Legenda
Ktistes, G2939, 1x = een oprichter, d.w.z. God (als Schepper van alle dingen).
{ktey-tsees}
1 Petrus 4:19
Zo dan ook die lijden naar den wil van God,
tabdat zij hun zielen Hem, als den getrouwen Schepper, bevelen met weldoen.
Ktizo, G2936, 14x = formuleren, scheppen (uit het oorspronkelijke).
{ktey-zo}
Marcus 13:19
Want die dagen zullen zulke verdrukking zijn,
tabwelker gelijke niet geweest is van het begin der schepselen, die God geschapen heeft,
tot nu toe, en ook niet zijn zal.
Romeinen 1:25
Als die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen,
taben het schepsel geŽerd en gediend hebben boven den Scheppende,
tabtab Die 'te prijzen' is in der eeuwigheid, Amen.
1 KorinthiŽrs 11:9
Want ook is de man niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om den man.
EfeziŽrs 2:10
Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken,
tabwelke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen.
EfeziŽrs 2:15
Heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees te niet gemaakt,
tabnamelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande;
opdat Hij die twee in Zichzelven tot een nieuwen mens zou scheppen, vrede makende;
EfeziŽrs 3:9
En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der verborgenheid zij,
tabdie van alle eeuwen verborgen is geweest in God,
Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus;
EfeziŽrs 4:24
En den nieuwen mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid.
Kolossensen 1:16
Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn,
tabdie zienlijk en die onzienlijk zijn,
tabhetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten;
alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen;
Kolossensen 3:10
En aangedaan hebt den nieuwen mens, die vernieuwd wordt tot kennis,
tabnaar het evenbeeld Desgenen, Die hem geschapen heeft;
1 TimotheŁs 4:3
Verbiedende te huwelijken, gebiedende van spijzen te onthouden, die God geschapen heeft,
tabtot nuttiging met dankzegging, voor de gelovigen, en die de waarheid hebben bekend.
Openbaring 4:11
tabGij Heere, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, en de eer, en de kracht;
want Gij hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil zijn zij, en zijn zij geschapen.
Openbaring 10:6
En hij zwoer bij Dien,
tabDie leeft in alle eeuwigheid,
tabDie den hemel geschapen heeft en hetgeen daarin is, en de aarde en hetgeen daarin is,
en de zee en hetgeen daarin is, dat er geen tijd meer zal zijn;
Ktisis, {ktey-sis}, G2937, 19x  - kreatuur, 3x in SV en in KJV (creature)
1. originele formatie.
2. (correct) de handeling.
3. (impliciet) het ding (voorwerp).
Marcus 10:6
Maar van het begin der schepping heeft ze God man en vrouw gemaakt.
Marcus 13:19
Want die dagen zullen zulke verdrukking zijn,
tabwelker gelijke niet geweest is van het begin der schepselen, die God geschapen heeft,
tot nu toe, en ook niet zijn zal.
Marcus 16:15
En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle kreaturen.
Romeinen 1:20
Want Zijn onzienlijke dingen worden, van de schepping der wereld aan,
tabuit de schepselen verstaan en doorzien, beide Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid,
opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn.
Romeinen 1:25
Als die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen,
taben het schepsel geŽerd en gediend hebben boven den Scheppende,
tabtab Die 'te prijzen' is in der eeuwigheid, Amen.
Romeinen 8:19
Want het schepsel, als met opgestoken hoofde, verwacht de openbaring der kinderen Gods.
Romeinen 8:20
Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, 
tabmaar om diens wil, die het der ijdelheid onderworpen heeft;
Romeinen 8:21 Op hoop,
dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis,
tabtot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods.
Romeinen 8:22
Want wij weten, dat het ganse schepsel te zamen zucht,
taben te zamen als in barensnood is tot nu toe.
Romeinen 8:39
Noch hoogte, noch diepte,
tabnoch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods,
welke is in Christus Jezus, onzen Heere.
2 KorinthiŽrs 5:17
Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel;
tabhet oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.
Galaten 6:15
Want in Christus Jezus heeft noch besnijdenis enige kracht, noch voorhuid,
tabmaar een nieuw schepsel.
Kolossensen 1:23 Indien gij maar blijft in het geloof,
gefondeerd en vast, en niet bewogen wordt van de hope des Evangelies,
tabdat gij gehoord hebt, hetwelk gepredikt is onder al de kreature,
die onder den hemel is; van hetwelk ik Paulus een dienaar geworden ben;
Kolossensen 1:15
Dewelke het Beeld is des onzienlijken Gods, de Eerstgeborene aller kreaturen.
HebreeŽn 4:13
tabEn er is geen schepsel onzichtbaar voor Hem;
maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen Desgenen, met Welken wij te doen hebben.
HebreeŽn 9:11
Maar Christus, de Hogepriester der toekomende goederen, gekomen zijnde,
tabis door den meerderen en volmaakten tabernakel,
tabtabniet met handen gemaakt, dat is, niet van dit maaksel,
1 Petrus 2:13
Zijt dan alle menselijke ordening onderdanig, om des Heeren wil;
tabhetzij den koning, als de opperste macht hebbende;
2 Petrus 3:4 En zeggen: Waar is de belofte Zijner toekomst?
want van dien dag, dat de vaders ontslapen zijn,
tabblijven alle dingen alzo gelijk van het begin der schepping.
Openbaring 3:14
En schrijf aan den engel van de Gemeente der Laodicensen:
Dit zegt de Amen, de trouwe, en waarachtige Getuige, het Begin der schepping Gods:
Ktisma, {ktei-ma}, G2938, 4x
een originele formatie (concreet), d.w.z. geformeerd(e) (gemaakt iets)
1 TimotheŁs 4:4
Want alle schepsel Gods is goed, en er is niets verwerpelijk, met dankzegging genomen zijnde;
Jakobus 1:18
tabNaar Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het Woord der waarheid,
opdat wij zouden zijn als eerstelingen Zijner schepselen.
Openbaring 5:13
En alle schepsel, dat in den hemel is, en op de aarde, en onder de aarde, en die in de zee zijn, en alles, wat in dezelve is, hoorde ik zeggen: Hem, Die op den troon zit, en het Lam, zij de dankzegging, en de eer, en de heerlijkheid, en de kracht in alle eeuwigheid.
Openbaring 8:9
En het derde deel der schepselen in de zee, die leven hadden, is gestorven;
en het derde deel der schepen is vergaan.