Phthonos, G5355, 9x      (ftho'-nos)
Slechte wil (als afleiding), dat wil zeggen; jaloezie (wrok).
MattheŁs 27:18
Want hij wist, dat zij Hem door nijdigheid overgeleverd hadden.
Marcus 15:10
(Want hij wist, dat de overpriesters Hem door nijd overgeleverd hadden.)
Romeinen 1:29
Vervuld zijnde met alle ongerechtigheid, hoererij, boosheid, gierigheid,
kwaadheid, vol van nijdigheid, moord, twist, bedrog, kwaadaardigheid;
Galaten 5:21
Nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen, en dergelijke;
van dewelke ik u te voren zeg, gelijk ik ook te voren gezegd heb,
dat die zulke dingen doen, het Koninkrijk Gods niet zullen beŽrven.
Filippensen 1:15
Sommigen prediken ook wel Christus door nijd en twist, maar sommigen ook door goedwilligheid.
1 TimotheŁs 6:4
Die is opgeblazen, en weet niets,
maar hij raast omtrent twist vragen en woordenstrijd;
uit welke komt nijd, twist, lasteringen, kwade nadenkingen.
Titus 3:3
Want ook wij waren eertijds onwijs, ongehoorzaam,
dwalende, menigerlei begeerlijkheden en wellusten dienende,
in boosheid en nijdigheid levende, hatelijk zijnde, en elkander hatende.
Jakobus 4:5
Of meent gij, dat de Schrift tevergeefs zegt:
De Geest, Die in ons woont, heeft Die lust tot nijdigheid?
1 Petrus 2:1
Zo legt dan af alle kwaadheid, en alle bedrog, en geveinsdheid, en nijdigheid, en alle achterklappingen;
Perpereuomai, G4068, 1x = opscheppen of grootspraak
1 KorinthiŽrs 13:4
De liefde is lankmoedig, zij is goedertieren; de liefde is niet afgunstig;
de liefde handelt niet lichtvaardiglijk, zij is niet opgeblazen;
Zelos, G2205, 17x
1. (correct) warmte.
2. (figuurlijk) ijver.
3. (positief) vurigheid, vuur.
4. (ongunstig, van een echtgenoot) jaloezie (ook van God gebruikt)
5. (van een vijand) verontwaardiging.
Johannes 2:17
En Zijn discipelen werden indachtig, dat er geschreven is: De ijver van Uw huis heeft mij verslonden.
Handelingen 5:17
En de hogepriester stond op, en allen, die met hem waren (welke was de sekte der SadduceŽn),
en werden vervuld met nijdigheid;
Handelingen 13:45
Doch de Joden, de scharen ziende, werden met nijdigheid vervuld,
en wederspraken, hetgeen van Paulus gezegd werd, wedersprekende en lasterende.
Romeinen 10:2
Want ik geef hun getuigenis, dat zij een ijver tot God hebben, maar niet met verstand.
Romeinen 13:13
Laat ons, als in den dag, eerlijk wandelen; niet in brasserijen en dronkenschappen,
niet in slaapkameren en ontuchtigheden, niet in twist en nijdigheid;
1 KorinthiŽrs 3:3
Want gij zijt nog vleselijk; want dewijl onder u nijd is, en twist, en tweedracht,
zijt gij niet vleselijk, en wandelt gij niet naar den mens?
2 KorinthiŽrs 7:7
En niet alleen door zijn komst, maar ook door de vertroosting,
met welke hij over u vertroost is geweest, als hij ons verhaalde
uw verlangen, uw kermen, uw ijver voor mij; alzo dat ik te meer verblijd ben geweest.
2 KorinthiŽrs 7:11
Want ziet, ditzelfde dat gij naar God zijt bedroefd geworden,
hoe grote naarstigheid heeft het in u gewrocht?
Ja, verantwoording, ja, onlust, ja, vrees, ja, verlangen, ja, ijver, ja, wraak;
in alles hebt gij uzelven bewezen rein te zijn in deze zaak.
2 KorinthiŽrs 9:2
Want ik weet de volvaardigheid uws gemoeds, van welke ik roem over u bij de MacedoniŽrs,
dat Achaje van over een jaar bereid is geweest;
en de ijver, van u begonnen, heeft er velen verwekt.
2 KorinthiŽrs 11:2
Want ik ben ijverig over u met een ijver Gods; want ik heb ulieden toebereid,
om u als een reine maagd aan een man voor te stellen, namelijk aan Christus.
2 KorinthiŽrs 12:20
Want ik vrees, dat als ik gekomen zal zijn, ik u niet enigszins zal vinden zodanigen als ik wil,
en dat ik van u zal gevonden worden zodanig als gij niet wilt;
dat er niet enigszins zijn twisten, nijdigheden, toorn, gekijf, achterklap,
oorblazingen, opgeblazenheden, beroerten;
Galaten 5:20
Afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen,
Filippensen 3:6
Naar den ijver een vervolger der Gemeente;
naar de rechtvaardigheid, die in de wet is, zijnde onberispelijk.
Kolossensen 4:13
Want ik geef hem getuigenis, dat hij groten ijver heeft over u en degenen,
die in Laodicea zijn, en degenen, die in Hierapolis zijn.
Jakobus 3:14
Maar indien gij bitteren nijd en twistgierigheid hebt in uw hart,
zo roemt en liegt niet tegen de waarheid.
Jakobus 3:16
Want waar nijd en twistgierigheid is, aldaar is verwarring en alle boze handel.
Zelotes, G2207, 7x
1. een ijveraar.
2. (ook politiek) een fanaat voor de Joodse politiek
    met het oog op hun onafhankelijkheid.
Lukas 6:15
MattheŁs en Thomas, Jakobus, den zoon van AlfeŁs, en Simon genaamd Zelotes;
Handelingen 1:13
En als zij ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal, waar zij bleven, namelijk Petrus en Jakobus, en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, BartholomeŁs en MattheŁs, Jakobus, de zoon van AlfeŁs, en Simon Zelotes, en Judas, de broeder van Jakobus.
Handelingen 21:20
En zij, dat gehoord hebbende, loofden den Heere, en zeiden tot hem:
Gij ziet, broeder, hoevele duizenden van Joden er zijn, die geloven;
en zij zijn allen ijveraars van de wet.
Handelingen 22:3
Ik ben een Joods man, en te Tarsen in CiliciŽ geboren, opgevoed in deze stad,
aan de voeten van GamaliŽl onderwezen naar de bescheidenste wijze der vaderlijke wet, zijnde een ijveraar Gods, gelijkerwijs gij allen heden zijt;
1 KorinthiŽrs 14:12
Alzo ook gij, dewijl gij ijverig zijt naar geestelijke gaven,
zo zoekt dat gij moogt overvloedig zijn tot stichting der Gemeente.
Galaten 1:14
En dat ik in het Jodendom toenam boven velen van mijn ouderdom in mijn geslacht,
zijnde overvloedig ijverig voor mijn vaderlijke inzettingen.
Titus 2:14
Die Zichzelven voor ons gegeven heeft, opdat Hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid,
en Zichzelven een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken.