Legenda
Graphe, G1124, 51x de wet
1. een document (met zijn inhoud of een verklaring daarin)
2. (vooral) de Schrift, de heilige geschriften (zie Romeinen 1:2).
Note: Jakobus 4:6 Ja, Hij geeft meerdere genade.
Daarom zegt [de Schrift]:
God wederstaat de hovaardigen, maar den nederigen geeft Hij genade.
Gramma, G1121, 14x zie ook: Biblios, Rhema, Logos en Imrah, H
1. een schrijven (een brief, een notitie, een boek, enz.)
2. (ook) een letter van een alfabet.
3. (meervoud) de (heilige) geschriften
     (d.w.z. de Schriften, in het bijzonder het OT; Zie 2Tim 3:15, Joh 5:47, Joh 7:15).
4. (impliciet) studies.
5. (bij uitbreiding) een rekening (van verkoop of schuld).
Lukas 16:6,7
En hij zeide: Honderd vaten olie. En hij zeide tot hem: Neem uw handschrift, en nederzittende, schrijf haastelijk vijftig. Daarna zeide hij tot een anderen: En gij, hoeveel zijt gij schuldig? En hij zeide: Honderd mudden tarwe. En hij zeide tot hem: Neem uw handschrift, en schrijf tachtig.
Lukas 23:38
En er was ook een opschrift boven Hem geschreven,
met Griekse, en Romeinse en Hebreeuwse letters:
DEZE IS DE KONING DER JODEN.
Johannes 5:47
Maar zo gij zijn Schriften niet gelooft, hoe zult gij Mijn woorden geloven?
Johannes 7:15
En de Joden verwonderden zich, zeggende: Hoe weet Deze de Schriften, daar Hij ze niet geleerd heeft?
Handelingen 26:24
En als hij deze dingen tot verantwoording sprak, zeide Festus met grote stem:
Gij raast, Paulusbetekent .. de grote geleerdheid brengt u tot razernij!
Handelingen 28:21
Maar zij zeiden tot hem: Wij hebben noch brieven u aangaande van Judea ontvangen;
noch iemand van de broeders,
hier gekomen zijnde, heeft van u iets kwaads geboodschapt of gesproken.
Romeinen 2:27
En zal de voorhuid, die uit de natuur is, als zij de wet volbrengt, u niet oordelen,
die door de letter en besnijdenis een overtreder der wet zijt?
Romeinen 2:29
Maar die is een Joodbetekent .. die het in het verborgen is, en de besnijdenis des harten,
in den geest, niet in de letter, is de besnijdenis; wiens lof niet is uit de mensen, maar uit God.
Romeinen 7:6
Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij dien gestorven zijn,
onder welken wij gehouden waren;
alzo dat wij dienen in nieuwigheid des geestes, en niet in de oudheid der letter.
2 KorinthiŽrs 3:6
Die ons ook bekwaam gemaakt heeft, om te zijn dienaars des Nieuwen verbonds testaments,
niet der letter, maar des Geestes; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.
2 KorinthiŽrs 3:7
En indien de bediening des doods in letteren bestaande,
en in stenen ingedrukt, in heerlijkheid is geweest,
alzo dat de kinderen zonen IsraŽls het aangezicht van Mozes niet konden sterk aanzien,
om de heerlijkheid zijns aangezichts, die te niet gedaan zou worden. 
Galaten 6:11
Ziet, hoe groten brief ik u geschreven heb met mijn hand.
2 TimotheŁs 3:15
En dat gij van kinds af de heilige Schriften geweten hebt,
die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof, hetwelk in Christus Jezus is.Charakter
, G5481, 1x
1. een graveur (het gereedschap of persoon)
2. (impliciet) een gravure.
3. (vandaar) een 'karakter', gestempeld figuur.
4. (bij uitbreiding) een exacte kopie.
5. (figuurlijk) een voorstelling.
Charagma, G5480, 9x
een kras of ets, d.w.z. stempel
(als een teken van dienstbaarheid),
of gebeeldhouwde figuur (standbeeld).

Eikon, G1504, 22x
1. een gelijkenis.
2. (letterlijk) standbeeld, profiel.
3. (figuurlijk) voorstelling, gelijkenis.
HebreeŽn 1:3
Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel Zijner heerlijkheid,   l [Filipp. 2:6, Kol. 1:15]
Zijner heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld
Zijner zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord [ Gen 1:3; Ps 33:6; Joh 1:3; Ef 3:9; Kol 1:16]
Zijner kracht, nadat Hij de reinigmaking onzer zonden
door Zichzelven te weeg gebracht heeft,
is gezeten aan de rechter hand der Majesteit in de hoogste [hemelen];
Cheirographon, G5498, 1x de wet
iets handgeschreven (ďChirograaf gestandaardiseerdĒ),
d.w.z. een manuscript (speciaal een juridisch document of binding (figuurlijk)).
Kolossensen 2:14
Uitgewist hebbende het handschrift, dat tegen ons was, in inzettingen bestaande, hetwelk, zeg ik, enigerwijze ons tegen was, en heeft datzelve uit het midden weggenomen, hetzelve aan het kruis genageld hebbende;