Legenda
hypocrietHupokrites, G5273, 20x
1. een toneelacteur onder een verondersteld karakter.
2. (figuurlijk) een veinzer, een huichelaar op het toneel.
Hupokrisis, G5272, 6x
1. handelend onder een voorgewend deel
     (d.w.z. toneelspel, hypocriet).
2. (figuurlijk) hypocriet,
      veinzend moreel karakter, bedrog.
Anupokritos, G505, 6x
zonder hypocrisie (d.w.z. echt, oprecht,
    waarheidsgetrouw, eerlijk, moreel).

Krites , G2923, 19x in 17 verzen
        een rechter (genitief of speciaal)
        (Jak 4:12 mist in (H)SV en KJV)
MattheŁs 23:28
Alzo ook schijnt gij wel den mensen van buiten rechtvaardig,
maar van binnen zijt gij vol geveinsdheid en ongerechtigheid.      8x Wee u  
Marcus 12:15
En Hij, wetende hun geveinsdheid, zeide tot hen:
Wat verzoekt gij Mij? Brengt Mij een penning, dat Ik hem zie.
Lukas 12:1
Daarentussen als vele duizenden der schare bijeenvergaderd waren,
zodat zij elkander vertraden, begon Hij te zeggen tot Zijn discipelen:
Vooreerst wacht uzelven voor den zuurdesem der FarizeeŽnbetekent .. (23), welke is geveinsdheid.
Galaten 2:13
En ook de andere Joden veinsden met hem;
alzo dat ook Barnabas mede afgetrokken werd door hun veinzing.
1 TimotheŁs 4:2
Door geveinsdheid der leugensprekers,
hebbende hun eigen geweten [als]  met een brandijzer toegeschroeid;
1 Petrus 2:1
Zo legt dan af alle kwaadheid, en alle bedrog, en geveinsdheid,
en nijdigheid, en alle achterklappingen;
Hupokrinomai, G5271, 1x
1. beslissen (spreken of handelen) onder een valse rol.
2. (figuurlijk) doen alsof, veinzen. een prestatie te leveren.
3. (passief) hypocriet zijn.
Lukas 20:20
En zij namen Hem waar, en zonden verspieders uit, die zichzelven veinsden rechtvaardig te zijn; opdat zij Hem in Zijn rede vangen mochten, om Hem aan de heerschappij en de macht des stadhouders over te leveren.