Legenda
1 Johannes 1:6
Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben,
en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij, en doen de waarheid niet.
samen met Hem
Met Hem, (ge)samen(lijk).
1 Thessalonicensen 4:14
Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven is en opgestaan,
alzo zal ook God degenen, die ontslapen zijn in Jezus, weder brengen met Hem.
1 Thessalonicensen 5:10
Die voor ons gestorven is,
opdat wij, hetzij dat wij waken, hetzij dat wij slapen, te zamen met Hem leven zouden.
Romeinen 6:4
Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood,
opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders,
alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden.
Romeinen 6:5
Want indien wij met Hem een plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods,
zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding;
Romeinen 6:6
Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is,
opdat het lichaam der zonde te niet gedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen.
Romeinen 6:8; 2 TimotheŘs 2:11
Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven;
Romeinen 8:17
En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God,
en medeerfgenamen van Christus; zo wij anders met Hem lijden,
   opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden.
Romeinen 8:32
Die ook Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft Hem voor ons allen overgegeven,
hoe zal Hij ons ook met Hem niet alle dingen schenken?
2 KorinthiŰrs 13:4
Want hoewel Hij gekruist is door zwakheid, zo leeft Hij nochtans door de kracht Gods.
Want ook wij zijn zwak in Hem, maar zullen met Hem leven door de kracht Gods in u.
Galaten 2:20
Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij;
....
EfeziŰrs 2:5
Ook toen wij dood waren door de misdaden,
1. heeft [ons] samen levend in Christus [gemaakt];
uit in [Zijn] genade zijt gij alig geworden, 6. en
2. heeft [ons] mede opgewekt, en
3. heeft [ons] mede gezet in den hemel in Christus Jezus;
Kolossensen 2:12
Zijnde met Hem begraven in den doop,
in welken gij ook met Hem opgewekt zijt door het geloof der werking Gods,
Die Hem uit de doden opgewekt heeft.
Kolossensen 2
13 En Hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden, en in de voorhuid uws vleses,
mede levend gemaakt met Hem, al uw misdaden u vergevende;
20 Indien gij dan met Christus de eerste beginselen der wereld zijt afgestorven,
wat wordt gij, gelijk of gij in de wereld leefdet, met inzettingen belast?
Kolossensen 3:4
Indien gij dan met Christus opgewekt zijt,
zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechter hand Gods.
Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God.
Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, Die ons Leven is,
dan zult ook gij met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.
2 TimotheŘs 2:11; Romeinen 6:8
Dit is een getrouw woord;
want indien wij met Hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met Hem leven;
2 TimotheŘs 2:12; Openbaring 20:6
Indien wij verdragen, wij zullen ook met Hem heersen;
indien wij Hem verloochenen, Hij zal ons ook verloochenen;