Legenda
Hairetizo, G140, 1x  = een gemaakte keuze
Matt 12:18, Jes 42:1
Ziet, Mijn Knecht, Welken Ik verkoren heb, Mijn Beminde, in Welken Mijn ziel een welbehagen heeft; Ik zal Mijn Geest op Hem leggen, en Hij zal het oordeel den heidenen verkondigen.
Eklegomai, G1586, 21/22x  = (er)uit selecteren, (uitkiezen, (er)uit-roepen)
Ek = uit, lego = zeggende
Marcus 13:20
En indien de Heere de dagen niet verkort had, geen vlees zou behouden worden;
maar om der uitverkorenen wil, die Hij heeft uitverkoren, heeft Hij de dagen verkort.
Lukas 6:13
En als het dag was geworden, riep Hij Zijn discipelen tot Zich, en verkoos er twaalf uit hen,
die Hij ook apostelen noemde:
Lukas 9:35 in (H)SV, KJV en Lutherse: geliefde
En er geschiedde een stem uit de wolk, zeggende: Deze is Mijn uitverkoren Zoon; hoort Hem!
Lukas 10:42
Maar een ding is nodig; doch Maria heeft het goede deel uitgekozen,
hetwelk van haar niet zal weggenomen worden.
Lukas 14:7
En Hij zeide tot de genoden een gelijkenis, aanmerkende, hoe zij de vooraanzittingen verkozen;
Johannes 6:70
Jezus antwoordde hun: Heb Ik niet u twaalf uitverkoren? En ťťn uit u is een duivel.
Johannes 13:18
Ik zeg niet van u allen: Ik weet, welke Ik uitverkoren heb; maar dit geschiedt,
opdat de Schrift vervuld worde:
Die met Mij het brood eet, heeft tegen Mij zijn verzenen opgeheven.
Johannes 15:16,19
Gij hebt Mij niet uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren,
en Ik heb u gesteld, dat gij zoudt heengaan en vrucht dragen,
en dat uw vrucht blijve; opdat, zo wat gij van den Vader begeren zult in Mijn Naam,
Hij u dat geve.
Indien gij van de wereld waart, zo zou de wereld het hare liefhebben;
doch omdat gij van de wereld niet zijt,
maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld.
Handelingen 1:2,24
Tot op den dag, in welken Hij opgenomen is, nadat Hij door den Heiligen Geest aan de apostelen,
die Hij uitverkoren had, bevelen had gegeven.
En zij baden en zeiden: Gij Heere!
Gij Kenner der harten van allen, wijs van deze twee een aan, dien Gij uitverkoren hebt;
Handelingen 13:17
De God van dit volk IsraŽl heeft onze vaderen uitverkoren, en het volk verhoogd,
als zij vreemdelingen waren in het land Egypte, en heeft hen met een hogen arm daaruit geleid.
Handelingen 15:7, 22, 25
En als daarover grote twisting geschiedde, stond Petrus op en zeide tot hen:
Mannen broeders, gij weet, dat God van over langen tijd onder ons mij verkoren heeft,
dat de heidenen door mijn mond het woord des Evangelies zouden horen, en geloven.
Toen heeft het den apostelen en den ouderlingen, met de gehele Gemeente, goed gedacht,
enige mannen uit zich te verkiezen, en met Paulus en Barnabas te zenden naar AntiochiŽ:
namelijk Judas, die toegenaamd wordt Barsabas, en Silas, mannen,
die voorgangers waren onder de broeders.
Zo heeft het ons eendrachtelijk te zamen zijnde, goed gedacht, enige mannen te verkiezen,
en tot u te zenden, met onze geliefden, Barnabas en Paulus.
1 KorinthiŽrs 1:27, 28
Maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat Hij de wijzen beschamen zou;
en het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat Hij het sterke zou beschamen;
En het onedele der wereld, en het verachte heeft God uitverkoren,
en hetgeen niets is, opdat Hij hetgeen iets is, te niet zou maken;
EfeziŽrs 1:4
Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld,
opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde;
Jakobus 2:5
Hoort, mijn geliefde broeders, heeft God niet uitverkoren de armen dezer wereld,
om rijk te zijn in het geloof, en erfgenamen des Koninkrijks,
hetwelk Hij belooft dengenen, die Hem liefhebben?
Eklektos, G1588, 23x
1. uit gekozen.
2. (impliciet) favoriet, gunsteling.
MattheŁs 20:16; MattheŁs 22:14
Alzo zullen de laatsten de eersten zijn, en de eersten de laatsten;
want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.
MattheŁs 24:24; Marcus 13:22
Want er zullen valse christussen en vvalselse profeten opstaan,
en zullen grote tekenen en wonderheden doen,
alzo dat zij (indien het mogelijk ware) ook de uitverkorenen zouden verleiden.
MattheŁs 24:31; Marcus 13:27
En Hij zal Zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid,
en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden,
van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelve.
MattheŁs 24:22; Marcus 13:20
En indien de Heere de dagen niet verkort had, geen vlees zou behouden worden;
maar om der uitverkorenen wil, die Hij heeft uitverkoren, heeft Hij de dagen verkort.
Lukas 18:7
Zal God dan geen recht doen Zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen,
hoewel Hij lankmoedig is over hen?
Lukas 23:35
En het volk stond en zag het aan.
En ook de oversten met hen beschimpten Hem, zeggende:
Anderen heeft Hij verlost, dat Hij nu Zichzelven verlosse,
zo Hij is de Christus, de Uitverkorene Gods.
Romeinen 8:33
Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het, Die rechtvaardig maakt.
Romeinen 16:13
Groet Rufus, den uitverkorene in den Heere, en zijn moeder en de mijne.
Kolossensen 3:12
Zo doet dan aan, als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden,
de innerlijke bewegingen der barmhartigheid,
goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, lankmoedigheid;
1 TimotheŁs 5:21
Ik betuig voor God, en den Heere Jezus Christus, en de uitverkoren engelen,
dat gij deze dingen onderhoudt, zonder vooroordeel, niets doende naar toegenegenheid.
2 TimotheŁs 2:10
Daarom verdraag ik alles om de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen,
die in Christus Jezus is, met eeuwige heerlijkheid.
Titus 1:1
Paulus, een dienstknecht Gods, en een apostel van Jezus Christus,
naar het geloof der uitverkorenen Gods,
en de kennis der waarheid, die naar de godzaligheid is;
1 Petrus 1:2
Den uitverkorenen naar de voorkennis van God den Vader,
in de heiligmaking des Geestes,
tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus;
genade en vrede zij u vermenigvuldigd
1 Petrus 2:4,6
Tot Welken komende, als tot een levenden Steen, van de mensen wel verworpen,
maar bij God uitverkoren en dierbaar;
Daarom is ook vervat in de Schrift: Ziet, Ik leg in Sion een uitersten Hoeksteen,
Die uitverkoren en dierbaar is; en: Die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden.
1 Petrus 2:9
Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk;
opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen,
Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht;
2 Johannes 1:1,5,13
De ouderling aan de uitverkoren vrouwe en aan haar kinderen, die ik in waarheid liefheb,
en niet alleen ik, maar ook allen, die de waarheid gekend hebben;
Openbaring 17:14
Dezen zullen tegen het Lam krijgen, en het Lam zal hen overwinnen
(want Het is een Heere der heren, en een Koning der koningen),
en die met Hem zijn, de geroepenen, en uitverkorenen en gelovigen.
Ekloge, G1589, 7x = (Goddelijke) (uit)selectie (abstract of concreet).
Handelingen 9:15
Maar de Heere zeide tot hem: Ga heen; want deze is Mij een uitverkoren vat,
om Mijn Naam te dragen voor de heidenen, en de koningen, en de kinderen zonen IsraŽls.
Romeinen 9:11
Want als de kinderen nog niet geboren waren, noch iets goeds of kwaads gedaan hadden,
opdat het voornemen Gods, dat naar de verkiezing is, vast bleve,
niet uit de werken, maar uit den Roepende;
Romeinen 11:5, 7
Alzo is er dan ook in dezen tegenwoordigen tijd een overblijfsel geworden,
naar de verkiezing der genade.
Wat dan? Hetgeen IsraŽl zoekt, dat heeft het niet verkregen;
maar de uitverkorenen hebben het verkregen, en de anderen zijn verhrd geworden.
Zo zijn zij wel vijanden aangaande het Evangelie, om uwentwil,
Romeinen 11:28
maar aangaande de verkiezing zijn zij beminden, om der vaderen wil;
1 Thessalonicensen 1:4
Wetende, geliefde broeders, uw verkiezing van God;
2 Petrus 1:10
Daarom, broeders, benaarstigt u te meer, om uw roeping en verkiezing vast te maken;
want dat doende zult gij nimmermeer struikelen.
Haireomai, G138, 3x = om voor zichzelf te nemen, d.w.z. de voorkeur te geven.
Filippensen 1:22
Maar of te leven in het vlees, hetzelve mij oorbaar zij, en wat ik verkiezen zal, weet ik niet.
2 Thessalonicensen 2:13
Maar wij zijn schuldig altijd God te danken over u, broeders, die van den Heere bemind zijt,
dat u God van den beginne verkoren heeft tot zaligheid,
in heiligmaking des Geestes, en geloof der waarheid;
HebreeŽn 11:25
Verkiezende liever met het volk van God kwalijk gehandeld te worden,
dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben;