21 brieven Legenda
Updates Bijbel-tijdlijn  update
 
Fili 1:19: want ik weet, dat dit mij ter zaligheid gedijen zal ,
door uw gebed en
toebrenging van de Geestes van Jezus Christus.
  
Evangelie10 melaatsen genezen (Luk 17:11) en 12 tijdens het Evangelie
 
2Tim 3:14. Maar blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt, en [waarvan] u verzekering gedaan is,
 
Rom 8:35 Wie zal ons scheiden van de liefde van God welke is in Christus Jezus?
 
Evangelie: Joh 17: die Gij Mij gegeven hebt
met mirre en het slotfeest en en Matt 18:11 wel / niet Griekse letters
nieuwe pagina's; Energeo, Gnorizo, Astrapto, en woord Euschemon
1 Joh 2:20, 27  de zalving van den Heilige, de zalving, die gijlieden van Hem ontvangen hebt
Fili 1:30. denzelfden strijd hebbende, hoedanigen gij in mij gezien hebt, en nu in mij hoort.
 
1Tim 2:6, 6:15 en Tit 1:2; te Zijner tijden           |     ootmoedigheid
 
hoofdstukken in de brieven      april 2020     nieuwe pagina's; Dunatos, Phaino. Sunistao
 
Lukas 9:35 in (H)SV, KJV en de Lutherse: geliefde
En er geschiedde een stem uit de wolk, zeggende: Deze is Mijn uitverkoren Zoon; hoort Hem!
index;  1Sam 3;  oprichting Davids stoel   |   geroepen   |  
Evangelie      stilt de storm 1e (8:23)     en

o.a. Kol 1:1   Paulus, [een] apostel van Christus Jezus, door de wil van God,

o.a. Kol 4:12. U groet Epafrasbetekent .. die uit de uwen is, een dienstknecht van Christus,
te allen tijde strijdende voor u in de gebeden,   ↓
opdat gij staan moogt volmaakt en volkomen in al den wil van God.
 
Nieuwe pagina; Blasphemos = lasteren (vooral tegen God)
 
het Laagland  en het zuidenNegev
 
index Saulus gegrepen nabij Damascus op naar de Rechte
 
2Kor 5:16 Zo dan,  en 2Kor 2:9
wij kennen van nu aan niemand naar het vlees; en  
indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben,
nochtans kennen wij [Hem] nu niet meer [naar het vlees]
 
o.a Rom 8:17 en
indien wij kinderen zijn, Petra, is Rots
zo zijn wij ook erfgenamen,
erfgenamen van God, en
medeerfgenamen van Christus;
zo wij [anders]

met Hem lijden,Laatste dagen / tijden
opdat wij ook

met Hem verheerlijkt worden.
o.a. Galaten 5:21
Nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen, en dergelijke;
van dewelke ik u te voren zeg, gelijk ik ook te voren gezegd heb,
dat die zulke dingen doen, het Koninkrijk Gods niet zullen beŽrven.
 
Kikkar, H3603, 42x = talent in het OT
1. een cirkel.
2. (ook) een talent (of een grote (ronde) munt).
3. (impliciet) een omliggend kanaal, expec. de vallei van de Jordaan. 9x
3. ook) een (rond) brood. 1x

Sheqel
, H8255, 88x
1. een gewicht.
2. gebruikt als een commerciŽle standaard.
3. Uit overleveringen; men mocht geen geld in de tempel brengen
    met een beeld van mensen, vandaar die wisselaren.
 
Messiaanse profetieŽn ; nr 25; Zou Zijn voet niet stoten / Ps 9:11    / Matt 4:6; Luk 4:11
 
1 Kronieken 4:41; 500 van Simeon sloegen de overige Amalekieten                     STA OP!
 
in Index: Hand 27/28 en en in Romeinen en Evangelie:  Illyrikum  

Galaten 4:5
opdat Hij degenen,
die onder de wet waren, verlosssen zou, en
opdat wij de aanneming tot kinderen' verkrijgen zouden. 6 En

overmits gij kinderen zonen zijt,

zo heeft God den Geest Zijns Zoons uitgezonden in onze uw harten,
Die roept: Abba, Vader!

HebreeŽn 9:26 anders had Hij dikwijls moeten lijden van de grondlegging der wereld af
maar nu is Hij ťťnmaal in de voleinding der eeuwen geopenbaard ,
om de zonde te niet te doen, door Zijnszelfs offerande.
1 Korinthe 1:19 want er is geschreven: Ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan, en
het verstand der verstandigen zal Ik het te niet maken.
1 Korinthe 2:6 En wij spreken wijsheid onder de volmaakten; goed werk
doch een wijsheid, niet dezer wereld,
noch der oversten dezer wereld, die te niet worden
1 Timotheus 1:2,18: Aan Timotheusbetekent .. [mijn] oprechten zoon in het geloof
1 Petrus 5:13: groet van ... Markus, mijn zoon
 
BaŽsa Asa om Rama , ZachariaĻ leefde Ī 836 v.C. i.o.v. Joas, in het huis van Millo
 
                 
aansluitend op Ginosko  nu ook Eido en Epistamai
 
in Romeinen over niet verdorven mensen      bijbeltijdlijn.nl: feb 2019   
Efeze 1:12-14  opdat wij zouden zijn,  ook gij [zijt]  van onze erfenis
 
index  Edom valt van Juda af         Moab valt van IsraŽl af   en Beth-Šbara
 
verwachting van Heer Jezus nieuwe pagina: Penningen   en de zee van het rietgras
 
aantekeningen bij Sem, opgemerkt door Ezra 6:6 uit vers 22,
 
Gezegden:      nieuwen wijn doet naar oude verlangen  Lukas 5:39 uitroepteken, dus opgelet!
doctrines zijn hardnekkig

Romeinen 2:14 Want wanneer de heidenen, die de wet niet hebben,
van nature de dingen doen, die der wet zijn,
deze, de wet niet hebbende, Griekse letters
zijn zichzelven een wet; 15 [als] [Hand. 10:35]
die betonen het werk der wet geschreven in hun harten,
hun geweten medegetuigende,
en de gedachten onder elkander [hen] beschuldigende,
of ook ontschuldigende.

Romeinen 10:17 Zo is dan [het] geloof uit het gehoor, en   Griekse letters
het gehoor door het Woord van Christus Gods  , 18

maar ik zeg:
Hebben zij het niet gehoord?

1 Johannes 5

5:7 Want Drie zijn er, Die getuigen in den hemel,
de Vader,
het Woord en
de Heilige Geest; en
deze Drie zijn Eťn.

5:8 En drie zijn er, die getuigen op de aarde,
de Geest, en
het water, en
het bloed; en
die drie zijn tot ťťn.

Notitie bij de Psalmen
2 Thess 2:1 En wij bidden u, broeders,   goed en kwaad
door de toekomst van onzen Heere Jezus Christus,
en onze toevergadering tot Hem, 2
dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand,
of verschrikt,
noch door geest,
noch door woord,
noch door zendbrief, als van ons geschreven,
alsof de dag des Heeren van Christus aanstaande aanwezig ware.3
 
  Vrouw / handwas Pilatus (27:24)  Griekse letters
 
 Efeze 3:9 allen [mensen] te verlichten, [dat zij mogen verstaan] 
welke de bedeling [gemeenschap] der verborgenheid zij, 
die van alle eeuwen verborgen is geweest in God,
Welke alle dingen geschapen heeft [door Jezus Christus]
1Tim 1:4 noch zich te begeven tot fabelen
en oneindelijke geslachtsrekeningen,
welke meer [twist]vragen voortbrengen
dan de bedeling [stichting] Gods,
die in het geloof is.
 
 onze Levensvorst tot vloek boeken in de Tenach    herinrichting 7/5/2018   
Nieuwe pagina's: Theios, Xenos Despotes, Epaulis, Ekstasis, Hades; hel
Nieuwe pagina's: Nepios, 2Sam 22 vs Ps 18, Lukas 15: verloren,
Griekse letters Handelingen 8:37  wel/niet          
Griekse lettersEfeze 5:9  de vrucht des Geestes van het licht  ...
Evangelie:  criminelen Dysmas en Gestas en Ginosko
Spreuken 8:30:
Toen was Ik een voedsterling bij Hem, Ik was dagelijks Zijn vermakingen,
te aller tijd voor Zijn aangezicht spelende; (Joh 1:18)
Die heeft Hem ons verklaard.Spelende in de wereld Zijns aardrijks,
Mijn vermakingen zijn met de mensenkinderen.
Hebr 11:6: want die tot God komt, moet geloven, dat 'IK BEN' Hij is,
Nieuwe pagina's: Rhema, Logos, Kataraomai, Mattheus 25:35 vs v41, Oikonomia
Het Boek der Oprechten - Sefer Hayasher geindexeert      sitemap op 9/9/2017   

Nieuwe pagina's: Katakrima, Pathema, Chrematizo, Apeitheia,

Gezegden:      Eťn dode vlieg doet
de zalf des apothekers stinken en opwellen
Pre 10:1
die oude wijn drinkt, begeert geen nieuwe Luk 5:39
als de heide in de wildernis  Jer 17:6
als een boom aan water  Jer 17:6; Job 29:19
met andermans kalf ploegen  Rich 14:18mr-35
niet in een hoek gedaan  Hand 26:26
hand in eigen boezem steken  Ps 74:11

Efeze 1:5: 'tot aanneming tot kinderen'
Nieuwe pagina's: Dei, Porphura, Gramma, Parousia, Anomos

2 Koningen: [zonnewijzer van ..]  Achaz koning (16,1-2)
in feite bestond die wijzer uit de treden van de tempel

Gezegden: met knikkende knieŽn: Dan 5:6  | 
Evangelie: de Eerstgeborene, de Eniggeboren

Nieuwe pagina: Kakos
3 tronen in ↓
Nieuwe pagina's: Tupos , satan en diabolos  |  De verzoeker  |  1000 jaar
Nieuwe pagina's: Didaskalia & Phroneo,  |  7 hoofdzonden, een gruwel (Spreuken 6,1-23)

1 Tess 4:17: ... den Heere tegemoet, in de lucht,  |   'IK BEN'

de onrechtvaardige rechter (Luk 18:1   includes op 11/2/2017   

Jozua 3:14, Jozua 4:1, 2 SamuŽl 19:31,
2 Koningen 2:8, 2 Koningen 2:14, Johannes 1:28 over/bijde Jordaan
Nieuwe pagina's: Epainos en Teleios en Enduo
Atlas: Schema de grote verdrukking geupdated, (Openb. 6-19) →
1 Petr 2:2  in Soteria,
En, als nieuwgeborene kinderkens,
zijt zeer begerig naar de redelijke onvervalste melk, [HSV: van het Woord ]
opdat gij door dezelve moogt opwassen; tot heil
[ontbreekt in SV, in Lutherse, Leidse en Schriftwoord wel!]
Flip-overs;    Spreuken   ,    Hooglied    en    Prediker   , nieuwe pagina: Hagiasmos 
Nieuwe pagina: Amomos , Hand 19: de godin Diana Artemis, de Latijnse naam is Diana
3x Pasha in Johannes
Jak 5:15 En ''het gebed des geloofs'' zal den zieke behouden
Schrifwoord: En ''de gelofte van het geloof'' zal de uitgeput zijnde redden en
de Heer zal hem doen oprijzen;
en indien hij zonden gedaan zal hebben, het zal aan hem losgelaten worden.
De HEERE zal Koning worden over heel de aarde
Op die dag zal de HEERE de Enige zijn en Zijn Naam de enige.  (Zach 14,9)
Nieuwe pagina's: Hugiaino & Eusebes  & Paideou & Enjoy
1 Joh: Wie is een/de leugenaar?
2 Timotheus 1:7. want God heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid,
Ps 49:21  De mens, die in waarde is, en geen verstand heeft,
wordt gelijk als de beesten, die vergaan.  -|- God is uw Schaduw
Elkana Jerocham ElÔhu Tochu Zuf de Efrathiet
Wet 398 Geef een ram aan de priester wanneer je onwetend verkeerd gegeten hebt (Lev 5:16)
een uitverkoren vat (een licht) voor heidenen, koningen en kinderen IsraŽls
Genadetijd
Zach 2:10
Juich en verblijd u,
gij dochter Sions;
want zie, Ik kom, en Ik zal in het midden van u wonen, spreekt de HEERE.
Zach 2:11
En vele heidenen zullen te dien dage den HEERE toegevoegd worden, en zij zullen Mij tot een volk wezen;  
Zach 2:11b
... en Ik zal in het midden van u wonen; en gij zult weten, dat de HEERE der heirscharen mij tot u gezonden heeft.
Dan zal de HEERE Juda erven voor Zijn deel, in het heilige land, en Hij zal Jeruzalem nog verkiezen. Zwijg, alle vlees, voor het aangezicht des HEEREN! want Hij is ontwaakt uit Zijn heilige woning.
Nieuwe pagina's: Ef, Kol, Filipp, Fil, 1 Tim, Titus en 2 Tim / Soteria
Dan 8; in burg Susan in Elam aan de Ulai |   Menu op 11/5/2016   
Optreden tegen Eljasib en Tobia (Jer 13,1-14), dronken leiders vdeadn Jeruzalem (Jes 28:15)
oproep: rouw over het oordeel ! (Jer 6,27-30
Maar daarom is mij (Paulus) barmhartigheid bewezen, opdat Jezus Christus  (1 Tim 1:15)
in mij, de voornaamste van de zondaars, al Zijn geduld zou tonen,
tot een voorbeeld voor hen die later in Hem zouden geloven tot het eeuwige leven.
Evangelie  Zijn Vaders gebod (Joh 17), zo zij hij u als de heiden en de tollenaar. (Mat 18:17)
voorschriftvan opzieners en diakenen (1 Tim 3)
Achaz  kopieerde altaar AssyriŽ (16,13-20), de HEERE vernederde Juda (2 Kron 28)
Wetten ● 15. Iedereen dient het lied van van Mozes te kennen. (Deut. 31:19) (Openbaring 15:3)
verbond sluiting met Zijn volk, de heidenen liet Hij wandelen, Amalek de 1e (Ex 24)
 in de toekomst weer verzameld (Ezec 11,16-25) Zonde en straf van Juda (Jer 17,1-18)
Zelfverloochening van Paulus (6,1) en Lijden van Paulus voor het Evangelie (2 Kor 11:16)
verblijdt u want: de Heere is nabij! (Filip 4,4-6)
alle mensen zijn zondaar, niemand is goed (Rom 3,9-20)
2 stokken: liefelijkheid+samenbinders (Zach 11)
de zondeval (door 1 mens) (Gen 3:6)  Gods nieuwe verbond met de dieren (Hos 2:18)
Evangelie: Koninkrijk Gods is nabij! (Mar 1:15)

Matt 13:30 Laat ze beiden te zamen opwassen tot den oogst, mr-35
en in den tijd des oogstes zal ik tot de maaiers zeggen:
Vergadert eerst dat onkruid, en bindt het in busselen,
om hetzelve te verbranden; maar brengt de tarwe samen in mijn schuur.
besneden zonder handen (Kol 2:11) Jozua volgt Mozes op (Num 27:15)
Evangelie Heer Jezus moest!
flip-over '1000 jaar': DaniŽl: En te dier tijd zal MichaŽl opstaan, zal uw volk verlost worden
Amos 9:7: Bent U niet als de Cusjieten voor Mij, IsraŽlieten? spreekt de HEERE.
Heb Ik IsraŽl niet weggeleid uit het Egypte, de Filistijnen uit Kaftor en de SyriŽrs uit Kir?
Zie, de ogen van de Heere HEERE zijn gericht op dit zondige koninkrijk.
Ik zal het wegvagen van de aardbodem.
Evenwel zal Ik het huis van Jakobbetekent .. niet geheel wegvagen, spreekt de HEERE.
Evangelie: de barmhartige Samaritaan (Luk 10:29, 22:39) geest heeft geen vlees en benen
Paulus: Zijn dood gelijkvormig wordende; (Fili.3:10), Filemon uit Kolosse
Psalm  145, van Aleph tot Thau
zwemmen in wateren uit tempel (Ezec 47:1)  |  Is er ťťn die recht doet? (Jer 5:1)
Anti: genade voor genade (Joh 1:16)  |  de Knecht, Licht voor heidenen (Jes 49,1-13)  |
Wee de herders die ombrengen (Jer 23,1-2)  |  satan is ... de gehele wereld ligt in het boze
Apokatallasso: en Apolutrosis,  nieuwe (sub) pagina's
flip-overs: Handelingen & Het nieuwe Jeruzalem| de paradox van Epimenides (Tit.1)
Evangelie: om te bekeren (Luk 1:17)  | 'Ik Ben' gekomen om ... (Joh 10)
Genadetijd: JoŽl 2:28: En daarna zal het geschieden, dat Ik Mijn Geest zal uitgieten over
alle vlees, en ... over de dienstknechten....
JoŽl 2:30 En Ik zal wondertekenen geven in den hemel en op de aarde: bloed, en vuur,...
door Nathan bestraft, berouw David (2 Sam 12)  |  Nadja (in Ezra en Nehemia)
bidt 7 delige zegening: 3 nadat gij geloofd (Hem aangenomen) hebt,
Evangelie: (Joh 1) kinderen  Gods  |  er staat: geschreven! (Luk 4:1)
Wetten: ● 281. Bereid goede wegen naar deze steden (Deut.19:3)
● 280. Richt 6 steden als schuilplaats voor die per ongeluk gemoord hebben. (Num. 35:25)
Verlossing en terugkeer van IsraŽl beloofd (4,1-14) (Jes en Micha)  |  - in diepe slaap (Jona)

2 getuigen, beest uit afgrond, 7e bzn, hemel +۩۩ ) (Openb. 11)

1e visioen: de Man op het rode paard (Zach 1,7-17)  |  4 paarden (Open 6)

een Engel voor hun aangezicht (Gen 24 & Ex 23)
1 God van vergevingen  (God is)

Evangelie: (Joh 11) Maria,  zonder licht, zo stoot u!  |  vergeef   70 x 7  (Matt. 18:20)
ProfetiŽn: 26. Hij zond Zijn woord uit, en heelde hen. Psalm 107:20, Mattheus 8:8
Openb :7 donderslagen en Armageddon  |  zuiden vs het noorden (Dan.11,1-9)
12 zegeningen: Gen.49:15 Toen hij de rust zag, dat zij goed was, en het land  |  een nieuw lied van
Genadetijd: Luk. 2:32a; Simeon: Een Licht tot verlichting der heidenen, Luk 1:32b;
en tot heerlijkheid van Uw volk IsraŽl. De Messias en Zijn vrederijk (Jes.11,1-10)
300 jaar te Hesbon (Rich 11), KanaŽnieten slangen Amorieten te Hesbon (Num 21)
Saul en Jonathan gedood op Gilboa (1 Sam 31,1-13), Tijd van het einde (Dan)
de toorn van de Heere (in profeten)  hun schoenen sleten niet (Deut)
Ekklesia: Kuriakos, G2960, 2x, het woord '' kerk'' is hiervan afgeleid
= behoren tot de Heer (Jehova of Jezus)  SV: des Heeren
Evangelie: zochten Hem te doden, omdat Hij niet alleen den sabbat brak, maar ook zeide,
dat God Zijn eigen Vader was, Zichzelven Gode evengelijk makende
Eerst ondergang, daarna het heil (Jes.24,1-23),      Balak uit Aram-SyriŽ (Num.23)
10 in de profeten + Psalm 84:7,8,9.  |  Sukkoth ook een plaats in Egypte
de 70 volkeren (tafel) (Gen 10,1-32)  |  Sanballat de Horoniet, en Tobia de Ammoniet(Neh)
brieven aan: Kores, Darius, Ahasveros en Arthahsasta
o.a. Rehum, de kanselier, en Simsai, de schrijver (Ezra)  |  wetten der Perzen en Meden (Ester)
Sem: Stamvader van Abram --> Jezus Christus, (Noe = Noachbetekent ..)
Sems zonen waren Elam, Assur, Arfachsad, Lud en Aram
Assur vertaald in SV.: AssyriŽ    -|-   Aram vertaald: SyriŽ beide in MesopotamiŽ
Beroem u niet over den dag van morgen; want gij weet niet, wat de dag zal baren. Spr 27:1
Gezegden: in ander mans schoenen staan Ruth 4:7 = verantwoordelijkheid overnemen
DaniŽl en de Koning zagen een engel,     start website: juli 1999   
Opbouw Bijbellijn door de jaren heen: 2000, 2005, 2010, 2015