dienen,
gelijk Mozes door Goddelijke aanspraak vermaand was,
als hij den tabernakel volmaken zou:
Want zie, zegt Hij, dat gij het alles maakt naar de afbeelding, die u op den berg getoond is.
HebreeŽn 11:7
Door het geloof heeft Noach, door Goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen,
die nog niet gezien werden, en bevreesd geworden zijnde,
de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin;
door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld,
en is geworden een erfgenaam der rechtvaardigheid, die naar het geloof is.
HebreeŽn 12:25
Ziet toe, dat gij Dien, Die spreekt, niet verwerpt;
want indien dezen niet zijn ontvloden, die dengene verwierpen,
welke op aarde Goddelijke antwoorden gaf, veelmeer zullen wij niet ontvlieden,
zo wij ons van Dien afkeren, Die van de hemelen is;
Theios, G2304, 3x = goddelijk (onzijdig als zn, goddelijkheid).
Handelingen 17:29
Wij dan, zijnde Gods geslacht, moeten niet menen,
dat de Godheid goud, of zilver, of steen gelijk zij,
welke door mensenkunst en bedenking gesneden zijn. 
2 Petrus 1:3
Gelijk ons Zijn Goddelijke kracht alles, wat tot het leven en de godzaligheid behoort,
geschonken heeft, door de kennis Desgenen,
Die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd;
2 Petrus 1:4
Door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn,
opdat gij door dezelve der Goddelijke natuur deelachtig zoudt worden,
nadat gij ontvloden zijt het verderf, dat in de wereld is door de begeerlijkheid.
Theiotes, G2305, 1x = Goddelijkheid (abstract). [van G2304]
Romeinen 1:20
Want Zijn onzienlijke dingen worden, van de schepping der wereld aan,
uit de schepselen verstaan en doorzien, beide Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid,
opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn.
Theodidaktos, G2312, 1x = Goddelijk geÔnstrueerd.
1Thess 4:9
Van de broederlijke liefde nu hebt gij niet van node, dat ik u schrijve;
want gij zelven zijt van God geleerd om elkander lief te hebben.
Theomacheo, G2313, 1x = aan God weerstaan.
Hand 23:9
En er geschiedde een groot geroep; en de Schriftgeleerden van de zijde der FarizeŽn stonden op,
en streden, zeggende: Wij vinden geen kwaad in dezen mens; en indien een geest tot hem gesproken heeft, of een engel, laat ons tegen God niet strijden.
Theomachos, G2314, 1x een tegenstander van God.
Hand 5:39
Maar indien het uit God is, zo kunt gij dat niet breken;
opdat gij niet misschien bevonden wordt ook tegen God te strijden.
Theopneustos, G2315, 1x = door God ingeademd, (Theos = God, Pneo = blazen, waaien.)
Engels: given by inspiration of God.

Van het werkwoord pneo komt pneuma, blazing, het woord, dat bijna altijd door geest vertaald is. We zouden dus ook kunnen zeggen: Alle Schrift is Godgegeest.
Het Latijnse woord voor geest is spiritus, Ned: geÔnspireerd, wil dus zeggen: ingegeest.
2 Tim 3:16.
Al de Schrift is van God ingegeven,
en is nuttig  onderzoek Gods Woord
tot lering,
tot wederlegging,
tot verbetering,
tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is;
Theosebeia, G2317, 1x =eerbied en ontzag voor God.
1 Tim 2:10 goed werk
maar hetwelk de vrouwen betaamt,
die de godvruchtigheid belijden door goede werken.
Theosebes, G2318, 1x = eerbiedig van God.
Joh 9:31
En wij weten, dat God de zondaars niet hoort; 
maar zo iemand godvruchtig is, en Zijn wil doet, dien hoort Hij.
Theostuges, G2319,1x = hatelijk voor God, dat wil zeggen goddeloos..
Rom 1:30
oorblazers, achterklappers, haters Gods, smaders, hovaardigen,
laatdunkenden, vinders van kwade dingen,
Theotes, G2320, 1x   = goddelijkheid (abstract)
Kolossensen 2:9
Want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk;
Theophilos, G2321, 2x
1. vriend van God.
2. Theophilus, een Christen.
Lukas 1:3
Zo heeft het ook mij goed gedacht, hebbende alles van voren aan naarstiglijk onderzocht,
vervolgens aan u te schrijven, voortreffelijke Theofilus!
Handelingen 1:1
Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theofilus,
van al hetgeen Jezus begonnen heeft beide te doen en te leren;
Atheos, G112, 1x = zonder God, Ned: AtheÔst
EfeziŽrs 2:12
Dat gij in dien tijd waart zonder Christus,
vervreemd van het burgerschap IsraŽls, en
vreemdelingen van de verbonden der belofte,
geen hoop hebbende, en
zonder God in de wereld.