Legenda
Tupos, G5179, 16x zie ook: Parabole
1. een matrijs (als geslagen).
2. (impliciet) een stempel of litteken.
3. (naar analogie) een vorm, een standbeeld.
4. (figuurlijk) stijl of voorbeeld.
Johannes 20:25
De andere discipelen dan zeiden tot hem: Wij hebben den Heere gezien.
Doch hij zeide tot hen: Indien ik in Zijn handen niet zie het teken der nagelen,
en mijn vinger steke in het teken der nagelen,
en steke mijn hand in Zijn zijde, ik zal geenszins geloven.
Handelingen 7:43
Ja, gij hebt opgenomen den tabernakel van Moloch, en het gesternte van uw god Remfan,
de afbeeldingen, die gij gemaakt hebt, om die te aanbidden;
en Ik zal u overvoeren op gene zijde van Babylon.
Handelingen 7:44
De tabernakel der getuigenis was onder onze vaderen in de woestijn,
gelijk geordineerd had Hij, Die tot Mozes zeide,
dat hij denzelven maken zou naar de afbeelding, die hij gezien had;
Handelingen 23:25
En hij schreef een brief, hebbende dezen inhoud:
Romeinen 5:14
Maar de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe,
ook over degenen, die niet gezondigd hadden in de gelijkheid der overtreding van Adam,
welke een voorbeeld is Desgenen, Die komen zou.
Romeinen 6:17
Maar Gode zij dank, dat gij wel dienstknechten der zonde waart,
maar dat gij nu van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer,
tot hetwelk gij overgegeven zijt;
1 KorinthiŽrs 10:6
En deze dingen zijn geschied ons tot voorbeelden,
opdat wij geen lust tot het kwaad zouden hebben, gelijkerwijs als zij lust gehad hebben.
1 KorinthiŽrs 10:11
En deze dingen alle zijn hunlieden overkomen tot voorbeelden;
en zijn beschreven tot waarschuwing van ons,
op dewelke de einden der eeuwen gekomen zijn.
Filippensen 3:17
Weest mijn mede navolgers, broeders, en merkt op degenen, die alzo wandelen,
gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt.
1 Thessalonicensen 1:7
Alzo dat gij voorbeelden geworden zijt al den gelovigen in MacedoniŽ en Achajebetekent ...
2 Thessalonicensen 3:9
Niet, dat wij de macht niet hebben,
maar opdat wij onszelven u geven zouden tot een voorbeeld, om ons na te volgen.
1 TimotheŁs 4:12
Niemand verachte uw jonkheid, maar zijt een voorbeeld der gelovigen
in woord, in wandel, in liefde, in den geest, in geloof, in reinheid.
Titus 2:7 goed werk
Betoon uzelven in alles een voorbeeld van goede werken,
betoon in de leer onvervalstheid, deftigheid, oprechtheid;
HebreeŽn 8:5
Welke het voorbeeld en de schaduw der hemelse dingen dienen,
gelijk Mozes door Goddelijke aanspraak vermaand was, als hij den tabernakel volmaken zou:
Want zie, zegt Hij, dat gij het alles maakt naar de afbeelding, die u op den berg getoond is.
1 Petrus 5:3
Noch als heerschappij voerende over het erfdeel des Heeren,
maar als voorbeelden der kudde geworden zijnde.
Hupodeigma, G5262, 6x
1. een tentoonstelling voor navolging of waarschuwing.
2. (figuurlijk) een voorbeeld of patroon.
Johannes 13:15
Want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat, gelijkerwijs Ik u gedaan heb, gijlieden ook doet.
HebreeŽn 4:11
Laat ons dan ons benaarstigen, om in die rust in te gaan;
opdat niet iemand in hetzelfde voorbeeld der ongelovigheid valle.
HebreeŽn 8:5
Welke het voorbeeld en de schaduw der hemelse dingen dienen,
gelijk Mozes door Goddelijke aanspraak vermaand was, als hij den tabernakel volmaken zou:
Want zie, zegt Hij, dat gij het alles maakt naar de afbeelding, die u op den berg getoond is.
Hebr 9:23
Zo was het dan noodzaak, dat wel de voorbeeldingen der dingen, die in de hemelen zijn,
door deze dingen gereinigd werden, maar de hemelse dingen zelve door betere offeranden dan deze.
Jakobus 5:10
Mijn broeders, neemt tot een voorbeeld des lijdens, en der lankmoedigheid de profeten,
die in den Naam des Heeren gesproken hebben.
2 Petrus 2:6
En de steden van Sodoma en Gomorra tot as verbrandende met omkering veroordeeld heeft,
en tot een voorbeeld gezet dengenen, die goddelooslijk zouden leven;
Deigma, G1164, 1x  = een voorbeeld (getoond) om anderen te laten zien.
Judas 1:7
Gelijk Sodoma en Gomorra, en de steden rondom dezelve,
die op gelijke wijze als deze gehoereerd hebben, en ander vlees zijn nagegaan,
tot een voorbeeld voorgesteld zijn, dragende de straf des eeuwigen vuurs.
Hupogrammos, G5261, 1x = op schrift gesteld, om te kopiŽren voor navolging (figuurlijk).
Hupo, G5259  = door agent,  Grapho, G1125  = (be)schrijven
1 Petrus 2:21
Want hiertoe zijt gij geroepen, dewijl ook Christus voor ons geleden heeft,
ons een voorbeeld nalatende, opdat gij Zijn voetstappen zoudt navolgen;
Hupotuposis, G5296, 2x
1. typisch voorbeeld (essentiŽle kenmerken van: een object of persoon).
2. (concreet) een schets (figuurlijk) voor imitatie.
1 TimotheŁs 1:16
Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben,
al Zijn lankmoedigheid zou betonen, tot een voorbeeld dergenen,
die in Hem geloven zullen ten eeuwigen leven.
2 TimotheŁs 1:13
Houd het voorbeeld der gezonde woorden, die gij van mij gehoord hebt,
in geloof en liefde, die in Christus Jezus is.