Despotes, G1203, 10x = een absolute heerser (Dispoot, Eigenaar).
Lukas 2:29
Nu laat Gij, Heere! Uw dienstknecht gaan in vrede naar Uw woord;
Handelingen 4:24
En als dezen dat hoorden, hieven zij eendrachtelijk hun stem op tot God, en zeiden: Heere!
Gij zijt de God, Die gemaakt hebt den hemel, en de aarde, en de zee, en alle dingen, die in dezelve zijn.
1 TimotheŘs 6:1
De dienstknechten, zovelen als er onder het juk zijn, zullen hun heren alle eer waardig achten,
opdat de Naam van God, en de leer niet gelasterd worde.
1 TimotheŘs 6:2
En die gelovige heren hebben, zullen hen niet verachten, omdat zij broeders zijn;
maar zullen hen te meer dienen,
omdat zij gelovig en geliefd zijn, als die deze weldaad mede deelachtig zijn.
Leer en vermaan deze dingen.
2 TimotheŘs 2:21
Indien dan iemand zichzelven van deze reinigt, die zal een vat zijn ter ere,
geheiligd en bekwaam tot gebruik des Heeren, tot alle goed werk toebereid.
Titus 2:9
Vermaan den dienstknechten, dat zij hun eigen heren onderdanig zijn,
dat zij in alles welbehagelijk zijn, niet tegensprekende;
1 Petrus 2:18
Gij huisknechten, zijt met alle vreze onderdanig den heren,
niet alleen den goeden en bescheidenen, maar ook den harden.
2Petr 2:1
En er zijn ook vvalselse profeten onder het volk geweest, gelijk ook onder u valse leraars zijn zullen,
die verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren zullen,
ook den Heere, Die hen gekocht heeft, verloochende,
[en] een haastig verderf over zichzelven brengende;
Judas 1:4
Want er zijn sommige mensen ingeslopen,
die eertijds tot ditzelfde oordeel te voren opgeschreven zijn,
goddelozen,
die de genade onzes Gods veranderen in ontuchtigheid, en
den enigen Heerser, God, en onzen Heere Jezus Christus verloochenen.
Openbaring 6:10
En zij riepen met grote stem, zeggende: Hoelang, o heilige en waarachtige Heerser,
oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet van degenen, die op de aarde wonen?